СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете > РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Станимир Димов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Красива Стара Загора“

АРХИТЕКТ:

’’Стройпроект – Димови и СИЕ“ ООД

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

Настоящият изпълнен проект предоставя цялостна концепция за преустройство на пешеходната зона в централната част на гр. Стара Загора.

            ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Устойчивост
 • Функционалност
 • Идентичност
 • Съобразяване със съществуващия градски ритъм
 • Условия за нови социални събития

            ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕДИ ПРЕУСТРОЙСТВОТО:

 • Главната улица не се възприема като пешеходна зона, а като улица
 • Недостатъчни рекреационни зони и места за социални контакти
 • Нарушени комуникационни връзки
 • Недобре решен главен площад, който не задоволява функциите и предназначението си
 • Достъпът на автомобили в зоната не е категорично ограничен

           КОНЦЕПЦИЯ:

 • Връзка между всички елементи на средата. Важно е обектите в рамките на градския център да имат единна обща визия, да бъдат естетически свързани както помежду си, така и със заобикалящата ги среда (околни сгради, зелени и площадни пространства)
 • Предвиждане на единна настилка, която обобщава и подчертава цялостния облик на централната градска част. За да се създаде усещането за пешеходна зона е необходимо настилката да стига от край до край на едно ниво, без стъпала, бордюри или други препятствия.
 • Използване на материали с голяма здравина и трайност. Естетика на материалите – спокойни тонове, естествени материали, висока износоустойчивост. Избрана настилка  – естествен камък, гранитни плочи с дебелина  8 см.
 • Подобряване на пространствата около търговските, жилищните и обслужващите обекти, с оглед на по-лесното им и достъпно функциониране. Зоните за сядане и почивка са отдръпнати в специално предвидени места, на отстояние от входовете на обектите.
 • Осигуряване на достъпни зелени и рекреационни зони. В близост до градските градини са ситуирани преходни рекреационни пояси, а на няколко места по продължение на пешеходната зона се откриват съвсем нови пространства за почивка, обновен градски площад, както и два нови по-малки площада.
 • Градска идентичност - месингови пана, вградени в настилката на отличителни места, изобразяващи  исторически и културни обекти на града. Антична Августа Траяна, Планът на Лубор Байер, Културно-исторически обекти на града, Музей на Религиите.

             ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ:

            1. Централна ос – за основния пешеходен трафик. Пространството е празно и освободено от всякакъв вид неподвижни обекти.

            2. Рекреационни пояси. От двете страни на централната ивица - по-тесни надлъжни пояси с различна функция. Забавено движение, места за почивка, зона за маси на кафенета и обекти за хранене, елементи на градската среда, осветление, чешми, временни търговски обекти.

            3 Периферна ивица. Динамичен поток пред търговските обекти, зона освободена от обекти и места за сядане, отделена от централната ос чрез рекреационните пояси.

      ГРАДСКИ ДИЗАЙН:

 • Настилка  –  по цялата пешеходна зона, без изключение е предвидено настилане с плочи от естествен камък, гранитни плочи с дебелина  8 см
 • Градска мебел (пейки, кошчета, чешмички) - изчистен дизайн и висока устойчивост във времето. Материали: дърво, неръждаема стомана, шлайфан бетон и гранит
 • Осветителни тела - стълбове от дуралуминий, осветители със съвременен дизайн, ЛЕД осветление с димиране и енергоефективност, съобразена с различните часови зони.
 • Търговски обекти -  нови търговски павилиони, отговарящи на обновената визия и обособени места за разполагането им.
 • Обновен градски площад. Нова сцена, коректно ориентирана за наблюдение на събития. Самият площад предлага места за сядане, както за наблюдения на събития, така и за почивка покрай новите водни ефекти изпълнени на площада. Нови подходи към сградата на Общината, обновено стълбище с множество места за сядане. Висока растителност на площадката на стълбището.
 • Сухи фонтани със звук и светлина – атракция на площада, изпълващ мястото със функция, дори когато няма събитие. Осигурява разхлаждане и микроклимат в горещите летни дни.
 • Предвидени зони за временни базари с осигурени подземни изводи за инсталации и захранване.
 • Осигурено подземно заустване, посредством скрити линейни отводнители на всички дъждовни води от съществуващите сгради и обекти, контактуващи  с пешеходната зона

 

 • Защо смятате, че проектът трябва да бъде отличен - избройте 3 ключови качества на, заради които смятате, че проектът трябва да бъде отличен
 1. Модерен облик с настилка от естествен гранит, доказал своите качества във времето в множество европейски градове, относно здравина, актуалност и стил.
 2. Уникален дизайн на градското обзавеждане и улично осветление, масивни пейки от гранитни блокове или в комбинация камък и дърво, кошчета, фонтани и др.
 3. Създаване на нови кътове със зеленина, с възможност за провеждане на културни мероприятия на открито - вече припознати от творци и артисти.