СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради със специално предназначение > РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на вътрешните работи

КОНСТРУКТОР:

инж. Ангелина Муерова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"БИЛДИНГ -ТД" ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх.Виолетта Бакунина, ЕТ"АПРОПО -Виолетта Бакунина"

АДРЕС:

Казанлък
ИНФОРМАЦИЯ

Обект на представяне  е  СГРАДАТА на РАЙОННА СЛУЖБА  “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ и ЗАЩИТА на НАСЕЛЕНИЕТО” в  гр.Казанлък, разположена в  урегулиран поземлен  имот ІІ  в кв.420. Проектът на сградата е изработен през 2008г., строителството е извършено в рамките на  една година и   строежът е въведен в експлоатация през февруари 2014г.
    
    По задание на възложителя, проектът предвижда  изграждане на нова масивна сграда за нуждите на районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Строежът се ситуира в северната част на урегулирания поземлен имот,  на мястото на съществуващи сгради, в продължение на десетилетия използвани за нуждите на службата. Новата сграда е двуетажна, състои се от административна част, гаражи за техника и  помещения за персонала.

    На кота 0,00 се разполагат 7 гаража за автомобилите на службата, помещение за диспечера, санитарни помещения за дежурния персонал.  В административната част на сградата  на това ниво се помещават деловодство, офиси за  инспектори, кафе за ведомствени нужди и санитарен възел, организирани около приемното  фоайе.

    На кота 4,80 се предвиждат  10 спални помещения за персонала, всяко от които разполага със санитарен възел. На същата кота се разполагат стая за почивка на дежурния персонал, санитарен възел и склад инвентар.   В останалата част на етажа  се организират зала за  фитнес  и  помещение  за хранене с кухненски кът. Към административната част от сградата се предвиждат конферентна зала и два офиса за инспектори. На полуниво на кота 3,20 се разполагат останалите офисни помещения  и санитарен възел, организирани около фоайето.

    На кота 6,40 в западната част на сградата се предвижда използваема, частично покрита тераса.

    Връзката между двата етажа се осъществява по две стълбища, едното от които  разположено в административната част, а другото в средата  на останалата част на сградата. За бързо реагиране  при спешни ситуации са предвидени два пилона.

    Срада е  масивна, върху стоманобетонните плочи на втория етаж се изпълняват  едноскатни леки покриви с малък наклон с покритие от пластифицирана ламарина. Част от  външните стени на втория етаж на  административната част на сградата се изпълняват  със   структурна окачена фасада.  Останалите части от фасадите се обработват с декоративни мазилки. Дограмата  е  от алуминиеви профили в сив цвят. Парапетите на стълбищата  и балконите се изпълняват от неръждаема стомана. Над част от балконите се предвиждат декоративни перголи със стоманобетонна конструкция.

    Обектът е първа категория , съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: