СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЛЕТО

ИНВЕСТИТОР:

Община Мездра

КОНСТРУКТОР:

Ръководител екип: арх. Ирена Владимирова Христова-Дончева, инж. Катя Матеева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕКСА АД и Хидрострой АД в ДЗЗД Мездра Инженеринг

АРХИТЕКТ:

Аркадия Плевен ЕООД

АДРЕС:

Мездра
ИНФОРМАЦИЯ

В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър е съхранена 70 вековна история, разказвана днес в Археологически комплекс „Калето”.
Изпълнението на консервационно-реставрационните работи на Археологически комплекс „Калето” в град Мездра е финансирано от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010-„Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”, договор №. BG161PO001/3.1-03/2010/021.

Археологическият комплекс „Калето” притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение”, обявен в ДВ бр.69/27г. и бр.90/65г.
На 26.04.2014г. Археологически комплекс „Калето” е включен в "100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА" под  № 16А.
Дейностите по изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи включват:
І. По част Консервация и реставрация: консервация, реставрация и експониране на проучената източна част от крепостта; укрепване на стратиграфския профил; реконструкционно надзиждане на каменен зид, оформяне на сигнираща фуга, фугиране на оригинални плоскости, дейности по консолидиране, импрегниране, хидрофобизиране, биологична защита на каменни повърхности, конструктивно укрепване на съществуващи зидове, при спазване на технологичните особености и детайли на проекта.
ІІ. по част Архитектура: строителни и ремонтни работи на парк – паркоустрояване и благоустрояване, изграждане на екскурзоводна зона (амфитеатър) - място за провеждане на беседи; направа на експозиционни маршрути, следващи оригиналните улици, изградена от дървена конструкция (дърволит), с осигурителни дървени парапети; оформяне на подходи за инвалиди с понижаване на бордюра към улицата и подмяна на настилката със съответстваща за достъп на инвалидни колички; изграждането на нова декоративна стена северозападно от съществуващата обслужваща сграда, за поставяне на рекламни пана, ориентирани към преминаващите по железопътните линии пътници; рехабилитация на съществуващия фонтан, хидроизолационни и покривни работи на съществуваща сграда.
ІІІ. По част Вертикална планировка, озеленяване и паркоустройство: почистване на площта и околното пространство; рехабилитация на паркова зона на парк с археология „Калето”; оформящи зелените площи; полагане на нова тревна настилка и допълнително озеленяване с иглолистни дървета, храсти и цветя; възстановяване на зелените площи около паркинга; оборудване за паркова зона, доставка и монтаж на паркови елементи, направа на нови асфалтови настилки и тротоарни алеи.
VІ. По част Конструктивна:
Консервационно-реставрационни работи: укрепване на разкрити основи на крепостната стена;
Пешеходен подлез - изграждане на нови конструктивни елементи, реконструкция на пешеходен подлез между археологически комплекс „Калето” и гр. Мездра и създаване на подходи за инвалиди  с изпълнение на демонтажни, кофражни, арматурни, бетонови работи, изкопи и обратни насипи;
Екскурзоводна зона – изграждане на нова стоманобетонова конструкция на амфитеатър.

V. По част Електро: изграждане на художествено осветление в археологически комплекс „Калето”, включващо: монтаж на специализиран контролер за автоматично управление в два режима „Целонощен“ и „Полунощен“, както и на разпределителни кутии, стоманенотръбни стълбове, прожектори и паркови осветители за вграждане и монтаж върху стълб; възстановяване на паркови осветителни тела, изграждане на нискодекоративно осветление; осветление на подлез – с цел създаване на достъпна среда; изграждане на ел. инсталация за осветление на паркинг.

VІ. По част Пътна и инфраструктура: реконструкция на пътна отсечка и мост между археологически комплекс „Калето” и главен път Е 79, в т.ч.: изграждане на нов бетонов тротоарен блок на моста, фрезоване, битумен разлив, изграждане на нови тротоари, с монтаж на бордюри и полагане на тротоарни плочи. Във връзка с организация на движението е изпълнена пътна маркировка и са монтирани пътни знаци. Изпълнен е модулен метален парапет на моста с метални планки „емблема”. Обработен е с антикорозионни бои. Изпълнена е цялостна рехабилитация на носещата конструкция на моста. Обновяване и освежаване на подлез със създаване на рампа за достъп на хора в неравностойно положение; разширяване и реконструиране на съществуващия паркинг, включващи: подмяна на част от бордюрите и полагане на нови, полагане на нова асфалтова настилка, изграждане на две нови рампи за хора в неравностойно положение; подмяна на асфалтовата настилка по алеите с бетонови павета; подмяна на бордюри.

VІІ. По част Оборудване и обзавеждане: обзавеждане и специализирано оборудване за експозиционната част  за информационния център обособен в обслужващата сграда, включващо: тематично-експозиционен план на местност „Калето”.

Археологическият комплекс със своя уникален характер на археологическа културна ценност с национално значение, представлява ресурс на културно-познавателния туризъм в национален мащаб.
Подобекти:
Археологически обект „Антична и средновековна крепост”
Обслужваща сграда
Парк „Калето”
Подлез, свързващ комплекса с град Мездра
Паркинг
Пътна връзка и мост

С изпълнението на проекта се постигна:
Развитие на „Археологически комплекс „Калето” като конкурентноспособна културно-историческа атракция;
Повишаване популярността и привлекателността на община Мездра като туристическа локализация;
Насърчаване на туристическия отрасъл в община Мездра и региона чрез създаване на условия за устойчиво развитие на културно-познавателен туризъм и допълнителни туристически услуги;
Опазване и устойчиво управление на археологическото и културно-историческо наследство в Община Мездра;