СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА

ИНВЕСТИТОР:

Община Свиленград

КОНСТРУКТОР:

Инж. Емил Бакърджиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Джи Пи Груп ООД

АРХИТЕКТ:

„Модулор – 2” ЕООД - Арх. Ганка Богданова, арх. Антоан Богданов

АДРЕС:

Свиленград
ИНФОРМАЦИЯ

МНОГОФУНЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА в УПИ І общ.за КОО със спортна зала,кв.305, по плана на гр.СВИЛЕНГРАД.
с подобекти :
    
Общата площ на урегулирания имот е 4 937 кв.м.
Новата Спортна зала е с максимална височина 18 м., съобразена е със съществуващия стадион  и Спортен комплекс, тя е многофункционална, като покритото спортно поле е с възможности за разполагане на игрища за хандбал, футбол на малки вратички, волейбол, баскетбол, тенис на корт, художествена гимнастика, борба, бокс, бойни изкуства и шахмат. Зрителските маста са минимум 1029 седящи места. Обслужващия блок разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбори домакини и отбори гости, съблекални за треньори и съдийски състав, както и фитнес и тренировъчна зала за танци.
Новата спортна зала има оформено площадно пространство в западната част на отредения терен и е ориентирана към съществуващия стадион, като е обследвана цялостната зона с цел да се осигурят разсредоточено паркоместа в непосредствена близост до залата и едновременно с това да се използват при организиране на спортни мероприятия, както от зрителите на залата, така също и от зрителите на стадиона.
Ежедневното транспортно-комуникационно обслужване на обекта се  осъществява от ул.”Сакар” и ул.”Васил Щерев”, минаващи по северната и източната регулационни линии. Осигурен е свободен транспортен достъп до всички фасади на сградата. Външните улици са сключени и ще се използват за противопожарни цели при необходимост.
И четирите външни транспортни комуникации са съобразени с одобрените проекти за уличната мрежа на целия район.
Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта със застроена площ от 2 998.16 кв.м. и външни габарити с  максимална ширина 55.84м. и максимална дължина от 68.80м., ситуирано в рамките на ограничителните застроителни линии.
Максималната височина на обема на залата-16.00м.,е определена от изискването на Възложителя, да се осигури мин.светла височина от 13.00м. до долен ръб на основната конструкция над спортното игрално поле.
В източната част в двуетажен обем са проектирани всички помещения, обслужващи както спортната зала, така и фитнес-салона, малката тренировъчна зала за танци и залата за тихи игри-шахмат и др.
Паркингите за ежедневно използване от посетителите в Обслужващия блок са ситуирани северно, източно и южно от залата, в непосредствена близост до Обслужващия блок, като една част от тях са разположени в УПИ ІХ общ.”за паркинг към спортната зала, ТП и ОО“, с транспортен достъп от изток на залата външна  ул.”Васил Щерев”.
Проектната разработка осигури общо 147 паркоместа от тях 14 паркоместа за хора с увреждания.
В обслужващия блок за достъп до второто ниво, на което са ситуирани помещенията за масажи, фитнес и малката тренировъчна зала за танци, е изграден инвалиден подемник.
На кота +.0.00 е изпълнена Зала за тихи игри за инвалиди – хора с увреждания, с директен външен вход/изход и в непосредствена близост както до тоалетната клетка за хора с увреждания, така също и до инвалидния подемник.
    Основното ядро на обекта е покрития спортен терен, който се състои от игрално спортно поле с размери 20м./40м. и осигурителна ивица около него с ширина 3.00м. Игралното спортно поле е с идеални размери за осигуряване на спортни игри за хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на корт, художествена гимнастика, бокс и бойни изкуства. Над игралното поле е осигурена изискващата се минимална светла височина от 13.00м. до долен ръб на покривната конструкция.
    Западно от игралното поле, в рамките на общото зално пространство, са направени зрителски трибуни с общ капацитет 1 029 места за сядане, с размери на едно место дълбочина-45см. и ширина-50см., при което са спазени изискванията на „Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, пълната ширината на редовете е 90см., с цел осигуряване на  45 см. проходна част.
Спомагателните помещения за зрителите, включват касов вестибюл, фоайета, гардероби и тоалетни, като в преобладаващата си част са разположени в пространството под трибуните и са ориентирани на запад и юг.
Под трибуните в ниската част, с минимална височина 1.90м са разположени закачалките на гардеробите, както и част от тоалетните клетки.
Третото функционално звено, включва всички необходими помещения за общото обслужване на спортуващите, санитарно-хигиенното обслужване на спортистите, ползващи залата, малка тренировъчна зала за танци, фитнес зала със съпътстващите я обслужващи помещения, зала за тихи игри-шах и др., медицинско обслужване, както и треньорска, съдийска, методическа и административна дейност. Всички по-горе описани функционални звена са обединени в общ Обслужващ двуетажен блок, ситуиран източно от игралното поле с осигурени всички необходими вътрешни функционални връзки.
Съгласно планово задание на Възложителя, са изградени 4бр. отборни съблекални, всяка с капацитет от 15 до 20 човека.
    Основната носеща конструкция на сградата е метална.
    Всички стълби и стълбищни клетки са изпълнени с монолитна  стоманобетонова конструкция–колони, греди, стълбищни рамена, стъпала и плочи  и  ограждащи стени от тухлена зидария.
Застроената площ на залата с трибуните, включително и двете евакуационни стълби с облицовки бонд и репортерските кабини, по външен контур е 2166 кв.м., а по вътрешен контур, без репортерските кабини  и евакуационните стълби 1968  кв.м.
    Носещата конструкция на залата, включваща в обема си игралното поле и трибуните е от метални рамки със светло подпорно разстояние 41.26 м., като през 7.79м в надлъжна посока.
Покривът е от метални столици, монтирани върху метални рамки, трапецовидна ламарина, топлоизолация от минерална вата с дебелина-15 см. и хидроизолационна мембрана. Отводняването е вътрешно, чрез дъждоприемни воронки и водосточни тръби.
    Фасадното затваряне е комбинация от „термопанели” с пълнеж от минерална вата с деб.10 см., послоен монтаж от бонд, минерална вата и гипсофазер или гипсокартон, частично окачени остъклени фасади и прозорци от алуминиеви профили с прекъснат термомост, остъклени със стъклопакети.
    Фоайето с касовия вестибюл извън обема на залата, разположено в югоизточна посока е със застроена  площ  184 кв.м. и е изпълнено също с метална конструкция, но над покривната „ЛТ-ламарина”, преди полагане на топлоизолацията е с армирана бетонова плоча.
    Трибуните са проектирани с метални рамки, следващи наклона на редовете, върху които рамки, чрез допълнителни метални елементи и пълнеж от бетон се оформят хоризонталните редове за зрителските места.

А/  УПИ І общ.за КОО със спортна зала,кв.305
Площ  УПИ І       ----------------------------------   4 937 кв.м.
П на застрояване  ------------------------------   60.72 %
Кинт----------------------------------------------------  0.86
Паркиране -----------------------------------------   26 паркоместа

1. многофункционална спортна зала
 Застроена площ  на нова спортна зала --------   2 998 .16 кв.м.,в това число,
 а/ спортна зала с трибуни  и фоайета ---------------    2 205.35 кв.м.
 б/ обслужваща сграда   ----------------------                       792.81 кв.м.
 Разгъната застроена площ  на нова спортна зала
                                                                           ----------   4 249.03 кв.м.,в това число
 а/ спортна зала с трибуни  и фоайета ---------------       2 787.70 кв.м.
 б/ обслужваща сграда   -----------------------                     1 461.33 кв.м.
 Застроен обем                                                -----   40 420.00 куб.м.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: