СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - детски градини, защитени жилища > ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОНСТРУКТОР:

инж. Ивайло Ганев – Технически ръководител на обекта

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НСК-София ЕООД

АРХИТЕКТ:

ТН ООД

АДРЕС:

Връбница, София
ИНФОРМАЦИЯ

Центърът  за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ) в р-н „Връбница“, Столична община е един от 13-те Центъра, реализирани по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е осъществен финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.    
    Центърът  за настаняване от семеен тип  е комплекс от социални услуги, които се предоставят за лица със специфични потребности в среда, близка до семейната.
    С изграждането на Центъра са осигурени нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, заменящи институционалната грижа.
    Сградата на ЦНСТ-то, в р-н „Връбница“, е двуетажна, с осигурена достъпност за лица с намалена мобилност до помещенията и на двата етажа. Конструкцията е монолитна, скелетна стоманобетонова, а носещите стени са тухлени. Фасадите са изпълнени с минерална мазилка и дървени орнаменти по ъглите на сградата и челата на балконите. Покривът е дървен, четирискатен, покрит с керемиди,  с външно отводняване.
    За прилежащото дворно пространство е осигурено 52 % озеленяване и свободна дворна площ, позволяваща провеждането на разнообразни самостоятелни игри и групови занимания на открито.
    В дворното пространство са осигурени три паркоместа.   
    На първия етаж са разположени дневна с кухня, стая за персонал и 2 стаи, всяка за по две деца, отделени с преддверие. Кухнята и дневната са функционално и визуално свързани за лесно участие на децата в процеса на приготвянето на храната. Стълбището за второто ниво е достъпно от дневната. Изграден е и асансьор, осигуряващ достъпност на хора със затруднена подвижност, включително и даващ възможност за едновременно пътуване с придружител.
    На втория етаж  са разположени 5 спални за по 2 деца, 2 санитарни възела, мокро помещение, помещение за препарати и 2 тераси. Стаите са самостоятелни,  разположени на общ коридор.
    Разпределението на помещенията в сградата е организирано по начин, осигуряващ лесна ориентация и безпрепятсвена достъпност на децата с двигателни увреждания и затруднена мобилност. Груповите помещения дават възможност за съчетаване на дейсностите на различните по възраст обитатели – малки деца, ученици от начален курс и тийнейджъри.
    Пространството в сградата визуално е разпределено на 3 функционални зони: зона за общо Ле ползване, зона за лично пространство и зона за персонал.
    В ЦНСТ-то в р-н „Връбница“ ще бъдат настанени до 14 деца и младежи от Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания и от Домове за медико-социални грижи
Реализацията на обекта допринесе за създаването на модерна социална инфраструктура на територията на град София, която съответства на тенденциите за бъдещо развитие на населението със специфични потребности.
Проектът е с висока обществена значимост и благоприятно повлияни от новоразкритата социална услуга са както ползвателите, така и  техните близки и семейства.Яна

Технически показатели:

  • Площ на имота – 562 кв. м.
  • Застроена площ = 187 кв. м.;
  • Разгърната застроена площ общо  = 398,43 кв.м.
  • Плътност на застрояване – 33 %;
  • Кинт. = 0,71;
  • Площ на озеленяване – 52 %