СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ПАНАЙОТ ПИПКОВ"

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ПАНАЙОТ ПИПКОВ"

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на културата

КОНСТРУКТОР:

инж. Ненко Чобанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕКСА АД

АРХИТЕКТ:

Техно Пол БГ

АДРЕС:

Плевен
ИНФОРМАЦИЯ

Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков”, гр. Плевен е основано през 1960г., като първоначално се е помещавало в друга сграда. През периода 1963-1964г. е изготвен проект за пристройка и дострояване на сградата на тогавашния Техникум по механотехника (3-етажна, строена през 50-те години на 20 век) за целите на музикалното училище и изграждането на самостоятелна сграда в същия парцел с предназначение за концертна зала към училището. Проектът е реализиран окончателно през 1968г. и до днес училището разполага с този сграден фонд.
Първоначално училището е било само музикално, по-късно става многопрофилно, като се създават и класове по скулптура, графика и живопис, както и класове по танцово изкуство. Това е наложило редица функционални промени в отделни помещения и пригаждането им за новите нужди.
Понастоящем учениците са над 500, от 1 до 12 клас на две смени, има създадени и групи за предучилищна дейност.
През годините са правени частични ремонти и преустройства: подменена е почти изцяло дограмата; реконструирани са санитарните възли на 1 и 2 етаж в училищната сграда, осигурен е достъп за хора с намалена подвижност и санитарно-хигиенно помещение на първи етаж на училищната сграда, обособени са съблекални, зала за танци, ателиета по скулптура, рисуване и т.н.
Обновяването на училището се извърши по проект „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
При изпълнение на Договор с Възложител Министерство на културата и изпълнител ЕКСА АД през периода от 24.07.2013г. - 07.11.2013г. са извършени архитектурно-строителни работи, реконструкция и модернизация на сградите на училището и концертната зала, околното пространство, ремонт на покрива, подмяна на инсталации, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение и изпълнение на енергоефективни мерки, както следва:
По част Архитектурно-строителна и Конструктивна са изпълнени: изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение; нов външен асансьор и релсова платформа; изграждане на нови санитарни възли, съблекални и помещение за репетиции, чрез изпълнение на нова подова конструкция от стоманобетон на нивото на І-ви сутерен. Изпълнена е  звукоизолация по стени, подове, тавани на стаите за индивидуално обучение, репетиционните и обособените ателиета по графика, скулптура и живопис. Монтирани са специални звукоизолиращи врати. Изпълнено е библиотечно оборудване.
Изпълнена е концертна зала със специфична геометрия на акустичните пана, подобряваща акустичните характеристики на залата. Подходите към залата са изпълнени със специални акустични врати, изпълнени със специализирани материали. В Концертната зала са изпълнени и подмяна на настилки, облицовки, театрални столове, осветление, отопление, климатизация и вентилация. Изградена е нова репетиционна за ударни инструменти със специални акустични пана. Изпълнена е звукоизолация на стени и тавани.
Всички класни стаи са напълно обновени. Обособени са индивидуални кабинети, които са изпълнени с акустична обшивка и акустични врати; сменена е подовата настилка с по-висок клас парапет.
По част Въвеждане на енергоефективни мерки са изпълнени: топлинно изолиране на покриви и ограждащи стени на етажите, включително външна мазилка и фасадно боядисване; подмяна на дограма.

Изпълнени са мерки за осигуряване на противопожарните изисквания за сградите, включващи: оборудване на училищните сгради с димоуплътнени, самозатварящи се врати, свързани с пожароизвестителната система и монтаж на пожароустойчиви врати; преустройство на концертна зала, отговарящо на противопожарните норми - столове, пътеки, врати за евакуация, настилки и облицовки;

По част Електрическа са изпълнени: нови електроинсталации в училищната  и концертна сгради, включващи доставка и монтаж на Главни разпределителни табла, подмяна на осветителна инсталация, изграждане на евакуационно и аварийно осветление с луминисцентни осветителни тела; електрозахранване на ОВК и ВиК консуматори; структурно кабелна система; оповестителна инсталация за гласово уведомяване.
По част ОВиК са изпълнени: ОВиК инсталация, включваща изграждане на нови абонатни станции, доставка и монтаж на алуминиеви радиатори, изграждане на нова отоплителна, вентилационна и климатична система за Концертната зала.
По част ВиК са изпълнени: нови ВиК инсталации и нови санитарни помещения, доставка и монтаж на санитарен фаянс, на електрически бойлери.
По част Вертикална планировка са изпълнени: Преасфалтиране на училищния двор и изпълнение на вертикална планировка за отвеждане на дъждовните води.
С реализацията на проекта, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” придоби нов европейски облик.

ПРИЛОЖЕНИЯ: