НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и индустриални сгради > ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС - ЗЪРНОБАЗА, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, АВТОМИВКА И АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС - ЗЪРНОБАЗА, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, АВТОМИВКА И АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ

ИНВЕСТИТОР:

ЕТ Никола Попов

КОНСТРУКТОР:

инж.Веселин Няголов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Интис ООД

АРХИТЕКТ:

Шейп Консепт - архитектурна асоциация ООД, арх. Даниел Давидков, арх. Тодор Запрянов, арх.Христо Стоилов

АДРЕС:

Дулово
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ:

Обект: ЗЪРНОБАЗА, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, АВТОМИВКА И АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ

Възложител:     ЕТ "Никола Попов"

Местопложение: гр.Дулово, област Силистра

Технически показатели: Застроена площ - 6 921.58 м²; РЗП - 9 889.11 м²

Започване на строителството: 2012г.

Завършване на строителството: 2015г.

Описание на проекта:

Основната дейност на ЕТ "Никола Попов" е в областта на селскосто стопанство - производство и търговия на зърно, тиквено и слънчогледово семе. Реализирането на инвестиционният проект е в отговор на нарастване на търсенето и изискванията на клиентите за гарантиране на по–големи количества селскостопанска продукция.
Имотът е с площ 15 192м² и се намира в кв. 5 по кадастралната карта на гр.Дулово – промишлена зона – юг. Обслужва се от първокласен път Шумен -Силистра на югоизток, посредством локално платно. Обектът е разделен на два подобекта:
Зърнобаза (изграждането е разделено на три етапа)
Бензиностанция, автомивка и автомобилен сервиз
Сградите от подобекта (бензиностанция; автосервиз и автомивка) са разположени в южния край на имота, непосредствено след локалното платно. Бензиноколонките са разположени между главния път и локалното платно в рамките на имота. Навесът на бензиностанцията е проектиран да свързва бензиноколонките с обслужващата сграда на бензиностанцията, премоствайки локалното платно. За подобекта е проектиран вътрешен път, разположен между автосервиза и автомивката. Предвидени са паркоместа, обслужващи както бензиностанцията, така и автосервиза с автомивката. Обслужващата площ от имота за подобекта на бензиностанцията, автосервиза и автомивката е 2 397м².
Оставащата територия от (12 795м²) имота е предназначена за подобекта на зърнобазата. В северозападната част на имота са разположени съществуващи производствена сграда, складова сграда и сграда на авторазтоварището, които се запазват. Новоизпълнените сгради от подобекта (Зърнобаза) са: Административно – складова сграда – разположена е по дългата си страна на североизточната регулация и по късата си страна на югоизточната регулационна граница, като адмистративната част е към локалното платно, докато складовата към вътрешността на имота; Силозна група с елеваторна кула и авторазтоварище – представляват шест броя основни силози с диаметър 18.80м., разположени в две редици по 3 в средата на имота по неговото протежение, в посока севрозапад – югоизток, към тях в северозападния край са разположени авторазтоварището с елеваторната кула. До тях се достига посредством вътрешни транспортни артерии, които са разделени на: разтоварващи и товарещи готова продукция. Изпълнен е противопожарен път с широчина 6м., който обрамчава силозите, авторазтоварището и елеваторната кула; Производствено – складовата сграда, ситуирана в западната страна на имота, обособява вътрешен обслужващ двор между нея, силозната група и съществуващите сгради.
Зърното пристига на обекта с автотранспорт. Претеглянето му се осъществява на автокантара, като през това време се извършва и експресен входящ контрол в лабораторията. Разтоварването се извършва в приемната шахта на покритото авторазтоварище. От нея потокът се насочва в елеваторната шахта към един от обслужващите елеватори. Постъпващото зърно се почиства, суши и складира в силозите. Счупеното семе чрез елеватор и редлер се транспортира до силоз за по-нататъшна преработка в олио.
Цялата захранваща транспортна система е разчетена за капацитет от 250м3/ч., като само към и от сушилнята капацитетът е около 60 м3/ч в зависимост от влажността на зърното.
Цялата  изпразваща силозите транспортна система е разчетена за капацитет от 150 м3/ч.
Производствената сграда е с предназначение - сортиране, калибриране и белене на слънчоглед:
Линията е разчетена на производителност 4 т/ч на входа слънчоглед, като се захранва със семена от двата буферни силоза, всеки с обем 127 м3. Дребните фракции на семките се отстраняват от линията, като неподходящи за получаване на белен слънчоглед (ядки) и отиват в бункер за преработка в олио.
Като естествен завършек на технологичния процес са изградени автоматична линия за пълнене и опаковане на семена в торби; линия за пелети и линията за студено пресоване на семена за олио.
Обемно – пространствено, композицията от сгради е решена разнообразно, като това е продиктувано не само от разположението им в план, но и във височина, съобразявайки се с предназначението и процеса.
Цветовото решение основно е в два цвята, преплетени в различните обеми и фасади. Използваните фасадни елементи са алуминиеви композитни панели, фасадни и покривни сандвич панели с полиуретан и минерална вата, снабдени с окомплектовки от праховобоядисана поцинкована ламарина.
Лицевата страна (ориентирана към междуградското шосе Шумен – Силистра на югоизток) е решена посредством по-разчупена обемна композиция, както и наличието на архитектурни елементи. Архитектурното оформление също е по-свободно решено, а именно чрез използването на по-специфични и подходящи материали. Максимално е използването на стъклото по лицевите (видимите от шосето) фасади. Главният вход на бензиностанцията е подчертан.
Архитектурните решения на всички елементи от сградите и съоръженията са взаимно обвързани, с цел създаване на единен облик на целия комплекс.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: