СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - здраве, култура,образование и спорт > ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СОФИЯМЕД" - ЛЮЛИН (ДКЦ "СОФИЯМЕД" - ЛЮЛИН

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕ, КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СОФИЯМЕД" - ЛЮЛИН (ДКЦ "СОФИЯМЕД" - ЛЮЛИН

ИНВЕСТИТОР:

„БУЛФАРМА“ ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Димитър Димитров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Заводски строежи-ПС-Пазарджик” АД

АРХИТЕКТ:

арх. Иван Моев, фирма „ТОП Арх” ЕООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ: ПОЛИКЛИНИКА И  ЦЕНТЪР  ЗА  ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ II-773 за поликлиника с подземени гаражи, КВ.13, М-СТ. "ЛЮЛИН-6", ГР. СОФИЯ София – Преработка  по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ

 

     ФАЗА:       ТП    Преработка  по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ               

ЧАСТ:                      Архитектурна

 

 

           І. ОСНОВАНИЕ:

Настоящият проект се разработва на основание виза за проектиране, издадена от главния архитект гр. София. Съгласно визата УПИ II-773,  кв. 13; местност Люлин 6 ,попада в зона Оз1 с параметри на застрояване: Плътност = 30%,  Кинт = 1,2  и  минимално озеленяване 50 % .  Имотът  е  с площ  2478,57 кв.м. 

Сградата представлява поликлиника с подземен гараж.

           

           ІІ. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ:

 

            Строежът  се състои от тяло на четири етажа.

           

ІІІ. СТРОИТЕЛНО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

 

 

Топлоизолациите на ограждащите елементи  и външната дограма на сградата да отговарят на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7, публикувана в ДВ.бр27 от дата 14.04.2015г. и на проекта по част Енергийна ефективност.

 

 

           

  1. Строително решение

 

Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонови плочи, колони, шайби и греди. 

 

  1. Функционално решение

 

 Сградата се състои от 4 етажа, включващи лекарски кабинети, манипулационни и офиси на съответната администрация.

 

 

 

Първи етаж, кота 0,00:

Подходът се осъществява от север по средата на сградата. Възприета е коридорна структура  и помещенията се разполагат съответно по северната и южна фасада. В близост до входа се намира аптека, като достъпът се осъществява от едновремено от  вътре /входното фоайе/ и отвън. Във входното фоайе се разполага рецепция и съответно мека мебел за изчакване.  На етажа се разполагат и две стълбищни клетки в двата края на северната фасада. В крайната западна част на етажа се ситуират тоалетните и помощно санитарно складово помещение. До тях, от север се намира лекарски кабинет, а срещу него от юг още 4 лекарски кабинети, като най-западния е с манипулационна.

Входното фоайе разделя помещенията на запад и изток.  В крайната източна част се ситуира складово помещение и кафе , като кафето има достъп отново от вън и от вътре. От източната част на сградата, разделянето става при строителната фуга, като там се ситуират общо 7 лекарски кабинета.

На етажа се разполагат общо 13 лекарски кабинета и манипулационна към един от тях. Два от лекарските кабинета извършват диагностично-лечебна и социално-рехабилитационна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве.

Основна промяна е изграждането да една допълнителна стая срещу асансьорите и усвояването на част от фоайето и рецепцията  пред тях. С цел по-голяма ширина на санитарните възли се намалява тяхната бройка с по един от всяка страна. Склада към кафенето се придава към него и става кухненски бар. 

 

 

Сутерен кота -3,00:

Достъпът до сутерена се осъществява от двете стълбищни клетки в двата края на сградата вътре и от подземния паркинг. Непосредствено до входа от паркинга се разполага регистратура. В крайната западна страна на сградата се разполагат 2 графичноскопични кабинета съответно с 2  командни помещения към тях. Непосредствено до тях, от двете страни на сградата се ситуират ехографски кабинет, от север до стълбищната клетка, лекарски кабинет и до него съблекални за персонала на образната диагностика. Срещу тях се разполагат мамограф и съблекални помещения.От северната страна до съблекалните за персонала на  образната диагностика се намират санитарно-хигиенните звена, техническо помещение и лекарски кабинет. Осъществява се разделяне между западната и източната част на сградата, при строителната фуга. От източната част се разполагат: от север –  лекарски кабинет, стълбищна клетка, приемане и съхранение на урина със съответните тоалетни, лаборатория вземане на кръв, а от юг – склад за биологични отпадъци, регистратура лаборатория, главно ел. табло, сървър. В крайната източна част се ситуира зала за клинична лаборатория с хематология и съблекални за персонала.

От юг на сградата се разполага подземният паркинг с 42 паркоместа, като от източната част до сградата е рампата, осъществяваща достъп на автомобилите.

 

Втори етаж кота +3,50

На втория етаж се ситуират 18 лекарски кабинета и 7 манипулационни към тях. От западния край отново се разполагат санитарно-хигиенните помещения, като от юг се намират общо 5 лекарски кабинета като югозападния кабинет е със собствена манипулационна, а от север се разполагат 1 лекарски кабинет, стълбищната клетка, 2 АГ кабинета с манипулационна към тях. 2 лекарски кабинета и кабинет за женска консултация, от север, се ситуират между двете разделителни стени, отделящи западната и източна част на сградата. Отново разделянето от изток се осъществява при строителната фуга, като от изток се ситуират съответно: 2 лекарски кабинета, 2 кардиологични кабинета и манипулационна към тях от северната страна, а от южната:

     ортопедичен кабинет, очен, хирургичен и лекарски кабинет със съответните          манипулационни.

Основна промяна е изграждането да една допълнителна стая срещу асансьорите и усвояването на част от фоайето пред тях. С цел по-голяма ширина на санитарните възли се намалява тяхната бройка с по един от всяка страна. 

 

Трети етаж кота +6,50:

     На третия етаж се намират 20 лекарски кабинета и 6 манипулационни към тях.

     От западната част се разполагат: в най-крайната част тоалетните помещения със складово помещение на санитарите. 4 лекарски кабинета от северната страна, стълбищната клетка, а от юг 5 лекарски кабинета, като най-западния е с манипулационна към него. 3 лекарски кабинета между разделянето на помещенията от изток и запад. От източната част: от север –4 лекарски кабинета и 2 манипулационни, от юг отново 4 лекарски кабинета и 2 манипулационни.

На третия етаж се новоформират две болнични отделения. За целта част от лекарските кабинети се  преустройват на болнични стаи и се изграждат санитарни възли към тях.  Изгражда се и да е допълнителна стая срещу асансьорите, която става болнична стая. С цел по-голяма ширина на санитарните възли се намалява тяхната бройка от три на два. Едните санирарни възли се предвижда да се премахнат и да се направи кухня към едното отделение.

 

     

Четвърти етаж кота +9,50:

 На четвъртия етаж се разполагат 4 лекарски кабинета, кабинет по лечебна физкултура, ЛФК, кабинет масажи и електролечение. Те се ситуират в западната част на сградата. В крайната западна част отново се намират тоалетните, съблекалня и санитарно складово помощно помещение.

На етажа се намират и административните помещения, които са отделени от лекарските кабинети. Те се състоят от: 3 кабинета администрация, кабинет технически секретар и управител, зала за конференции. Те се обслужват от отделени санитарно-хигиенни помещения, разположени до стълбищната клетка от източната страна на сградата.

Основна промяна е изграждането да една допълнителна стая срещу асансьорите и усвояването на част от фоайето пред тях. С цел по-голяма ширина на санитарните възли се намалява тяхната бройка с по един от всяка страна. Стаите от ос 7 до ос 10 стават лекарски кабинети, а тоалетните между ос 10 и 11 – администрация. Стаята за управителя се разделя на две. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: