СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - детски градини, защитени жилища > ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦДГ 5 И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦДГ 5 И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Боряна Павлова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Електролукс Табаков и синове ООД

АРХИТЕКТ:

Айва-Б ЕООД, арх. Яна Желязкова, арх. Петър Василиев

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Обектът представлява преустройство на съществуваща целодневна детска градина № 5 (отбелязана в проекта като Тяло „А") и изграждане на ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - нова сграда – пристройка към ЦДГ № 5 (отбелязана в проекта като Тяло „Б"), свързани помежду си с топла връзка.
Тяло “А“
преустройство на съществуващата ЦДГ № 5 - с обособяване в нея на 4 групи деца на възраст от 3 до 7г
На основание извършено обследване за енергийна ефективност през 2012г. за детската градина са набелязани енергоспестяващи мерки, които са спазени в проектната разработката.
Съществуващата сграда на детската градина е двуетажна с подземен етаж, със стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Извършен е основен ремонт с вътрешно преустройство за привеждане на детската градина към съвременни норми на експлоатация.
На ниво първи и втори етаж са разположени по 2 групи занимални, изцяло с южно изложение, спални помещения с прилежащите към тях обслужващи помещения, кабинет директор, здравен кабинет с изолатор, счетоводство и учителска стая.
На ниво подземен етаж са разположени кухня с обслужващи помещения, котелно и асансьор-платформа за готова храна.
За детското заведение е осигурена достъпна среда, чрез външни рампи, отговарящи на всички съвременни изисквания.

Тяло “Б“
Целта на проектната разработка е изграждането на Общностен център за ранно детско развитие - пристройка към ЦДГ № 5, с основна функция - предлагане на социални и здравни услуги за предучилищна подготовка, като в това число се включват: формиране и развитие на родителски умения за отглеждане на деца, възможности за индивидуално консултиране, специфична консултация на деца с увреждания и техните родители. Родителите ще имат възможнаст за комплексна подкрепа от полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на образование, както и здравно консултиране. Целта е не само да се окаже подкрепа при констатирано заболяване, а и да се формира култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове. За деца от 3 до 7г. основните услуги ще се фокусират върху груповата и индивидуалната работа с децата и техните семейства.
С оглед тази основна и обхватна цел на настоящия проект - Общностния център за ранно детско развитие е сграда, включваща здравни кабинети, лечебна физкултура, методичен кабинет и зали за групова и индивидуална работа. Предвидена е и тоалетна за хора с увреждания.
СТРОИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Сградата на Общностния център за ранно детско развитие е с монолитна стоманобетонова конструкция, тухлена зидария и скатен покрив с дървена покривна конструкция. Покривното покритието е с поцинкована ЛТ ламарина. Подбраните цветове по фасадите са слънчеви и приветливи.