СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда и ландшафтни паркове > ЛАНДШАФТНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ГРАДИЩЕ

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

ЛАНДШАФТНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ГРАДИЩЕ

ИНВЕСТИТОР:

Община Гърмен

КОНСТРУКТОР:

Ръководител екип: арх. Константин Пеев, инж. Светлана Филипова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

EКСА АД

АРХИТЕКТ:

EКСА АД

АДРЕС:

с. Долно Дряново, Община Гърмен
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът „Ланшафтно-исторически парк „Градище” се намира на около 2 км източно от с. Долно Дряново, общ. Гърмен. Парковата територия представлява неправилна фигура с площ от около 400 дка, разположена южно от основен път Гоце Делчев-Доспат.

Разположен е върху рид с дължина приблизително 700 м., ориентиран север - северозапад – юг - югоизток. Върху рида с площ около 20 дка се открояват три отделни изявени скалисти хълма с максимална надморска височина 879,80 м. Възвишението е естествено защитено, достъпно единствено от северозапад. От останалите страни е оградено от внушителен и живописен каньон. Склоновете са много стръмни, а на места скалите са почти отвесни, като от изток – североизток образуват пропаст с дълбочина над 50 метра. Върху билото на възвишението и на различни места, главно по южния склон има редица неголеми естествено заравнени площадки, оградени с оголени, живописни скални блокове. Някои от скалите са особено атрактивни. Те могат да бъдат оприличени с човешки глави, фигури на животни, птици и земноводни. На много места са установени следи от изкуствени изсичания и обработка на скалите – заравнявания, улеи, т.нар. шарапани, стъпки и др.

Първите археологически проучвания са проведени през 2008 година и доказаха, че на това място се откриват културни следи от праисторическата и античната епохи.

В Ланшафтно исторически парк „Градище” се дефинират три паркови зони (микрозони): Крайпътна (Западна), Централна (зона на Светилището) и Източна.

Ланшафтно-исторически парк „Градище” обхваща изцяло територията на археологически паметник на културата „Праисторическо и тракийско светилище в м. „Градище”, деклариран като недвижима археологическа културна ценност с предварителна категория „национално значение” с писмо с изх.  № 2621/18.07.2008г. на НИНКН.
Изпълнението на проектът се финансира по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013".
По проекта са извършени мащабни проектни и строителни дейности, включващи:
Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №000181, землището на с. Долно Дряново, община Гърмен с площ 530 дка, за Ландшафтно-исторически парк „Градище";
Изработване на Работни проекти по част Архитектура, Конструкции, ВиК, Електроинсталации, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност и Вертикална планировка.

Дейностите по изпълнение на благоустрояване, инфраструктурните и строително-монтажните работи обхващат изграждане на 3 паркови зони, в които са изградени съоръжения като:
Туристически информационен център, 3 заслона с огнище, зона за къмпинг, открито огнище; 5 броя беседки;
Санитарни възли, пречиствателен модул за отпадни води; водоснабдяване с резервоар и мрежа (1700 м.);
Скален експозиционнен комплекс „Чечки скали", включващ експонати от 25 типа скални образувания, с образователни табели;
Отклонение и паркинг (на пътя Долно Дряново - Сатовча/ на входа на Ланшафтно-исторически парк „Градище");
Мостове и мостови съоръжения - 5 броя;
Консервация, реставрация и експониране на археологически структури и Римски мост;
Екопътеки с дължина 6000 м. с включени платформи, изгледни площадки, пейки, маси, парапети, укрепени стъпала и стълби, информационни, образователни и указателни табели и стрелки.
Ефектно осветление, атракционно осветление на забележителните места, както и захранване с електричество на сградата на Информационния център, паркинга и атракционния център с Алпийската пътека; Площадково Електроснабдяване и изграждане на трафопост 400 КУА;
Алпийска пътека с екстремен маршрут.


С изпълнението на проекта се постигна облагородяване на природните ресурси на района и популяризирането на културно – историческото наследство, намиращо се на територията на община Гърмен и подобряването на икономическо развитие и създаване на условия за културен туризъм в региона на община Гърмен.

ПРИЛОЖЕНИЯ: