НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Зелени сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА "ВИТАНЕА"

ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА "ВИТАНЕА"

ИНВЕСТИТОР:

"ВИТАНЕА“ ООД

КОНСТРУКТОР:

„САТЕЛИТ-С“ ООД ,инж.Светослав Бачев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕХСТРОЙ“ ЕООД

АРХИТЕКТ:

„АБСТРАКТА“ ООД , “ЕКОГЕО`92 ”ООД , арх.Милена Крачанова, арх.Елица Деянова

АДРЕС:

гр.Пловдив, Район "Северен"
ИНФОРМАЦИЯ

Производствена сграда на "Витанеа" е отличена с първа награда в категория "ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ" в конкурса на АРХ ИНОВА`2018г. и награда в конкурса за Югоизточна Европа и Словения BIG SEE ARCHITECTURE AWARD`2019.

Инвестиционното намерение за нова производствена сграда на "Витанеа" цели да събере на едно място цялата производствена, научна и административна дейност на фирмата, като осигури перфектни условия и комфорт за работния процес и ползвателите, с респект към природата и естетическата линия на компанията.

„Витанеа“ ООД е производител на бионапитки и хранителни добавки, заложил принципите на устойчивото развитие в целия си производствен цикъл.

Компанията има специфичен профил: чрез иновативна технология преработва български биоплодове, за да получи напитки със запазен свеж вкус и високо съдържание на антиоксиданти и биологично активни вещества. Производственият процес изключва употребата на химикали: в продуктите не се използват изкуствени добавки и консерванти;  технологията е безотпадно, а почистването на инсталациите е само с естествени продукти. Това е и една от причините част от продукцията да се изнася за Япония, където се използва за детоксикация след Фокушима.

Проектирането и изпълнението на новата сграда бе изключително предизвикателство, заради стремежът за достигане на високите стандарти за здравословност, екологичност и иновативност, на които "Витанеа" залага в технологията и продуктите си.

Намерението за постигане на цялостен интегритет между производствена концепция и архитектура, провокира прилагането на нов вид мислене и отношение към процеса на създаване на промишлена сграда.

Практиката за проектиране на производствени сгради в България през последните години е следната: административна част е изключително представителна, развита в два-три етажа, а зад нея се скрива по-ниското производствено хале, което носи усещане за омаловажаване значимостта на труда, продукта и изобщо производствения процес.

Като контрапункт на тази тенденция, архитектурното решение за производствена сграда "Витанеа" е в посока създаване на единен образ, съчетаващ всички дейности - производствени, административни и изследователски.

Сградата успява да даде архитектурна форма на производствената концепция на компанията: чрез новите строителни технологии в симбиоза с ресурсите на околната среда, проектът съдава нов съвременен модел на промишлена сграда като съвместява устойчивост, енергийна ефективност и грижа за околната среда.

Фабриката е основно на един етаж, с частично второ ниво и РЗП площ от 1695м2. Производствената част със ЗП 1351м2 е въведена в експлоатация през май 2019г. Частичното второ ниво с офиси и лаборатории ще бъде въведено в експлоатация на втори етап, след извършването на довършителните работи по интериора и функционалното обзавеждане.

 

ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА  

Проектирането и изпълнението на сградата са изцяло подчинени на  принципите на зелената архитектура и устойчивото развитие. В този смисъл, за проекта е направена цялостна екологична и биоклиматична стратегия, съобразени със спецификата на терена, инфраструктурата и природните ресурси и намаляване влиянието на инвестиционното намерение върху околната среда.

Биоклиматичният дизайн е ключов фактор в избора на функционално и фасадно решение на сградата. Максималното използване на природните дадености формира и подпомага постигането на висока енерго-ефективност, степен на комфорт и съкращаване на експлоатационните разходи на сградата.  

Правилното позициониране на сградата спрямо световните посоки и розата на ветровете за Пловдив е един от най-важните репери при изграждането на плановата схема на фабриката и в архитектурното оформление на фасадите й. Композицията от плът и отвори е внимателно подбрана в търсене на висока енергийна ефективност. Окачената стъклена фасада към изток и юг е с високи прозорци,  през които светлината прониква в дълбочина на помещенията.  Значително плътни са фасадите към запад и север, където са изнесени помещенията, не изискващи пряка естествена светлина - напр. хладилната камера, поддържаща температура -18o, е термално облекчена от плътно затворената северна фасада, както и дублирането на външната стена в този участък.

Силуетът на сградата елегантно се вписва в естествения природен пейзаж на околните незастроени земеделски земи. Плавната конвексна крива на покрива е продиктувана  и от утилитарни функции: улеснява поддръжката му и дава възможност за бързо оттичане на дъждовните води. Козирките завършват формообразуването и защитават южната фасада от прегряване, а от север предпазват работниците, обслужващи стопанския двор, от дъжд и сняг. Дълбоката над 7 метра козирка на югоизток приютява външната релакс-зона -  кът за почивка и успокояване на стреса от работния ден. С гледка към естествената природна среда и чист въздух, пространството е специално предвидено да припомни едни от отдавна загубени качества на работната среда.

Естествено осветление и вентилация: Естественото осветление, проникващо в дълбочината на помещенията, се осигурява от специално подбрани по размер и положение прозорци. Намаляването на необходимостта от изкуствено осветление води до по-добро качество на работния климат и икономичност в производствените разходи.  Естествена циркулация на въздуха е осигурена чрез  използването на „коминния“ ефект: въздуха влиза през отваряеми прозорци и излиза през вградените в покрива вентилатори.

Воден цикъл: За производството на напитки се използва питейна вода, а за миене на инсталациите и на производствената площадка - сондажна. Цялата отпадна вода минава цикъл през две пречиствателни станции. Пречистената вода се събира в резервоари, от които заедно с дъждовната, ще се използва за поливане на зелените площи и насажденията от арония - засега около 10дка от общо предвидените 100 за собствена овощна градина на фабриката.

Енергийна ефективност и икономичност: Постигането на енергийната ефективност чрез архитектурни средства е една от основните задачи, решени в цялостния процес на проектиране и строителство на сградата с оглед последващата й експлоатация. Взети са мерки и в технологично отношение - фабриката ще използва природна газ за производството си и възобновяеми енергийни източници за битовите си нужди, които ще бъдат реализирани на втория етап от строителството. Това решение носи икономичен жизнен цикъл, спестена енергия и устойчивост на производството.

Изборът на светли цветове, които привличат слънчевите лъчи в много по-малка степен и пречат на прегряването на сградата, позволява използване на ламарина с по-малка дебелина по външната част на термопанелите. По този начин, цветовото решение на фасадата допринася не само за енергоефективността, но и за икономичността на сградата по отношение на вложените материали и инвестиционни разходи.

За новата сградата е извършен енергиен одит със сравнителен анализ към енергопотреблението на сградата, където понастоящем се помещава производството. Целта на одита е оценка на икономията на енергия от гледна точка на планираната инвестиция. Резултатите показват, че предвидените мерки в посока енергоспестяване, заедно с внедряването на ново производствено и спомагателно оборудване, ще доведе до повишаване енергийната ефективност на предприятието, намаляне на вредните емисии и отпадъци; и опазване на компонентите на околната среда. Икономиятa, която ще бъде реализирана,  определена на база произведена продукция и изразходвана елекроенергия, е 43,98 %.

Управление на отпадъците:  „Витанеа“ ООД произвежда продуктите си по иновативна безотпадна технология. След получаване на сок, плодовата маса се използва за производството на чай.  При почистването на инсталациите не се използват химикали и отпадната вода е условно чиста.

В процеса на извършване на СМР са предприети мерки за предотвратяването на образуване на СО, както и управление на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци. Основните строителни материали са рециклируеми. Не са използвани материали, които в процеса на СМР образуват опасни отпадъци.

 

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Производствената сграда на "Витанеа" се намира на 500м извън строителните граници на Пловдив в местност "Гъсти могили", като в радиус от 500-600м няма друго застрояване. Въпреки че е само  на 7км от центъра на града, тази територия все още е предимно със земеделски земи, което я прави привлекателна за компанията, поради едновременна близост до града и наличието на естествена природна среда.  Възложителят притежава още 100 дка земеделска земя около фабриката, които ще бъдат засадени с арониеви храсти и дръвчета за нуждите на производството. От юг фабриката граничи с дъждовен канал и на практика по-голямата част от територията около сградата ще запази сегашния си природен облик, независимо дали тази местност ще стане привлекателна за инвестиции.

Връзката на производството с природата, като  едно от изискванията на Възложителя, се превръща в основен лайтмотив в търсене на естетически профил за новата фабрика. Използван е изключително внимателен подход при структурирането на  урбанистично-пейзажния комплекс в контекста на новата намеса.  Зелената площ на фабриката е оставена да има полско излъчване и естествено да се прелее с земеделските земи наоколо.

Устойчиво планиране - Изграждането на архитектурната концепция за сградата и организацията на производствената площадка са направени след сериозен анализ на спецификата на терена. Оригиналното предназначение на имота е за оризище и затова нивото му е на 1 м под нивото на ограждащите го полски пътища. Денивелацията се е ползвала за естественото наводняване на терена и задържането на вода, което е изключително важна особеност при отглеждането на ориз.  При сегашното инвестиционно намерение подобно задържане на вода би имало изключително негативен ефект. Отчитайки тази специфика, сградата е проектирана без сутерен и заедно със стопанския двор е задигната  с 0,80м над оригиналното ниво.

Направеният подробен анализ на спецификата на терена от гледна точка на достъпа, инфраструктурата, природните ресурси, както и важността от ограничаване на негативния ефект от инвестиционното намерение върху околната среда,  даде основа за изграждането на екологична стратегия. Освен решенията за оптимално ослънчаване и засенчване на сградата там, тя включва и решения за предпазване на сградата и стопанския двор от силните северозападни ветрове. По тази причина, в СЗ част на парцела е оформена силно залесена зона -  предимно с арониеви храсти и местна растителност от тополи и други дървета, които запазват почвения слой, не са агресивни към околната среда, пречистват въздуха и намаляват почвената ерозия.

Функционалност - Фабриката е функционално разделена на 3 сектора: производство на напитки,  производство на хранителни добавки и административен сектор. И двата производствени сектора (складове за суровини, производствени помещения и складове за готова продукция) са разположени на първо ниво (кота ±0,00м), а административния сектор (изследователски лаборатории и офиси) е на второ ниво (кота +3,70м).

При проектирането са търсени къси функционални връзки и удобство при експлоатацията. От север е стопански двор, в който ще става зареждането със суровини, както и експедицията на готовата продукция. Производственият цикъл включва следните технологични дейности: приемане и съхраняване на суровини и амбалаж; преработка на плодовете с цел извличане на сока; пълнене на сиропите и соковете; сушене на плодовите пресовки – отпадък от производството на сок; етикетиране, поставяне в кашони, поставяне в палети; съхранение на готовата продукция.

Естетика или обемно решение – Лайтмотивът за преливане и вписване на фабриката в живота на околната среда, преминава от функцията, и към самата естетика на сградата. Чистият й обем и конвексният покрив, чиято плавната крива  подвежда погледа и създава усещане за лекота и ефирност, спомагат новата фабрика да се впише много прозирно в пейзажа и да размие материалните граници на плътния обем на сградата.

Обемното решение на фабриката е резултат от прилагане на вече изпитани удобни и икономични производствени схеми: правоъгълен контур с еднакви оси; и унифицирана конструкция без вътрешни подпори, която осигурява функционалност и гъвкавост на пространството.

Подходът за фабриката е от запад, където през улица е предвидено разширение на Рогошките гробища. Това е една от причините административната и лабораторната част да са изтеглени в противоположна източна посока.

Новата фабрика е видима и от четирите посоки, като единното третиране на целия й обем дава възможност на посетителя да оцени естетиката, пропорциите и мекото й вписване в околната среда. Сградата посреща от запад с олекотения си стегнат силует, а на югоизток  елегантно се разтваря под конвексния покрив и отваря административните си площи към югоизточното слънце с прекрасна гледка към овощната градина и планините в далечината. Освен осигуряване на функционалност, отличен микроклимат и комфорт за служителите, това решение ще допринесе и за постигане на маркетингов ефект върху бъдещите клиенти на фабриката. Така по време на бизнес разговори, те също ще имат възможност да съзерцават пейзажа и бъдещите арониеви насаждения в градините на собственика.

 

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството на сградата продължи идеите за усточиво планиране, заложени в проекта, използвайки качествени рециклируеми материали. Носещата конструкция е сглобяема от предварително изляти СТБ колони и сглобяема стоманена ферма. Използвани са висококачествени неносещи термопанели и ламаринен топлоизолиран покрив с послоен монтаж. Енергоспестяващата алуминиева окачена фасада е с дълъг живот, здравина, малки видими ширини, висока топло- и шумоизолация и устойчивост на атмосферни влияния. Стъклата са нискоемисийни с висок соларен контрол от ново поколение. Избраните материали са от български производители, при възможност от същия град, с  цел стимулиране местното производство и намаляне на транспортните разходи.

 

КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА

  • Новата сграда на "Витанеа" успява да даде архитектурна форма на производствената концепция на компанията, като постига цялостен интегритет с профила и високите стандарти за иновативност, здравословност, устойчивост и грижа за околната среда, на които  "Витанеа"   залага в технологичните процеси и в продуктите си повече от 20г.
  • Архитектурното решение на сградата създава нов съвременен модел на промишлена сграда - единно пространство, което съчетава равностойно производствените, административните и представителните дейности на компанията.
  • Изключително внимателения подход при структурирането на  урбанистично-пейзажния комплекс в контекста на новата намеса:  фабриката и прилежащата й среда  естествено преливат в полския пейзаж на земеделските земи наоколо.