СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Корпоративни сгради > "AББ БЪЛГАРИЯ", КЛОН СЕВЛИЕВО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СТОЛОВА, ОБСЛУЖВАЩИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

"AББ БЪЛГАРИЯ", КЛОН СЕВЛИЕВО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СТОЛОВА, ОБСЛУЖВАЩИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

ИНВЕСТИТОР:

„АББ България“ ЕООД - клон Севлиево

КОНСТРУКТОР:

„ПОН” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Щрабаг“ ЕАД

АРХИТЕКТ:

„Архитекникалс” ООД

АДРЕС:

Севлиево
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на сградите на „АББ България” ЕООД - клон Севлиево за участие в конкурса „Сграда на годината“ 2019 г. в категория „Корпоративни сгради“

18.10.2019

Активите, с които декларираме участие в конкурса „Сграда на годината“ 2019 г. са Административна сграда и Столова и битови помещения, обслужващи съществуващо предприятие в категория „Корпоративни сгради“.

 

1.   Инвестиционни характеристики на сградите

Проектът е реализиран в имот, собственост на „АББ България” ЕООД - клон Севлиево с обща площ от 72 371 м², който се намира в град Севлиево на ул. „Никола Петков“ № 32.

Историята започва в далечната 1962 г. със създаването на държавното предприятие „Авангард“, което през 1996 г. става част от глобален лидер в сферата на електропреносните мрежи и технологиите за автоматизация – АББ.

През 2012 г., АББ стартира проект за пълна реконструкция и модернизация на завода, който завършва 7 години по-късно като част от големите промени са:

·           Реновирана производствена база с производствени мощности от 14 600 м²;

·           Административна сграда на два етажа с разгъната застроена площ от 2387 м²;

·           Столова и битови помещения, обслужващи съществуващо предприятие с разгъната застроена площ от 1106.68 м²;.

 

АББ вярва, че растеж се постига не само с изграждане на повече на брой заводи, а и с модернизацията на вече съществуващите такива. Израстването на служителите и работниците върви паралелно и е от изключително голямо значение. В тази връзка част от причините предизвикали АББ да инвестира в реконструкцията и изграждането на фабриката в Севлиево са:

·           Съществуващо до този момент предприятие дава добра основа за стартиране;

·           Кръстопътното местоположение – в близост се намират градовете Велико Търново, Габрово и Ловеч, чиито учебни заведения заедно с тези в град Севлиево подготвят подходящи кадри нужни за успешното функциониране на предприятието;

·           В момента в града извършват дейността си над 1200 фирми, част от които са световни компании. През последните години международни и български фирми инвестират големи финансови средства в разширяването и модернизацията на стопанската си дейност – това показва, че градът предлага стабилна бизнес среда;

·           Желанието за изграждане на много добра и безопасна работна среда – не само за нуждите на компанията, но и от гледна точка на оживеното вътрешноградско местонахождение;

·           Създаването на повече работни места и пространство, което да даде възможност да се осъществи начинанието.

·           Подпомагане на цялостното развитие и облик на града;

 

Към момента дейността на „АББ България” ЕООД – клон Севлиево се асоциира с:

·           Продукти високо и средно напрежение;

·           Захранваща фабрика за продуктови групи GIS (Газоизолирани Комплектни Разпределителни Устройства), GCB (Генераторни Прекъсвачи) и B&M;

·           Компанията извършва дейността си с помощта на над 450 служители.

 

1.1.        Технико-икономически показатели на Административна сграда и Столова и битови помещения, обслужващи съществуващо предприятие:

·           Застроена площ – 1895.62 м²;

·           Разгъната застроена площ – 3396.13 м²;

·           Застроен обем – 13086 м³.

 

1.2.                 Градоустройствени показатели на целия имот:

·           УПИ с площ – 72 371 м²;

·           Плътност – 24.20%;                    

·           Кинт – 0.26;

·           Н корниз – до 12,00 м;                                       

·           Озеленяване – 60%;

·           Отреждане - Псп (Производствена и складова дейност).

 

2.         Архитектура, дизайн и функционалност

 

Административната сграда наред с основната си функция, изпълнява и обслужващи работниците и служители функции като в нея са локирани съблекални и санитарно-хигиенно звено. Сградата предлага и обособен медицински пункт, в който се помещава и кабинет за медицинско лице, с което компанията се грижи да подсигури ефективна до лекарска помощ.

 Столовата и битови помещения изпълняват спомагателни дейности, като осигуряват място за едновременно хранене на 170 души, а новите съблекални намиращи се в нея са с капацитет около 135 работника на смяна при двусменен режим на работа.

Около съществуващите сгради е изграден автомобилен обход, вход за тежки и леки автомобили, които са обслужвани от контролно пропускателен пункт, както и един изход за леки автомобили.

Компанията изпълнява социална ангажираност към работниците и служителите с различно местоживеене от град Севлиево, затова осигурява безплатен служебен транспорт. През 2019 г. бе новоизграден паркинг с паркоместа за 2 автобуса и 6 буса с прилежащи места за изчакване и отдих.

 Една от придобивките, с които компанията е горда, че дарява своите работниците и служителите, е 15 служебни велосипеда, които са позиционирани в удобно и достъпно за всеки място. С това тя ги стимулира да водят здравословен и активен начин на живот. Паралелно разполага и с паркоместа за личните велосипеди на служителите и работниците.

Сградата разполага с видеонаблюдение и специален режим на достъп. През контролно пропускателен пункт преминават всички работници и служители, а гостите, клиентите и доставчиците получават достъп през него едва след регистрация в система за достъп ILOBBY. Това позволява във всеки един момента да е известно кой е в нейните предели и при случай на спешна евакуация да евакуира всички хора на територията си.

От източната и южната страна на имота е ситуиран паркинг, който разполага с 125 паркоместа за автомобили, които се ползват само от служители, работници и гости на компанията. Непосредствено до административната сграда е разположен заграден паркинг, в който също се позиционират и служебните автомобили.

 

2.1.    Функционално-планировъчно решение на Административната сграда

 

·           Застроена площ – 1190.30 м²;

·           Разгъната застроена площ – 1096,15 м²;

·           Застроен обем – 9046 м³.

 

Функционалното и пространствено решение на административната сграда е разработено на базата задание за проектиране, съобразено с всички технологични и функционални изисквания за сгради от този тип.

Сградата е двуетажна без сутерен, с кота корниз +8.60 м. Първият етаж е разделен на две основни крила, като главният вход на сградата е разположен между тях. Той е организиран с виндфанг и просторно фоайе с рецепция и места за изчакване. Непосредствено към фоайето е разположена двураменна стълба за достъп до второто ниво.

 Разпределението на първият етаж в това крило се състои от:

·           една самостоятелна конферентна зала;

·           две малки стаи за срещи, които посредством премахването на подвижна стена образуват голяма стая за срещи;

·           една зала за обучения и семинари;

·           специализирана зала за процесни разработки;

·           сървърно помещение за съхраняване на данни;

·           ГРТ;

·           техническо помещение;

·           склад за работно облекло;

·           санитарно-хигиенно звено с общ за етажа достъп;

 

Насочвайки се от главният вход през виндфанг към другото крило на сградата се преминава през зона за инструктаж, от която се влиза в топла връзка за достъп до производствената сграда и също така служи за преходна зала към дясното крило на административната сграда. То се състои от дълъг коридор, по протежението, на който са организирани санитарно-хигиенни звена, включващи съблекални, тоалетни и душове. Позициониран е и медицински пункт със стая за жената, тоалетна за пациенти и кабинет за лекар, помещение за чистачка с ниска мивка с аусгус, и не малко бистро, което е изградено като място за отдих. Следвайки коридора достигаме и до преддверието на Столовата, като преминаваме през помещение с втора стълба за достъп до горното ниво в северната част на сградата.

Подходът към производствената част се осъществява посредством топла връзка със стоманобетонна конструкция. Между двете топли връзки е организиран кът за почивка с много зеленина и цветя.

Второто ниво на сградата е изцяло отделено за административните нужди на инвеститора. Достъпът до него се осъществява с две стълбищни клетки. На него са обособени:

·           четири офиса тип „open space”;

·           кухненско помещение и място за отдих;

·           две стаи за срещи и конферентни разговори;

·           кабинет на управителя;

·           кабинет за ръководител човешки ресурси;

·           кабинет за финансов отдел;

·           кът за секретарият;

·           два санитарно-хигиенни блока;

·           помещение за хигиенни консумативи;

·           архивна стая.

 

2.2 Архитектурно решение на Административна сграда

 

Архитектурното решение на сградата е практично, изчистено и съобразено с функцията на сградата, с изискването на възложителя за екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Фaсадата окoло зоната на входа е окачена, с капачкова система на фирма ЕТЕМ. Останалата част от фасадата е решена с два цвята минерална мазилка. Ръкавите към производствената сграда са със стоманобетонна гредова конструкция с термофасада. Фасадите към вътрешния двор са с алуминиева дограма с прекъснат термомост. 

В обособени „open space” площи е изградена система за звукопоглъщане с акустична елементи.

Цветовата гама в помещенията е подбрана следвайки корпоративните интериорни стандарти, като преобладават ненатрапчивите, светли и хомогенни цветове.

2.3. Функционалното и пространствено решение на Столовата и битови помещения

·           Застроена площ – 705,32 м²;

·           Разгъната застроена площ – 1106,68 м²;

·           Застроен обем – 4040 м³.

 

Сградата е двуетажна без сутерен, с кота корниз +8.60 м. Разделена е на две крила. В лявото (едноетажно) е разположен вестибюл, а в основното дясно (двуетажно) са всички останали функции (санитарно-битови и хигиенни функции, подготовка/разливна и хранене).

Главният вход на сградата е разположен от североизток, по протежение на алеята, водеща от КПП. Предвиден е ветробран (виндфанг) и вестибюл, който организира комуникацията със съседната административно-битова сграда.

Столовата е разположена на партерното ниво, а съблекалнята е на второ ниво с кота +4.20 м. Вестибюлът е с много естествено осветление (окачени фасади) и предлага визуална и функционална връзка (срещу главния вход) с покритата тераса и пергола пред югозападната фасада. Вляво, непосредствено до входа на вестибюла под второто стълбищно рамо на съществуващата административна сграда, са обособени пространства за вендинг-машини. Вдясно срещу тази връзка е разположена широка еднораменна стълба (с оберлихт), която води до съблекалните.

Във връзката с новата столова са позиционирани умивални и тоалетни. Столовата се състои от:

·           зона за самообслужване – прибори, храна, напитки, каса;

·           бар за салати, сандвичи, сладки изкушения, кафе и втора каса,

·           бар-плот;

·           кът за хапване на храна донесена от вкъщи;

·           просторна зала за хранене, с голяма светла височина – в по-високата си част достигаща 6.76 м до окачен таван и много естествена светлина;

·           помещение за подготовка и разливна (кетъринг), което е оборудвано с най-висок клас професионално кухненско оборудване;

·           прилежащи приемно звено за зареждане с продукти, съблекалня и тоалетна за кухненски персонал;

·           умивалня за съдове и помещение за отпадъци (с отделен вход).

 

За зареждане е предвиден вход от северозапад, по покрита рампа. Продължението на рампата служи и за площадка пред евакуационен изход по същата фасада.

Столовата осигурява достъп до частично покрита от козирка или пергола приземна тераса пред югоизточната фасада (в непосредствена близост с главния вход на сградата, но с визуална преграда от ажурна озеленена конструкция), както и с подобна тераса по югозападната фасада (в близост до зоната за домашна храна).

На горното ниво (кота +4.20) на сградата са разположени съблекални с прилежащи умивални, бани и тоалетни (разположени за удобство в две разсредоточени зони), аусгус, помещение за ГРТ, техническо помещение. Освен странично, помещението се осветява и със светлинни куполи, за да се постигне добро ниво на естествено осветление. По северозападната фасада е разположен втори евакуационен изход с открита стълбищна площадка и външна метална евакуационна стълба.

 В другата (лява, едноетажна) част на сградата на кота +3.80 над вестибюла е разположена покривна тераса, която е достъпна от съществуващата административна сграда. Покривната тераса е частично озеленена.

2.4 Архитектурно решение на Столовата и битови помещения

Архитектурното решение на сградата е съобразено с функцията на сградата, и изискването на възложителя за екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Фасадите са с топлоизолационна система с два цвята минерална мазилка. При зоната на входа и пред голяма част от залата за хранене на столовата (с двуетажна височина) е изпълнена окачена фасада с капачкова система на фирма ЕТЕМ.

Едноетажният обем на вестибюла и двуетажният на столовата със съблекални са обхванати по югозападната фасада, както и в зоната между съществуващата административна сграда, главният вход на новата сграда и столовата са с покрити тераси и перголи с различни нива. Пред северозападната фасада е разположен допълващия обем на рампа, външна евакуационна стълба и стълбищна площадка/козирка. По този начин козирките, перголите, стълбата освен водещата функционална имат и композиционна роля.

Най-големият и видим елемент в помещението е пода. Той е платното, на базата, което е разработена цялата интериорна концепция. При реализацията на проекта бяха избрани мозаечните плочки с размери 0.90 м/0.90 м, проектирани и произведени от италианската фабрика „SANT’AGOSTINO“. Конкретната линия “New Palladian Deco“ е създадена през 2018 година. Плочките отговарят на интерорните корпоративни стандарти и заедно с това на лесната хигиенна поддръжка, устойчиви на износване и замърсяване. Те създават уют, а преобладаващата бежова гама са препратка към останали елементи, които са подбрани отново с неутрални и земни цветове и материали.

В залата за хранене е разположена зеленина и вегетативни стени от мъх от скандинавски видове, които са специално разработени за нуждите на интериора. Те са уникално решение със силно емоционално въздействие. Впечатляват с гладка повърхност и присъствие на растителни видове без аналог. Освен с високия декоративен ефект, вегетативните стени абсорбират шума и отблясъците. 

 

Административната сграда, заедно със Столовата и битовите помещения, обслужващи съществуващо предприятие на „АББ България” ЕООД - клон Севлиево, трябва да спечелят конкурса „Сграда на годината“ 2019 в категория „Корпоративни сгради“.

В културата на компанията е заложен непрестанен стремеж за иновация и усъвършенстване. Духът и стремежът за постигане на тези ценности е ясно изразен в предприятието в град Севлиево.

През изминалите години, в които се осъществяваше строежа на обектите, с които кандидатстваме, въпреки всички трудни и непредвидени ситуации, компанията не престана да вярва, че ще постигне най-добрия резултат, а именно да създаде едни изключително безопасни, комфортни, иновативни, вдъхновяващи и красиви за града сгради.

Построена бе столова, която е единствена по рода си в региона. Изграждането ú доказва специалната социална ангажираност към служителите и работниците, давайки им възможност да се нахранят бързо и вкусно с приготвените на място многобройни ястия, а заедно с това да имат време да прекарат почивките си в компанията на колегите си на работното място. В помещението има възможност да се правят презентации пред широка аудитория, за чиято цел е оборудвана и с техника за визуално представяне.

Сградите ни помагат да бъдем по-конкурентноспособни имайки предвид, че по последни данни в града ни има над 1200 фирми. Намираме се в близост до Областните градове Габрово, Ловеч и Велико Търново, в които също през последните години се създават нови работни места и западни компании навлизат на пазара на труда.

 

Ние, АББ България” ЕООД – клон Севлиево, вярваме, че това са най-красивите и най-вдъхновяващи сгради в региона. АББ се гордее с постигнатото, а и доказателство са думите на кмета на града д-р Иван Иванов – „Като човек, който има поглед върху цялата икономика на Севлиево, мога да кажа, че предприятието на АББ в Севлиево е най-доброто, най-модерното, с много интересен начин на организация и на работен процес. Това че давате работа на повече от 400 човека от Севлиево и по-голямата част от тях са млади хора, които имат семейства в този град, няма как да не радва един кмет”.

 

С уважение и благодарност: Джузепе Русо