СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ГР. СЕВЛИЕВО

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ГР. СЕВЛИЕВО

ИНВЕСТИТОР:

ПАРАЛЕЛ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Производствена сграда ФЕДАКОР ПРИКАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, инж. Веселина Стоянова, административна сграда инж. Драгослав Йорданов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ ЕАД

АРХИТЕКТ:

арх. Апостол Николаев Кирчев

АДРЕС:

Севлиево
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът е проектиран и изграден по задание на ПАРАЛЕЛ ЕООД. С предназначение :   производство на мебели от текстил,вата,полиуретан и помощни материали, ушиване на възглавници за градински мебели и възглавници за спане.
 Разположен е в ПИ 65927.518.2, по кадастралната карта на град Севлиево,  ул.” Стара планина „ № 175, община Севлиево, област Габрово.Предвижда се обектът да осигури близо 500 нови работни места, което ще има положителен социален ефект за община Севлиево и област Габрово.
Обектът се състои от   Производствена и Административна сграда.
На Обекта са предвидени необходимите за функционирането му елементи от вертикална планировка и площадкова инфраструктура – улици за автомобилен обход с входове за леки и товарни автомобили, товаро-разтоварни рампи, паркинги, озеленени зони, площадково осветление, разделна битова/дъждовна канализация, технологично водоснабдяване, санитарно-битово водоснабдяване, Електро и газопреносни мрежи, инсталации за наблюдение, контрол на достъп и защита. Осигурена е автоматична поливна система, която ще се захранва с дъждовна вода .
Административната сграда е четири етажна и е разположена в лицевата част на имота. Сградата съчетава няколко основни функции – санитарно-битови помещения за работниците, столова, офис площи за административния и ръководния персонал, презентационни и конферентни зали. Предвидени са всички необходими инсталации за осигуряване на функционалност и висок комфорт на работа – високо ефективна VRV инсталация за отопление, вентилация и климатизация; структурно окабеляване от висок клас; енергийно ефективно LED осветление и др. При проектиране и изграждане на външните обвивки на сградата – покрив и фасади – са използвани съвременни технологии и материали като е гарантирана енергийната ефективност на сградата.
Производствената сграда е едноетажна четирикорабна стоманобетонна сглобяема конструкция . Покривът е изграден от високотехнологични предварително напрегнати покривни панели на Кастело Прекаст и 10% от него е с светлинни куполи за създаване на по-комфортна  работна среда . Фасадата е от мити топлоизолорани стоманобетонови панели изпълнени от специална цветна фракция.
Сградата е осигурена с всички технологично необходими инсталации – автоматизирана система за електрозахранване на машини и оборудване; висок клас структурно окабеляване, включително оптични кабели; мощна система за сгъстен въздух; резерв на електроподаването чрез високоефективен дизелгенератор и т.н. Особено внимание е обърнато за прилагането на  висококачествени, надеждни и съвременни материали при всички сградни елементи.
Изграден е високоефективен чилър въздух-вода и котел на природен газ, които захранват подовото отопление и охлаждане на цялото  производствено хале . Вентилацията е с рекуперативни блокове. Осветителната инсталация е съобразена с високи технологични изисквания , осигуряваща равномерна осветеност с параметри, значително по-високи от нормативно изискуемите. Конструкцията на сградата е от предварително изготвени стоманобетонни елементи, осигурена е сеизмична стабилност съгласно съвременните нормативни изисквания.
 Пожарната безопастност е осигурена със система от мерки за пасивна и активна пожарозащита, в т.ч.: пожароизвестителна система, система за автоматично пожарогасене, пожарозащита на всички критични точки на сградата, система за отвеждане на дим и топлина, система по вътрешни и външни пожарни кранове, Пожарен резервоар с обем 800м3. Системата за автоматично пожарогасене е изпълнена от по - висок клас материали и оборудване. По задание на ПАРАЛЕЛ  са съблюдавани по-консервативни изисквания спрямо тези в българските норми. Системата за отвеждане на дим и топлина комбинира и функция за естествена вентилация, чрез контролирано отваряне на покривни люкове, с цел постигане алтернативен и енергийно ефективен начин за вентилиране на обекта. За оптимизиране на експлоатационните разходи, съгласно задание на Възложителя топлоизолирането, осигурено от фасадните и покривните елементи, е със значително по-консервативни параметри спрямо нормативно изискуемите. С аналогична цел – осигуряване на по-добра енергийна ефективност – са предвидени покривни светлинни ленти, които през деня осигуряват голяма част от нужното осветление.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: