СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование > МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИНВЕСТИТОР:

"ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (БЕНЕФИЦИЕНТ) – МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО "

КОНСТРУКТОР:

ДЕМЕТРА ПРОЕКТ ООД - д-р инж. Димитър Делчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД

АРХИТЕКТ:

Ръководител на проекта - Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

През 2016 г. Лесотехнически университет спечели проект за: „Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехнически уни-верситет, София“ (Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”).

Проектът стартира на 28.09.2016 г. със срок на изпълнение 2 години – до 29.09.2018 г. Общата стойност на проекта е 705 690,50  лв. (100,00 %). Безвъзмезд-ното финансиране на проекта (от Европейския фонд за регионално развитие и националното финансиране) възлиза на 2 998 108, 24 лв. 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти, специализанти, докторанти и преподаватели по професио-нални направления "Горско стопанство" и "Науки за земята" на Лесотехнически универ-ситет чрез осигуряване на модернизирана образователна инфраструктура.

За постигане на целта на проекта са формулирани следните специфични подцели: Обновяване на материално-техническата база чрез реконструкция и преустройство на съществуващия подпокривен етаж на сграда "А" (блокове „А“, „Б“ и „В“) за обособяване на нови учебни кабинети; Гарантиране на равен достъп и социално включване на хора в неравностойно положение; Намаляване на енергийните разходи и реализация на икономия на енергия чрез изпълнение на ремонтни работи за внедряване на енергоефективни мерки, предписани в Доклада за енергийно обследване.

Проектът включва реконструкция и промяна на предназначението на таванския етаж на Сграда „А“. Преустроен и модернизиран е част от четвърти етаж над партер (Блок „А“) и е изграден изцяло нов, пети мансарден етаж над партер (Блок „Б“ и Блок „В“).Застроената площ на новите етажи е 2 317,30 кв.м. и 300,00 кв.м. на новия стълбищно-асансьорен тракт или новоизградената площ е повече от 2 600 кв.м. Разгъната застроена площ на цялата сграда е около 17 500,00 кв.м. Капацитетът на новопроектирания етаж е общо 2238 човека, студенти - 2058, преподаватели и обслужващ персонал – 180. Новите работни места са 409 бр., места за студенти - 390 бр., места за преподаватели – 19 бр. Коефициентът на едновременно присъствие е 40%, т.е. приблизително 160 човека ще обитават едновременно преустроения тавански етаж.

Изпълнен е нов стълбищно-асансьорен тракт (метална конструкция на шест нива), в който са монтирани два панорамни електрически асансьора. Той е облечен с окачена фасада и еталбонд.

Направена е укрепваща метална конструкция на подовата плоча на мансардния етаж. Изпълнена е нова покривна метална конструкция, покрита с обшивка от поцинкована ламарина с двустранно нанесено антикорозионно външно полиестерно покритие.

Подовите покрития във всички кабинети са изпълнени с ламиниран паркет с дебелина 12 мм, отговарящ на най-високите изисквания за  износоустойчивост - 33/АС5.

Интересна е обемно-пространствената и силуетната композиция на новите етажи, формирана от  линеарно осъкляване и покривни прозорци с използване на най-новите строителни материали. Във всички кабинети са монтирани табакери VELUX с вградени затъмнителни щори. Новите дограми са от PVC профили със стъклопакет с нискоемисионно стъкло.

Освен двата панорамни асансьора в новия стълбищно-асансьорен тракт е монтиран и нов панорамен асансьор в северната част на сградата и са увеличени с една броят на спирките на съществуващия асансьор в южната част – така броят на асансьорите в Сграда „А“ става 4.

Изградени са санитарни възли на новия етаж с тоалетни кабини от НРL плоскости. На всички етажи са изградени нови санитарни възли за хора в неравностойно положение – осигурена е достъпна архитектурна среда в цялата сграда.

За постигане на клас на енергопотребление „С“ са извършени дейности, свързани с:

1. Повишаване ефективността на отоплителната инсталация. Всички чугунени радиатори са подменени с нови алуминиеви радиатори в комплект с термостатични и секретни вентили. Цялата вертикална разпределителна тръбна мрежа е демонтирана и подменена с нови тръби от полипропилен с включено фибро стъкло. На всеки щранг е монтиран автоматичен обезвъздушител. За осигуряване на пресен въздух в кабинетите е изпълнена приточно-смукателна вентилационна система от отделни термопомпени блокове.

2. Повишаване ефективността на осветителната инсталация. Извършена е пълна подмяна на осветителната инсталация, поради силната амортизация на осветителните тела, които в голямата си част не осигуряваха нормативно изискуемите нива на осветеност в помещенията. Мярката включи: подмяна на стари луминесцентни осветителни тела 3х40W и 2х40W с конвенционална пусково-регулираща апаратура съответно с LED осветителни тела 2х28W и 2х18W.

В резултат от реализацията на мерките общото количество спестена енергия ще е 473313 kWh/год., спестени емисии CO2 - 206,35 т./год.

Осигурена е достъпна архитектурна среда чрез входни и комуникационни пространства: Достъпът до първото входно ниво на кота ±0,00м е осигурен в новопроектираната пристройка (вертикална комуникация), посредством външна рампа с наклон 5%; Достъпът до всички нива е осигурен от асансьори с размери 110/140 см.; Проектирани са санитарни помещения за хора в неравностойно положение и на другите пет етажа (партер и четири етажа), достъпни от проектираните нови етажни фоайета, необходими за връзка с новата вертикална комуникация.

Доставено, монтирано и въведено в експлоатация е съвременно оборудване за учебните кабинети: компютърни системи - 135 бр.; мултимедийни устройства; бели сгъваеми дъски; стенни сгъваеми екрани; прожекционни тринокулярен микроскоп и тринокулярен стереоскоп; камина с вентилационна система 120/75/240 см., киселинно и алкално устойчива;  модул по автоматика и управление; преносим оксиметър HI9146-04; работна станция и софтуер за обработка на геодезически измервания и картиране; кълнителен шкаф с обем 290 л.; сушилна камера; електронни везни и редица други;

Обектът е въведен в експлоатация съгласно действащия в страната ред с Разрешение за ползване от 27.07.2018 от Дирекцията за независим строителен контрол.

Реализирането на проекта позволи да изградим модерна материална база и да издигнем на качествено ново ниво образованието в Лесотехническия университет - образование, защитаващо националните традиции, приемащо европейските предизвикателства и отговарящо на световните тенденции.