СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Търговски сгради > ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР DELTA PLANET MALL

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР DELTA PLANET MALL

ИНВЕСТИТОР:

Delta Real Estate, част от Delta Holding, Сърбия и инвестиционното дружество "АП инвестмънтс", България

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Планекс" ЕООД

КОНСТРУКТОР:

"Бета Консулт" ООД

АРХИТЕКТ:

Студио 17,5-С

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

05. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

 

Инвестиционни характеристики на сградата

 

Инвеститорите припознават град Варна като разрастващ се град и преспективен район. Анализите на потребителските нагласи дават оценка за необходимост от нов и модерен търговски център, който да привлече нови международни марки.

Търговският център е изграден със съвременна архитектура, общирни и красиви обществени зони. Новата концепция в организирането на пространствата в сградата, заедно с параметрите на комплекса, определят неговата уникалност.

Delta Planet Mall е с обща търговска площ 40 000 м2. Разположен е на четири търговски нива, две от които партерни, следващи естествената денивелация на терена. Заема позицията на втори по големина търговски център извън София и на най-голям новооткриващ се мол в България. Delta Planet Mall разполага с разполага с три подземни нива с 1300 места за паркиране и множество първокласни удобства.

Комбинацията от интерактивен модерен интериор и просторни интегрирани развлекателни зони (над 4 000 м2), засилва цялостното изживяване на потребителя и увеличава времето за приятен престой.

Намерението на инвеститорите при изграждането на търговския център включва не само привличането на атрактивни за региона търговски марки, но и ново и уникално място за отдих, с допълнителни уютни решения за прекарване на свободното време и за забавление на цялото семейство. Откритата покривна тераса, е приятно допълнение, което предоставя свеж въздух, слънце и красива гледка към Варненския залив.

 

Архитектура, дизайн, функционалност

 

Площ на парцела                                                                                                   33 550 кв.м

Застроена площ                                                                                          19 850 кв.м

Разгъната застроена площ  РЗП                                                           109 122 кв.м

Разгъната застроена площ (надземна)                                            64 364 кв.м

Застроена площ (подземна)                                                                44 758 кв.м

Коефициент на интензивност на застрояване                               Кинт = 1,9

Плътност на застрояване                                                                     Пзастр. = 59 %

Процент на озеленяване                                                                         Позел. = 20 %

 

 

Теренът за изграждане на търговския комплекс се намира в УПИ VII - 351, 847, 848, 1683, 1684, кв 39, Западна промишлена эона, гр. Варна. Площта на парцела е 33 550 кв.м. и граничи на север с бул. “Сливница”, на югоизток с бул. “Република”, а на североизток - със съществуващо жилищно застрояване.

 

Основното строително петно е с L-образна форма, с приблизителни размери 207м / 107м, a в южната част  - 150м / 158м. Основните пешеходни подходи са откъм бул. “Сливница” и откъм бул. “Република”.

 

Търговско-развлекателният център има два пешеходни входа - откъм бул. “Сливница” от север, откъм бул. “Република” от юг. Осигурени са аварийни изходи към всички страни на комплекса. Прилежащо към двата пешеходни входа са обособени зони за таксиметрови автомобили.

Основният автомобилен подход към подземните нива на паркингите се осъществява с обходна улица от южната и западната страна посредством рампи към различните подземни нива, както и от източната страна с обслужващ път откъм бул. “Република”.

В южната част  на сградата е разположен зона, обслужваща комплекса с организирана товаро-разтоварна рампа. Подходът е откъм бул. “Република”.

 

Входна зона: Съдържа пространството на входното фоайе с предверие. Непосредствено до главния вход откъм бул. “Сливница” се намира група ескалатори, водещи към горния етаж на търговския център. По същия начин е организирано пространството и на главния вход откъм бул. “Република”, като входната зона се намира на ниво –2, където е разположен супермаркетът. Двойка ескалатори води към подземното паркинг ниво, а другата двойка ескалатори – към горните нива, към зоната на търговските обекти.

Паркинг: Разположен е на три подземни нива. Всяко паркомясто е с размер 2,40/5,00 м, а широчината на двупосочните алеи е 6,50 м. Достъпът до подземните нива се осъществява посредством рампи.

Товарната рампа е разположена на второ подземно ниво, на к.-6,475 в южната част на комплекса като част от покритата обслужваща зона, с височина 1,00 m от настилката. Предвидени са девет разтоварни места, две от които обслужват супермаркета. Предвидено е и място за 2 контейнера за отпадъци, както и преса за отпадъци от книжни опаковки.

В северозападния ъгъл на комплекса, на к.±0,00 има разтоварна рампа за два товарни автомобила за зареждане на част от магазините, с височина 0,15 m от настилката

Tърговска част е организирана на две пълни нива от комплекса (Нива ±0,00 и +5.95) и на част от ниво -6.475 и +11.90. На първо ниво, кота ±0,00, площта е предназначена за търговски обекти, разположени от двете страни на главните пасажи, както и около полукръглия пасаж в близост до централния атриум. На втори ниво, к.+5,95, обектите са също разположени от двете страни на правите пасажи и полукръглия  пасаж, всички с прилежащи атриуми. Търговските помещения са с различни площи, в съответствие с предназначението им. В ъгловите зони на комплекса са разположени широкомащабни магазини. На второ ниво се простират атриуми по дължина на пасажите, свързани с мостове. Над всички атриумите на пасажите по цялата дължина е разположено странично горно осветление, а на покрива на пасажите – частично горно осветление.

Супермаркетът, е разположен на второ подземно ниво, на к.-6,475, а във височина преминава и в горното първо подземно ниво. Срещу суремаркета са разположени още 13 помещения – магазини, заведения, ресторант и казино.

Заведенията за хранене са организирани на трето ниво, на к. +11,90. Те включват заведения за бързо хранене на самообслужване – 6 бр. с обща зала за хранене, както и ресторант със самостоятелен кухненски блок и терасата с гледкакъм Варненския залив. Към заведенията за хранене са предвидени необходимите спомагателни и обслужващи помещения. В близост са разположени санитарни помещения за мъже и жени с необходимия брой клетки, писоари и умивалници.

Кинокомплексът е разположен на трето ниво, на кота +11,90 и е тип “мултиплекс”.  Той се състои от просторно входно фоайе, където се намират местата за продажба на билети, както и обособени кътове за почивка. Около фоайето са разположени 12 бр. различни по големина кинозали включително и 4DX и Dolby Atmos. Изходите от кинозалите са разположени откъм страната на киноекраните и водят към евакуационни коридори, свързани със стълбищни клетки. В кинокомплексът са разположение санитарни помещения за мъже и жени с необходимия брой клетки, писоари и умивалници. Към киносалоните са оборудвани помещения за прожекционни апаратни на к.+19,60, както и складове и обслужващи зони.

Книжарницата е разположен на трето ниво, на к.+11,90 и включва търговска зала с необходимите спомагателни и обслужващи помещения, както и кафе  с отворена покривна тераса за посетители.

 

Обслужващи помещения

 

Офиси - Офисите за управление на сградата се намират на трето подземно ниво, на кота –3,50  и се състоят от офис помещения, фоайе с приемна, заседателна зала, санитарни помещения и складове.

Санитарни помещения Разположение са на трите нива, на к.±0,00, к. +5,95 и к.+11,90 в непосредствена близост до стълбищните клетки. Всяка група от тоалетни за мъже и жени съдържа необходимия брой тоалетни клетки, писоари и умивалници. Изградена е допълнително санитарно помещение, напълно оборудвано за ползване от инвалиди. В близост до всяко санитарно помещение е обособена зона за почистване с аусгус.

Складове и спомагателни помещения - Тази зона се  разполага в подземните нива, на к. –3,50 и к.-6,475 по западната периферна стена на паркинга и се състои от различни по големина складови и спомагателни помещения.

Технически помещения - Техническите помещения се намират на второ подземно ниво, на к. –6,475 и трето подземно ниво, на к. –9,45 в зоната на подземния паркинг. Техническите помещения са разположени след съгласуване с инсталационните спецификации относно тяхното местоположение и необходими площи. Осигурени са инсталационни вертикални шахти в непосредствена близост до стълбищните клетки. Осигурени са помещения за монтиране на трафопостове, дизелгенератори, главно разпределително табло, резервоари за вода за противопожарни нужди с помпена станция, препомпваща станция, помещения за ОВК инсталации и съоръжения. На покрива е монтирано техническо оборудване за климатичните инсталации.

Вертикална комуникация - В комплекса са предвидени вертикални комуникационни ядра и съоръжения, включващи стълбищни клетки, асансьори и ескалатори.

Стълбища – Изградени са 9 броя стълбищни клетки, разположени в сградата, някои обединени в едно ядро с асансьорните шахти. При проектирането на стълбищните клетки, евакуационните коридори и изходи са взети предвид указанията от Доклада на консултанта по противопожарна и аварийна безопасност.

Асансьори и ескалатори – Сградата притежава 5 броя асансьора, разположени в отделните части, като в зависимост от предназначението си някои са за служебно ползване, а други – за посетители. Монтирани са и 5 групи двойки ескалатори.

Конструктивно решение – Конструкцията на сградата е стоманобетонна. Основните оси са 8,10 м и в двете посоки, съобразени с разполагането и размерите на паркоместата в паркингите. Сградата е разделена на блокове, като са предвидени деформационни (противоземетръсни) фуги между тях и необходимите стоманобетонна стени (шайби).

 

Оформяне на сградата и помещенията

 

Фасадното и цветово оформление на комплекса  отговаря на архитектурата на подобен вид обекти. Фасадата е облицована с композитни алуминиеви пана, тип Алукобонд, алуминиеви панели с гладка повърхност с топлоизолация, алуминиева облицовка с хоризонтална вълна, фасадна минерална мазилка върху топлоизолация и облицовка с тухли с фугирана зидария.

Вътрешното оформление на входното фоайе, атриумите, пасажите и помещенията, които не се отдават под наем (с изключение на техническите и обслужващите) са постигнати с трайни и висококачествени материали, съответстващи на спецификата на подобен тип сгради.

Подовете на фоайетата и пасажите са решени с различен цвят и размер плочки от изкуствен камък на кварцова основа, настилките на евакуационните коридори, санитарните и техническите помещения са от различни видове гранитогрес. Офис помещенията са решени с мокет и ламинатен паркет. Графиката в пода символизира морето и зеленината като основни обозначителни знаци на града.

Стените на главното входно фоайе са покрити с различни видове изкуствен камък, колоните - с дървена облицовка. Стените на санитарните помещения са покрити с теракота, а преградите и вратите на тоалетните кабинки са тип Trespa. Стените на разтоварната рампа, сервизните помещения и коридори са преценени с гранитогрес. Стените на офисите са покрити с акрилна боя върху мазилка/шпакловка, а стените на стълбите – с акрилна боя върху фина мазилка. Атриумите на пасажите и мостовете са оградени с парапети в изчистен съвременен детайл.

Тавани - Особено внимание се обръща на ефектното осветление и координираното местоположение на различните видове инсталационни отвори и решетки в окачените тавани от гипсокартон във фоайетата и пасажите. Таваните на обслужващите и евакуационни коридори и тоалетните са с перфорирани метални пана с минерална вата, а таваните на офисите на администрацията на комплекса – с акустични пана.

Всички деформационни фуги по пода, стени, колони и тавани се затварят с видими противоземетръсни водоплътни профили, запълнени, където е необходимо с пожарозащитен материал.

Покривно покритие. Покривите са плоски с минимални наклони. Положена е надеждна хидроизолация на покрива от PVC мембрана и топлоизолация от твърда минерална вата, съгласно ОВ изчисления. Съгласувано с ВиК са предвидени необходимия брой воронки и тяхното местоположение. На част от покрива се изгражда озеленяване. Покривът над кинозалите е дъгообразен и изпълнен като послоен монтаж от облицовка от алуминиева ламарина и топлоизолация от твърда минерална вата.

Достъпна среда. При изграждане на сградата и подходите към нея са осигурени всички условия за достъпна среда за инвалиди. Предвидени са понижени нива на тротоарите. Сградата е достъпна във всички нива с асансьор. Предвидени са паркоместа за инвалиди. Предвидена са отделни напълно оборудвани тоалетни за инвалиди по всички етажи за посетители. На всеки един от етажите един от обществените телефони е предвиден за инвалиди. Обособени са специални места за инвалиди в кинозалите.

Пожарозащита Носещата конструкция – колони и греди, както и фасадните стени, които са изговени от стоманобетонни елементи или газобетон не се нуждаят от противопожарна защита. Металната конструкция на дъгообразния покрив над кинокомплекса e защитена с пожаронабъбващи бои, а таванът на кинозалите e изпълнен с няколко пласта гипсокартон и минерална вата. Всички врати, монтирани на противопожарни стени и по пътя на евакуационни изходи, са метални и пожароустойчиви. За всички помещения е осигурено автоматично пожарогасене посредством спринклерна инсталация с датчици. Предвиден е и необходимия брой пожарни кранове, както по етажите, така и в подземното ниво на паркингите. Предвидени са необходимия брой евакуационни коридори и изходи. Вратите на евакуационните коридори и изходи са с паник брави. Вратите на главното разпределително табло са негорими. Всички хоризонтални деформационни фуги са пожарозащитени и са запълнени с пожароустойчив материал.

Инсталации. Сградата е съоръжена с високотехнологични съвременни инсталации, системи и съоръжения, гарантиращи комфорт, сигурност и безопасност.

 

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

 

Системите в сградата са проектирани с високо ниво на автоматизация - всички части на ОВК и електрическите системи са свързани към прецизно изградена BMS система с висококачественото оборудване. Системите с ниско напрежение като видеонаблюдение, отброяване на трафик, пожарна аларма, публично оповестяване, телекомуникационни и паркинг системи също са новоизградени с високото ниво на качество. Сградата е оборудвана с 5G мрежово покритие, което е първата сграда от този вид извън София.

Изключителни усилия се полагат в грижата за околната среда - системата за поливане на зеленината използва дъждовна вода, която се събира в шахти. Процесът е напълно автоматизиран. Обособени са два пункта за събиране и разпределение на битови, биологични и рециклируеми отпадъци. Използваната вода се пречиства преди да попадне в главната канализация. Монтиран е голям сепаратор, който събира мазнини от кухните.

Продължават дейностите по осъвременяване на сградата - подмяна на всички съществуващи светлини с LED, което ще доведе до по-ниска консумация на електроенергия и по-ниски емисии на CO2. Предстои осигуряване на две паркоместа със зарядни станции за електрически автомобили, което ще направи Delta Planet Mall един от пионерите, предлагайки тази услуга. Предвидена е допълнителна обширна площ на покрива за монтаж на слънчеви панели, което ще доведе до значително намаляване на използването на невъзобновяеми ресурси. Предстои изграждане на система за събиране на подземна вода с цел поливане на прилежащите зелени площи, което ще окаже значително влияние върху намаляването на потреблението на вода от градската мрежа.

 

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена

 

Сграда представлява уникален обект във Варна, с модерна концепция, красив интериор, нови решения - като „Магическо дърво“, Galaxy център и открита тераса на покрива, предлагащи уникално изживяване на посетителите. Това е комплекс, създаден въз основа на пионерска концепция в унисон с новите тенденции за развитие на търговски центрове.