СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради с елементи на зелена архитектура > СГРАДА 1 ОТ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ИСТ РИНГ

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

СГРАДА 1 ОТ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ИСТ РИНГ

ИНВЕСТИТОР:

Глориент Инвестмънт БГ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Микс Констръкшън ООД

КОНСТРУКТОР:

инж.Петър Рогачев-План 31

АРХИТЕКТ:

арх.Атанас Вангелов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Ние вярваме, че добрата работна среда в сградите подпомага производителността на труда и снижава текучеството на персонал, като по този начин повишава качеството на работа. Затова се постарахме да реализираме проект, в който да е помислено за всичко спрямо различните потребности на ползвателите – администрация, складов персонал и посетители.
ГЪВКАВОСТ И МАЩАБИРУЕМОСТ на използваните площи – Сграда 1 е сред малкото  складови проекти, които практически могат да предложат на своите ползватели  възможност за промяна на количеството наета площ от 2000 до 6000кв.м. Анализирахме пазарните потребности и оформихме сградата така, че да е възможно ползвателят сам да избере и своето най-оптимално площно съотношение склад-администрация.
АКЦЕНТ ВЪРХУ РАБОТНАТА СРЕДА – Реализирахме четири зони за почивка – езерото с рибите, беседка за приятен разговор с колеги на открито, стая за хранене/почивка и когато сезонът позволява, може сами да откъснете десерта от овощната градина. Помислили сме и за шофьорите на доставчиците, които имат свое място за отдих с достъп до вендинг автомати и отделен санитарен възел. Други важни предимства, с които се гордеем, са и:
Обилна естествена осветеност на всички работни помещения - само в много редки случаи ще потърсите ключа за вътрешното осветление;
Заменихме класическото решение за паркинг настилка от асфалтобетон и положихме модерен паваж модел „Айнщайн“, който създаде много по-приятно усещане и постигнахме по-добра функционалност;
Поставихме над 30% повече от нормативно изискваната топлоизолация в административната зона, за да осигурим целогодишен комфорт и ниски режийни разходи за отопление и климатизация.
Енергийна ефективност – Интегрирахме множество модерни технически решения. Чрез произведената на място електроенергия от покривна фотоволтаична инсталация задоволяваме значителна част от електро-потреблението на сградата. Инсталирахме система DALI, която управлява динамично осветлението, чрез интелигентен софтуер, отчитащ приноса на естествената осветеност и присъствие на работник в стелажния ред. Можем да следим пълната електро-консумация на сградата в реално време, което дава възможност на ползвателя да настрои превантивно аларми и коригиращи действия, в случай на неудачно поведение на своите служители и така да избегне непланирани разходи за консумирана електроенергия. Реализирахме система за естествена вентилация на складовия обем, което ни позволява целогодишно да поддържаме една комфортна температура без допълнителни разходи за отопление и охлаждане. Инсталирахме екстериорно LED осветление на фасадите и прилежащите пространства. Вложихме термопомпи с коефициент на полезно действие над 4,0.
Архитектурно и функционално решение – Проектът на сградата е реализиран около две водещи концепции: Възможност за делимост на един общ складов обем и свързването му с функционално оптимизиран административен блок.
    Първата концептуална задача реализирахме чрез разполагането на  минимален брой свободно стоящи колони, разположени в два реда, които оформят просторни складови полета с размери 24m х 78m  и светла височина от 10,5m. Инсталационното решение е организирано така, че да позволява отделно измерване потреблението на всяко складово поле. Считаме за голямо удобство възможността администрацията едновременно и на живо да наблюдава активностите на доковата зона и вътрешността на склада – само с един поглед през съответния прозорец.
    Втората концептуална задача реализирахме чрез множество функционални сценарии, стремейки се да предложим такова решение, че ползвателят сам и свободно да избере размера на своята административна площ. Така стигнахме до крайното решение – 3 офиса тип „open space” с размер от 85 до 115 кв.м, всеки снабден със стая за управителя, сървърно помещение и обзаведен кухненски бокс. Към офисите е изграден и отделен санитарен възел.
    Сграда 1 предлага три варианта на товаро-разтоварване. Има възможност за директно навлизане на превозно средство в халето, както и два вида нивоизравнителни рампи - с ротационен език за стандартните камиони, и с плъзгаща се устна, за по-ниските превозни средства. Надминахме стандартното очакване за една обслужваща рампа на всеки хиляда кв.м. и се справихме с 36% по-добре - 640кв.м. складова площ за всяка докова позиция. Вътрешното архитектурното разпределение е оптимизирано така,  че да позволява инсталирането на модерна охранителна система за контрол на достъпа по зони.
Сертификация на устойчивостта и екологичните характеристики на проекта по методиката на BREEAM. Процесът на оценка ни подсказа и помогна още в най-ранен етап на проекта да интегрираме устойчиви строителни решения:
Събираме дъждовната вода, чрез разделна канализация и я ползваме за напояване на овощната градина и изграденото озеленяване;
Монтирахме ефективни санитарни прибори с много нисък обичаен разход на вода;
Работихме активно с еколог, който детайлно обследва местният хабитат и изпълнихме всички негови препоръки;
Реализирахме система за разделно събиране на отпадъците, както по време на строителният процес, така и по време на експлоатацията;
Снимахме с термо камера всички фасади, за да се уверим в качеството на изпълнение и елиминираме случайни пропуски, възникнали по време на строителния процес;
Поставихме сериозни изисквания към главния изпълнител за недопускане на лоши строителни практики от екологично естество;

Сертификация на устойчивостта и екологичните характеристики на проекта по методиката на BREEAM
Оценката на проекта по системата BREEAM детайлно разглежда целият строителен процес в следните девет категории: Управление на строителният процес; Отопление и вентилация; Енергийна консумация; Транспорт; Управление на водите; Материали; Управление на отпадъците; Вертикална планировка и екология; Замърсявания
Управление на строителният процес – Използвахме само кофраж и дървен материал с доказан произход PFC; Поставихме си лимитни цели по отношение използване на вода и електричество и ги спазихме; Положихме усилия за допълнителна оптимизация на транспорта от и до обекта; Реализирахме редица над-нормативни изисквания за безопасни условия на труд; Проучихме и се съобразихме с всички предпочитания на съседите, с оглед техният комфорт по време на строителството; От най-ранна фаза на проектиране включихме специалист по екологична устойчивост AP; Разработихме наръчник на ползвателя на сградата, в който са описани решения за всички по-важни ситуации в които може да попадне; Съставихме прецизен календар на всички сезонни настройки на инсталациите …..и други (повече може да откриете BREEAM International New Construction 2013)
Отопление и вентилация – Избрахме климатична система с най-доброто за пазара EER/COP и последно поколение фреон; Значителната допълнителна изолация на офис помещенията позволява достигането и поддържането на комфортни параметри в рамките на много нисък енергиен разход и къс стартов период; За складовата зона избрахме и оптимизирахме система за денонощна естествената вентилация, като най-ефективно и модерно решение за случая …..и други (повече може да откриете BREEAM International New Construction 2013)
Енергийна консумация –  Монтирахме сградно-интегрирана фотоволтаична инсталация на покрива и така постигнахме изключително ниска годишна сградна консумация на кв. м. Извървяхме още няколко стъпки, приближавайки се към нулево въглеродните сгради.; Високият процент на естествена осветеност в работните помещения значително снижава необходимостта от принудително осветление; Складовата зона осветяваме с помощта на система DALI, която ефективно и интелигентно работи само в зоните където това е необходимо. Системата отчита приносът на естествена осветеност от покривните люкове и така избягва излишното преосветяване на конкретни зони; Предпочетохме LED технологията на всякъде, където това бе възможно; Проконтролирахме изпълнението на всички фасади чрез термография …..и други (повече може да откриете BREEAM International New Construction 2013)
Управление на водите – Събираме разделно дъждовните води и ги отвеждаме в резервоар; Монтирахме санитарни прибори с редуциран разход на вода; Извършихме анализ на рискът от наводнение и приложихме неговите изводи; Ограничихме работата на поливната система само в сухите периоди;
Материали – Прецизно преценихме доставчиците и моделите на всички топлоизолационни материали; Минимизирахме всички фенол съдържащи лепила, бои и субстанции; Предпочетохме доставчиците, които ни представиха доказателства за това че произвеждат съгласно ISO 14 001 или друга Environment Management System (EMS)
Управление на отпадъците – Реализирахме разделна система за управление на отпадъците, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията; Не допуснахме почвени, водни или други замърсявания по време на строителният процес;
Вертикална планировка и екология – Прецизно отделихме хумусът от останалата изкопна маса и го съхранихме; Вложихме 25% рециклирани материали при направата на обратните засипки; Ангажирахме еколог, който започна своята работа още преди началото на изкопните работи. По време на проектирането и изпълнението и се съобразихме с всички негови становища от доклада; Засадихме само растителни видове, които не се нуждаят от интензивно напояване;
Замърсявания – Направихме акустично изследване, интегрирахме неговите изводи в архитектурният проект и така осигурихме тихата и спокойна работна среда;
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: