СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

ПАРК "КРАЙИСКЪРЕЦ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Самоков

КОНСТРУКТОР:

инж. Красимир Точев, инж. Иван Бужев, инж. Димитър Димитров, инж. Павлин Златев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "Крайречна зона Самоков 2014"

АРХИТЕКТ:

арх. Олег Николов

АДРЕС:

гр. Самоков, бул. Искър, Крайречна зона
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на изградения Парк „Крайискърец” в крайречната зона на гр.Самоков

    Основните принципи, реализирани в благоустрояването на крайречна градска зона в гр. Самоков са подобряването на качеството на живот и привлекателността на града, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, игра, спорт и рекреация. За Община Самоков е важно, че постигнатият краен продукт представлява атрактивно, красиво и привлекателно място за гражданите и гостите на Самоков, а стратегическото положение на парка го прави видим за всички преминаващи транзитно през гр.Самоков и к.к.Боровец или гр.Пловдив. Изградения обект е със силна социална и икономическа насоченост към цялостното развитие на града. Различни съоръжения предназначени за атракционни и развлекателни дейности, привличат туристически поток и засилват интереса на гр.Самоков като туристическа дестинация.

  • Изградените площи за широко обществено ползване в гр. Самоков са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на гражданите. Обособена е  единна система от паркови и пешеходни пространства с обща визия, изцяло съобразена със спецификите на града за пряк достъп до околните квартали, транспортните комуникации и новоизградените обществени сгради - хотел, Спортна зала и др.
  • Възстановеният общоградски парк между ул. „Македония” и пеше­ходния мост при  Спортната зала като традиционна типично паркова зона съче­тава функциите на социума - почивка (рекреация), развлечения и активно об­щуване. Транспортно и пешеходно тази част е много добре привързана към града - не­посредствена близост до моста, лесно обслужваща диагоналните маршрути от се­верната зона към този квартал и от кв. „Самоково” към централната градска зона. На следващ етап е заложена и идеята на общоградския парк да продължи на юг, като терените меж­ду реката и големите търговски обекти се урбанизират и приобщят към парка е полезна, предвид факта, че въженият пешеходен мост (до спортната зала) се включва в об­щата транспортна схема на пешеходно и велосипедно движение.
  • Изградената паркова среда е обогатена с изгледни площадки с поглед към р. Искър. Входовете на парка са подчертани по подходящ начин - за под­силване на контактните зони и увеличаване на социалната активност към парко­вата зона, като при входа от север е разположена атрактивна дървена пергола с LED осветление и зелена растителност. Възстановено е старото езеро в живописен вид, изградена е  автоматизирана поливна система, включваща пречистване на водата в езерото. В южната част на езерото е разположен красив фонтан, който разпръсква водни струи в различни форми в съчетание с цветно вечерно осветление. Атрактивни обитатели на езерото са красиви двойки бели и черни лебеди и пъстроцветни патици. В северната и южна част на водното огледало са изградени две площадки създаващи различни архитектурни форми от цветни павета. Обособени са много кътове за почивка, с пейки, чешми и др. В западната и южна част на парка са изградени много кътове от природо-познавателен характер - алпинеум, зона на дървесните ви­дове в Рила, атрактивен кът с пауни, фазани, гълъби, както и обширна заградена площадка за кучета. Във функционално отношение за поддържане и развитие на парка в южната част на парка е изградена обслужваща стопанска сграда, чиято архитектура е в синхрон с архитектуарата на парковата среда.
  • В непосредставена близост до нея е реализиран паркинг с подход от към бул. „Искър”. Северно от паркинга, обградена с цветна дървена ограда е изградена нова детска площадка. Обосо­бени са зона за деца от 0 до 3 години и зона за деца от 3 до 12 години. За по-голяма функционалност на парка и с цел повече детски атракциони в него, са монтирани детски съоръжения, като освен кораба – атракцион, какъвто няма в града, включва и пирамиди, люлки, катерушки, пясъчник. Монтирани са и детски съоръжения, пригодени за деца с увреждания. Изградената детска площадка е сартифицирана и отговаря на изискванията на Наредба № 1 към МРРБ за ус­ловията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Източно от детската площадка е изграден единствен по рода си в района „скей парк”, представляващ иновативна атракция със своята пул секция, характеризираща се със специфична форма, гладка настилка и професионална насоченост.
  • Цялата висока растителност е запазена напълно. За защита от шум и прах, теренът е обработен с малки пластични земни хълмове, богато озеленени с ниска и средно висока растителност, като са предвидени и места за пързаляне на деца с шейни през зимата. Храстова растителност е развита так, че да се използва за уплътнение и периферно оформяне на дървесните масиви и изолация на „тихите” кътове, детските площадки и др.
  • Реализираната силно разклонена алейна мрежа е богато наситена с функ­ции за детски игри и разходка на възрастни. Пешеходната и алейна мрежа е изградена от цветни плочи с подходящ тон и рисунък. Тесните алейни връзки са оформени от каменни плочи на тревна фуга. По цялото протежение на парка в посока от север на юг е изградена е велоалея с цветен асфалт и положена маркировка посочваща режима на движение по нея. Всички алеи са изградени като са спазени габарити и наклони, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда.
  • В западната част на крайречния парк е изградено панорамно кафе с мембранна тента и конозолна тераса над коритото на р.”Искър”. Изключително атрактивен облик има мембранната конструкция, осигуряваща покритие на пространството пред панорамното кафе. Намерен е архитектурен подход, който да обвърже конструктивното решение с архитектурния образ на конструкцията и нейната функционалност. Лекото мембранно покритие съвместно със стоманения скелет са проектирани подходящо, с което е постигнато добро решение с избраната сложна конусовидна пространствена форма.
  • В заключение, Самоковци смело можем да твърдим, че с изграждането на парк „Крайискърец” е създаден един разпознаваем интелигентен и индивидуален облик на крайречната зона на град Самоков, който неминуемо допринася за една по-красива и естетична среда за жителите и гостите на града, за една по-пълноценна почивка, игри, спорт и рекреация.

ПРИЛОЖЕНИЯ: