СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

ИНВЕСТИТОР:

„Биовет" АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Главболгарстрой“ АД

КОНСТРУКТОР:

Химпроект – Девня ООД

АРХИТЕКТ:

Химпроект – Девня ООД

АДРЕС:

гр.Пещера
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики на сградата

Защо е създадена сградата – цел на инвестицията, функция и потребителски потребности на които отговаря

През последните десет години Биовет АД се утвърди като водещ европейски производител в областта на биотехнологиите, с над 60 годишен опит и традиции. Чрез биосинтез (ферментация) произвеждаме активни субстанции, хранителни добавки, ензими, пробиотици и готови лекарствени форми за животновъдството и хуманната медицина.

Биовет АД  е част от групата Хювефарма -  една от най – успешно развиващите в света компании в сферата на биотехнологиите. Една от причините е, че през последните 15 години е изградената напълно интегрирана система включваща: научно-развойна дейност, производство, регулаторна дейност, продажби и маркетинг.

Изграждането на нов ферментационен завод в Пещера е част от стратегията ни за разширение на собственото ни производство. С изградения нов производствен комплекс Биовет увеличава двойно производствения си капацитет.

-концепция и характеристика на инвестиционното намерение – Завод за фармацевтични продукти и фуражни добавки

Инвестицията е проектирана и изградена като мултифункционален завод за производството на различни фармацевтични продукти и фуражни добавки и представлява сложна и интегрирана индустриална система включваща: цех „Ферментация“, цех „ Обработка“, въздушно – компресорен цех, склад за входящи суровини, складово стопанство за течни суровини, склад за междинна продукция, охладителни кули, помпена станция.

Проекта е реализиран на зелено за 22 месеца.

  • обща площ на сградата, нетна площ на сградата

Реализираният проект е с обща разгъната площ от над 25 000 м 2.  

Технически показатели по ОУП:

Плътност на застрояване: 80%

Кинт: 2.5

Минимална озеленена площ: 20%

Кота корниз: 30

Постигнати показатели:

Плътност на застрояване:23.5%

Кинт:0.56

Oзеленена площ: 27%

Кота корниз: 28

Обект: Цех ферментация

Категория: първа

Кота корниз: 27.95 м

ЗП   новопоектирани сгради: 8 298 м2
РЗП новопоектирани сгради:19 902 м2

Обект : Склад междинен продукт

Категория: Първа

Кота корниз: 12.50м

ЗП новопоектирани сгради: 618кв.м

РЗП новопоектирани сгради: 618 кв.м

Обект : Компресорно

Категория: Първа

Кота корниз: 14.40м

ЗП новопоектирани сгради: 1720кв.м

РЗП новопоектирани сгради: 1794 кв.м

Обект : КПП

Категория: Първа

Кота корниз: 8.00м

ЗП новопоектирани сгради:183кв.м

РЗП новопоектирани сгради:372 кв.м

Архитектура, дизайн, функционалност

Настоящия обект е част от заводския комплекс на Биовет, както функционално, така и стилово. Производствения корпус Ферментация е разположен на ключово място в непосредствена близост до път от републиканската мрежа (Пещера – Брацигово), което го прави представителен елемент на градската среда на Пещера.

С това са свързани и основните предизвикателства при архитектурното проектиране на сградата. Да се оформи концепция и дизайн на целия комплекс, които да отговарят едновременно на технологичните, пожарните и чисто естетическите изисквания беше най-голямото изпитание по време на творческия процес.

Екстериора на сградата е изпълнен от топлоизолационни панели и окачена стъклена фасада, комбинираща модерен дизайн, високо качество и рационална експлоатация.

Вертикално ориентираните прозорци извисяват сградата още повече и я открояват от заобикалящата я архитектурна среда. Разчупената им форма допринася за усещане за ефирност, за движение и модерна визия на фасадите.

Материалите, вложени в строителството, отговарят на най-съвременните норми за качество и ефективност. Решенията и технологията на строителство са иновативни и отговарят на стратегията на Биовет за непрекъснато обновяване и развитие.

В югозападната част на цеха за ферментация е разположен един от двата главни входа. Вертикалните комуникации са изградени като "блок", включващ стълбищна клетка, асансьор и санитарни помещения. Стълбищната клетка е със стоманобетонова конструкция и настилка от гранитогрес. В този блок е разположена и топлата връзка към склада за входящи суровини.

Вторият главен вход е разположен на северната фасада. В този блок е предвидена  тоалетна за хора в неравностойно положение.

