СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЛАРГО-БЛАГОЕВГРАД

ИНВЕСТИТОР:

Макиз ООД

КОНСТРУКТОР:

инж.Илия Алашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Макиз ООД

АРХИТЕКТ:

Планинг ЕООД, арх.Илиан Илиев

АДРЕС:

Благоевград
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът е изработен по поръчка на Инвеститора, съобразно Виза за проучване и проектиране, издадена от Главния архитект на гр. Благоевград и според съответните норми за проектиране на сгради.

Обща характеристика

Обектът представлява съществуваща сграда (бившия Градски универсален магазин), която се преустройва в многофункционален търговски и развлекателен център от типа „шопинг мол.
Сградата разполага с един приземен, три надземни и един полуподземен етаж.
Търговската част в приземния и надземните етажи се състои от различни по големина и тип магазини, които се организират около общо пространство – търговска алея от типа „мол“.
Търговската част в полуподземния етаж се състои от магазини и заведения, директно контактуващи с екстериорното пространство посредством понижено площадно пространство със стъпаловиден фонтан, свързано чрез 2 стълбища и рампа за хора в неравностойно положение с пл. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“.
Пространството на последния търговски етаж – кота +15.60 се организира като зона за хранене и развлечения.

Местоположение

Обектът е разположен в центъра на гр. Благоевград, м-у. пл. „България“ и ул. „Тодор Александров“, и в непосредствена близост до ул. „Димитър Талев“. Двете улици са както основни трасета за достъп до обекта, така и основни градски комуникационни артерии, а площадът е основно място за срещи на жителите на града.

Основни подходи

Подходът към сградата, осигуряващ достъп до приземния и надземните етажи е от североизток, откъм площад „България“.
Подходът към сградата, осигуряващ достъп до подземния етаж на сградата е от югоизток, откъм ул. „Тодор Александров“, през пониженото площадно пространство.

Вътрешна организация и съдържание на комплекса

Търговския обект е развит на пет етажа – приземен, три надземни и един полуподземен – с осигурен външен достъп.
На приземния (кота ±0.00) и двата надземните етажа (кота +5.20 и кота +10.40) са разположени магазини, различни по размери и предназначение. На третия надземен етаж (кота +15.60) са разположени заведения за хранене и развлечения. На първия и третия надземен етаж са разположени тоалетни в общите части, обслужващи посетителите.
На трите нива (коти ±0.00, +5.20 и +10.40)  е разположен и магазин H&M, с вътрешна за магазина метална стълба и асансьор. Магазинът има входове на всяко едно от нивата, на които се намира.
На полуподземния етаж (кота -3.60) са разположени магазини и заведения, с директен достъп от ул. „Тодор Александров“.
Капацитетът на сградата е 1100 души – посетители и персонал.
За комуникацията м-у приземния и надземните етажи за посетителите са предвидени ескалатори – по два на етаж.
Предвидени са асансьор за посетители и асансьор за зареждане, обслужващи подземния, приземния и надземните етажи.
На подземния етаж са разположени магазини и заведения, с директен достъп от ул. „Тодор Александров“.
Предвидени са две евакуационни стълби.
Стълбата, намираща се в южния край на сградата е съществуваща в частта си от кота ±0.00 до кота +15.60, а в частта си от кота -3.60 до кота ±0.00 е новопроектирана. По този начин стълбата обслужва както подземния етаж, така и приземния и трите надземни етажа, като не излиза на техническото ниво / покрива на сградата.
Стълбата, намираща се в северния край на сградата е новопроектирана, поместена в границите (еркера) на сградата. Тази стълба обслужва трите надземни етажа, както и техническото ниво / покрива на сградата, като води началото си от прилежащия терен и достига до покрива на сградата.
На всеки етаж са предвидени необходимите технически зони и помещения.
Проектираните евак. проходи, коридори, стълбищни клетки и тоалетни са съобразени с мащабите и предназначението на етажите.
Зареждането и изхвърлянето на отпадъците от магазините и заведенията се извършва през търговската алея, а където е възможно – през евакуационните коридори. Зареждането и изхвърлянето на отпадъци ще бъдат конкретизирани в технологичните проекти на съответните магазини и заведения, при разработването им в техническа и работна фаза.  

Противопожарна осигуреност на сградата

Всички предвидени строителни материали отговарят на изискванията на нормативните документи за пожароустойчивост на ограждащите конструкции.
Елементите на конструкцията са негорими с нормативно изискваната огнеустойчивост за съответната степен на огнеустойчивост на сградата.
Вътрешносградното пожарогасене се осъщестява със спринклерна инсталация, като са предвидени и пожарогасители.
Осигурен е външен резервоар за противопожарен запас с необходимото за спринклерната инсталация количество вода.
В комплекса се предвижда цялостна адресируема Пожароизвестителна инсталация, свързана с контрола и охраната на центъра.

Евакуация на хората при пожар, аварии и други инциденти

Пътищата и изходите за евакуация, както и стълбищата са проектирани като места и размери в зависимост от изчисленията за очаквания едновременен нормативен максимален брой посетители на комплекса според локализацията и вида на отделните групи търговски обекти.
Автоматичните врати на главните вход/изходи на търговския център при изключване на захранването остават отворени докрай, за да осигурят безпроблемна евакуация.
Към търговската алея във витрините на магазините са предвидени съответните (според конкретната функция) максимален брой и с максимална ширина вход/изходи.

Изпълнение на сградата
Обща информация

Всички съществуващи неносещи стени в сградата се премахват.
Премахват се също етажните плочи на междинните нива - кота +2.60; кота +7.80; кота +13.00.
Котата на полуподземното ниво се понижава.
Преустройството на сградата е проектирано така, че да се избегне наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. Сградата е устойчива срещу проникване на атмосферна влага и на влага от санитарните и други помещения на сградата, наличие на топлинни мостове и др; Външните стени се изолират с 10 см твърда минерална вата. Външните стени на сутерена се изолират с 6 см твърда минерална вата от вътрешната страна на стената. Под бетоновата настилка на сутерена е предвидена топлоизолация от 8 см XPS и хидроизолация. Стоманобетоновата конструкция на покрива се изолира с 14 см XPS. За всички външни подови и покривни конструкции е предвидена пароизолация. Покривите се изолират с листова хидроизолация на битумна основа, завършват се с шлайфан бетон. Мазана хидроизолация се предвижда по подовете на мокрите помещения. Подът, стените и таваните на ел. таблата по търговските етажи се хидроизолират с мазана хидроизолация. Външните витрини и покривното остъкляване са предвидени с алуминиеви рамки с прекъснат термомост и стъклопакет.
Строежът е проектиран така, че да не създава неприемливи рискове от подхлъзване и падане; падане в следствие на прекалено хлъзгави или неподходящи настилки; падане на хоризонтални места в следствие прагове на необичайни места или проектирани единични стъпала.
В проекта са предвидени предпазни парапети на балкони и стълбищни клетки с необходимата височина.
Сградата е проектирана така, че да отговаря на изискванията на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
В проекта за  реконструираната сграда са спазени изискванията за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
В сградата е осигурена достъпна архитектурна среда на входните и комуникационните пространства и помещенията и пространствата за общо ползване. Всички достъпни пространства и елементи на сградата са свързани помежду си с достъпни маршрути.
Главния вход за посетители от площад „България” е решен като достъпен и е свързан с достъпния маршрут на урбанизираната среда.
Не се предвиждат стъпала и или смяна на нивата по достъпния маршрут. Подовите настилки по пътя на достъпния маршрут се предвиждат здрави, устойчиви и нехлъзгави, с оглед безопасно предвижване на хора с намалена подвижност.
Входните врати на достъпния вход на сградата се предвиждат със светла широчина най-малко 100см и светла височина най-малко 210см.
Вратите на помещенията и пространствата за общо ползване са предвидени със светла широчина не по-малка от 90см. и с дръжка предвидена на необходимата височина. Подът пред вратите е равен, без издатини по-големи от 0.5см, с изключение на тактилните пътеки и тактилните предупредителни индикатори.  
    Достъпните санитарно-хигиенни помещения са означени с международния символ за достъпност.
    При разработката на отделните търговски обекти / магазини и заведения за хранене/, които са предмет на отделни проекти ще се осигурят необходимите условия за осигуряване на достъпна среда в тях.
Цялото сградно оборудване на покрива е осигурено с шумозащита и ще бъде съобразено с опазването на околната среда. Клкиматизацията е екологично чиста – посредством климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на фреона.
 
Носеща конструкция

Основната носеща конструкция е съществуваща (до кота +15.60) и новопроектирана (над кота +15.60), монолитна стоманобетонова конструкция на плочогредова система.
Покривът е изграден от стб. колони, греди и плочи, покрит с необходимите термо и хидроизолационни слоеве.

Вътрешно оформление

Площите за магазини, заведения за хранене, и подобни ще се изълняват на принципа “Cold Shell” и в този вид ще се предават на наемателя.
Магазините се дават под наем на етап под – бетон, изпълнени разделителни стени и греда, очертаваща фронта на витрините на магазини към търговската алея. Всички връзки – водопровод, електро, вентилация, отопление са изпълнени до граничната линия при условия, определени в заданието, като вътрешните разводки се изпълняват от наемателя.
Проектите за вътрешно оформление на магазини, заведения за хранене или развлечения се изработват при точно задание от наемателите и се съгласуват допълнително от главния проектант и неговия екип и от съответните одобряващи органи.
Търговската алея, служебните помещения и евакуация са изпълнени в напълно завършен вид от собственика на сградата.
Техническите инсталации на комплекса – водопроводи, канализация, електросистеми, осветление, аудио система, климатизация и вентилация, системи за видеоконтрол и наблюдение, както и за пожароизвестяване и пожарогасене са на високо съвременно ниво.Външно оформление
Фасадата е проектирана така, че да бъде акцент в околното пространство, подчертавайки търговската функция на сградата.
Югоизточната и североизточната фасади, които гледат към пл. „България“ и ул. „Тодор Александров“ са решени с комбинация от стъклени и алуминиеви панели в два цвята, следващи точно определена логика. За всеки стъклен фасаден панел е осигурено LED осветление. Останалите фасади се измазват със силикатна мазилка по цялата си височина. Всички фасади излизат еркерно над партерното ниво.
Външният облик на сградата разчита на отраженията на небето под различни ъгли през деня и на художествено осветление на фасадните панели нощем.
На ниво +15,60 е проектирана панорамна тераса към пл. „България“ и ул. „Тодор Александров“, покрита с козирка която се явява като пробив в хомогенната структура на фасадното решение.
На североизточната фасада е предвиден LED екран, гледащ към пл. „България“.
Партерното ниво към пл. „България“ и ул. „Тодор Александров“ е решено със стъклени витрини, даващи визуален достъп до търговската част на сградата.
Евакуационна стълба е проектирана на северозападната фасада.