Проектното решение по Ландшафт се съобразява със спецификата на експлоатация на обекта. Използваната растителност е вечно зелена, като от широколистните дървета е използвана само Вечнозелената магнолия - като добър акцент при входа на обекта и за допълване на дървесно храстовата група в източната част на имота. От иглолистните видове са използвани Кедри, Лъжекипарис, Сребрист смърч, Веймутов бор и Пиния, обособени в групи.

При входа на имота, западно от градирните кули, проектът предлага стилизирана, геометрична композиция :  като "гръб", успоредно на западната страна на градирните кули, е предвиден жив плет от Laurocerasus officinalis и пред него жив плет от Berberis thunbergii 'Аtropurpurea', с цел създаване на двуцветна рамка. Пред тях, в дъгообразна форма са поставени ниски, кълбовидни Туи и "килим" от стелещ се, синкав  Юниперус.

Растителното изграждане на обекта е съобразено с неговата функция. Видовият състав е подбран не само по естетически критерии, но е съобразен с микроклимата на района и е в хармония със заобикалящата естествена растителност и планинската панорама разкриваща се от обекта.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

-предизвикателства и постижения при строителното изпълнение на сградата

Колоните в цех Ферментация са високи 28м. Изпълнени са от сглобяем стоманобетон 2Т сечение с маса 92 тона. Такъв тип конструктивни елементи не са изпълнявани от 35 години в България. Горепосочените сглобяеми стоманобетонови колони са монтирани с 500 т. кран плюс спомагателен 150 т. такъв, служещ за стопиране на махово явление при изправянето на колоните. Монтирани са 21 броя ферментатори, които са с височина 15 метра с диаметър 4.6м като тръгват от кота +0.00 и излизат през компонентните плочи до кота +14.00. Предизвикателство в изпълнението на сградата е поетапното монтиране на сглобяемата носеща стоманобетонова конструкция, като непосредствено след сглобяването на първите междуосия стартира и монтажа на ферментаторите. След монтажа на носещата конструкция и ферментаторите, около тях на коти както следва +6.00 и +12.00, се изпълняваше компонентна стоманобетонова плоча ламарина, армировка и бетон. Успоредно с горепосоченото изпълнение, конструкцията се укрепваше сеизмично, както и ветрово, посредством стоманена конструкция. Изпълнението на сградата, респективно всички конструктивни елементи, беше организирано успоредно поради изискуемите срокове, което само по себе си доведе до прекрасна синергия на строителния процес. Същевременно цялостното строителство на всички подобекти около сърцето на завода, а именно цех Ферментация, беше изключително трудно технологично и конструктивно предизвикателство.

 -копие от енергийни паспорти

Съгласно нормативните изисквания за промишлени сгради не се изисква обследване за енергийна ефективност, но за информация всички сгради са изпълнени със 120 мм ватни панели и окачена алуминиева фасада, което осигурява добра енергийна ефективност. Отпадните води се пречистват в собствена пречиствателна станция.   

-информация за степен на автоматизация на сградата

Степента на автоматизация в цех ферментация е реализирана чрез разпределена система за управление на технологичните процеси DeltaV на американската фирма Emerson. Това е една лесна за използване система, която опростява оперативната сложност и понижава производствения риск. Съвременният набор от продукти, които предлага тя увеличава производителността на съораженията  и предоставя интелигентен контрол, който е лесен за управление и поддръжка.

DeltaV DCS се адаптира, за да отговори на нуждите, мащабирайки се лесно към всякакви приложения, без да добавя сложност.

  • наличие на сертификати, доказващи устойчивостта и качеството на сградата

Приложени са Акт 14 и Акт 15.

Ключови качества на сградата заради които смятаме, че трябва да бъде отличена:  

  • силно архитектурно присъствие, което само по себе си е непривично за заводи и производствени сгради, но изключително рационално от гледна точка на осветеност;
  • сложна конструкция поради естеството на оборудването;
  • на обекта са изпълнени и монтирани стоманено-бетонни елементи с маса от 92 тона. Такъв тип конструктивни елементи не са изпълнявани в България от 30 години;
  • основното оборудване са ферментационни съдове с височина 15 метра и диаметър 4.6 м. Да бъдат произведени, транспортирани и монтирани само по себе си е предизвикателство;
  • не по-малко сложна за проектиране и изпълнение се оказа и технологичната част на проекта.
  • Инсталираното оборудване, автоматизация  и ноу-хау са на най-високо световно ниво и обединяват в себе си както 60 годишния опит и традиции в областта на биотехнологиите и биосинтеза от страна на Биовет АД, така и най-съвременните техники, технологии и практики.