СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Авиационна и летищна инфраструктура > ХАНГАР 1 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА САМОЛЕТИ

АВИАЦИОННА И ЛЕТИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

ХАНГАР 1 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА САМОЛЕТИ

ИНВЕСТИТОР:

България Ер Меинтенанс ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноимпортекспорт АД

КОНСТРУКТОР:

План 31 ООД с водещ проектант инж. Пламен Цветков

АРХИТЕКТ:

Енергопроект АД и ПЛАН 31 ООД с водещ проектант арх. Светослава Андрейчин

АДРЕС:

София, Летищен комплекс
ИНФОРМАЦИЯ

В рамките на сертифицираният инвестиционен проект: „West Wing Extension Project: Разширяване на база за ремонт и поддръжка на самолети „Луфтханза Техник София“ ООД“, изпълняван съвместно от “България Ер Меинтенанс” и “Луфтханза Техник София”, отличени с инвеститор на годината за 2017, именно заради изграждането на подобно уникално съоръжение, е изграден Хангар 1 – най-мащабното съоръжение на територията на източна Европа, за обслужване и ремонт на самолети. С изграждането на хангара за пръв път извън основната база на Луфтханза в Германия е създадена възможността за линейно и базово обслужване и на най-големият самолет в пътническата авиация – Airbus 380. Обектът е изключителен и със своята значимост, давайки възможност за разкриване на нови работни места, както и за обучение на високоспециализирани кадри, включително и от от други авиобази в Европа.

Хангар 1 въплъщава иновациите в областта на авиоиндустрията, изразени в дизайна, конструкцията, изпълнението и техническото оборудване. Изграждането му, промени и облика на Летище София, придавайки му визия на съвременен авиационен център.

Сградата завършва комплекса на “Луфтханза Техник София” и го превръща в ключов център в Европа за линейно и базово обслужване на самолети - в т.ч. и самолети тип Wide body от фамилията Airbus A330/340 и А380.

Хангар 1 е изграден в зона с ограничен достъп и специален пропускателен режим.

Сградата на хангара е едноетажна, еднопространствена, без сутерен, със стоманена фермова конструкция, премостваща впечатляващите 91.7 метра. . В обема на хангара са разположени монолитни вътрешни постройки за обслужващи, технически помещения и офиси за административния персонал. Вътрешната постройка, разположена по западната фасада на хангара е четириетажна, помещаваща офиси, помещения за персонал и технически помещения. Вътрешната постройка, разположена по източната фасада на хангара е двуетажна, помещаваща инструментално и обслужваща площ към хангара.

Кота корниз на основния обем по сградата на Хангар 1 е +27.60м. Максималната кота за обслужващата стълбищна клетка – кула към покрива на сградата е +30.00м, а максималната кота на най-високата точка от съоръженията на сградата на хангара е к.+32.50=566.60. Хангар 1 е свързан с технологичен коридор от изток към работилници, разположени в партерния етаж на новоизградената многофункционална административна сграда. През същата технологична връзка се осъществява и достъпа до останалите хангари 1А, 2 и 3 от комплекса и работилниците към тях.

Основната площ на хангара е за ремонт на самолети и осигурява едновременна работа по три тяснофюзелажни самолета, разположени между оси 4 и 5, по ос 9 и между оси 13 и 14 или ремонт един широкофюзелажен самолет по ос 9. В обема на зоната е подсигурена работа на два основни крана между оси 3 и 10-11, покриваща западната и средната линии и между оси 10-11 и 15, покриваща източната линия за ремонт, както и два релсови пътя за  платформи за работа по опашката на всеки от тяснофюзелажните самолети, разположени по оси C и J. Основният кран е триопорен, с товароподемност 12 тона и светъл отвор – д.р. кука=17,00м, вторият кран е със същата товароподемност и светъл отвор  - д.р. кука=14,00м. Изградени са специализирани инсталации изцяло под настилката и шахти със съответните технологични изводи за работа по трите позиции, както и по четвъртата позиция на широкофюзелажния самолет.

По цялата дължина на северната фасада на Хангар 1  е монтирана сегментна повдигаща се хангарна врата с електрическо задвижване, с възможност за пълно и частично отваряне и вкарване на един или три самолета поотделно. Сегментите на вратата са с алуминиева повдигаща се конструкция и шахти за стъпване и фиксиране в настилката на хангара. За пръв път в България е доставено, изработено монтирано подобно съоръжение, предвид големината на хангарната врата, както и специфичните изисквания за нейната устойчивост на климатични условия. Теренът пред хангарната врата е наравно с настилката в халето, като в последната ос е изградена отводнителна стоманена решетка.

Хангарът е с едроплощни остъклявания от окачени фасади по южната и западната фасади за осигуряване на естествено осветление в зоните за ремонт. Естественото осветление се допълва и от равномерно разположени в покривната равнина ивици от горно дифузно осветление. В ивиците на горното осветление са поставени модули с отваряеми части за осигуряване на необходимото димоотвеждане и естествена вентилация. В окачените фасади на хангара са налични отваряеми полета за естествено проветрение на обема на хангара.

Светлата площ на основния обем на хангара е 5 676 кв.м.

Настилката в основната зала на хангара е проектирана с минимален наклон - 0,5% от юг на север за осигуряване на естествено оттичане на вода и връзка на съществуващия терен по двете фасади на хангара и осигурява едновременно надежност и безопасна работа .

Разположената към западната фасада монолитната постройка в обема на хангара наречена – ‘офиси запад’ в партерно ниво помещава офисни помещения за екипаж - с директен достъп от хангара и отделна връзка през коридор към останалите помещения от вътрешната постройка. На същото ниво са изградени санитарни помещения и помещение за почивка, както и връзка през комуникационна стълба, с височина около 30 метра и асансьор към горните три нива на същата постройка. В рамките на постройката се намират офис помещения за административен персонал, заседателна зала, санитарен възел и кухненски шкаф към общото помещение на всяко от нивата. На последното ниво са резервни офисни площи и сървърно помещение към цялата административна част, както и инсталационни помещения за ГРТ и КСК. Вътрешната административна монолитна постройка - запад е обслужвана на всички нива от асансьор, удобен за хора с увреждания. Стълбищната клетка, разположена южно на офисите в отделен обем, обслужва всички офис нива, както и свободната площ на последната плоча на вътрешната сграда – като помощна площ към хангара, оградена с предпазен парапет. Същото стълбище се използва за достъп до покрива на хангара, за обслужване и ревизия на съоръженията там, както и за осигуряване на противопожарен достъп до покрива на сградата. Светлата височината на всички офисни и помощни помещения е 2.80м, а на помещенията на партерния етаж е 3.50м. В санитарните помещения светлата височина е 2.60м. Площта на вътрешната монолитна постройка – „офиси запад“ е 247,13 кв.м., а общата площ на всички офиси е 988,52м2.

По всички преградни стени са поставени прозорци за визуална връзка на административния състав с работните процеси в хангара.

По източната фасада на хангара е изградена монолитната постройка на две нива -„обслужващата сграда изток“ като в партера е разположено помещение инструментално, с връзка към обема на хангара през тезгях за раздаване и приемане на ползваните инструменти, както и с достъп през двукрила врата от юг, към свързващата зона с транспортния коридор от изток. На горно ниво на к.+4,80 се помещава обслужваща площ към хангара, с връзка през двукрила плъзгаща се врата в западната стена достъпна от повдигаща техника от партерно ниво. Връзката между отделните нива се осъществява през вътрешно стълбище с директен евакуационен изход навън, достигащо и до последната открита към обема на хангара площадка на к.+9,60, оградена с предпазен парапет. На същото ниво също са разположени две технически помещения. Светлата височина в помещения инструментално и обслужваща площ към хангар е 3,60м. Площта на вътрешната монолитна постройка - изток е 232,75м2, а общата площ на всички офиси е 506,39м2.

Конструкцията на Хангар 1 е стоманена, от едноотворни фермови рамки, премостващи впечатляващите 91.7 метра. Фундаментите са монолитни – стоманобетонови, като в тях са закотвени основите на колоните, носещи основните усилия. Конструкцията на „офиси-запад“ служи като твърда опора на първата ферма. Покривът на сградата е двускатен, с мин. наклон от 3%. Покритието е изпълнено по метода послоен монтаж, от профилирана ламарина Т153, твърда минерална вата 16см с обемно тегло мин.160кг/м3 и PVC хидроизолационна мембрана. Отводняването е вътрешно, вакуумно, в улами по оси 1 и 17, като са предвидени аварийни барбакани в бордовете по източната, западната и южната фасади на сградата. Изградено е горно ивично осветление в 4 ивици над зоните за ремонт в хангара, с вградени противодимни клапи.

Настилката в Хангар 1 е шлайфана стоманобетонова с покритие от епоксидна боя - трайна и устойчива на активни вещества в техническите и  обслужващи помещения, коридори на партерно ниво, площадки на монолитните вътрешни сгради и стълбища. В санитарните и мокри помещения и стаи за почивка настилката е от теракота - плочи 20/20см – осигурени против плъзгане. Офиснитe помещения са покрити с настилка мокет за осигуряване на необходимата шумоизолация и комфортна роботна среда, в помещенията за сървър, табла и контролни клапи – епоксидна боя върху шлайфан лек бетон, изравняващ нивата в помещенията.

Отоплението на Хангар 1 е решено по възможно най - икономичния и екологично съобразен начин – чрез инсталиране на топлинни лъчители на линии, прокарани под покрива на хангара, захранвани от газови горелки, разположени на покрива. Административните помещения са климатизирани, с изградена вентилация на всички помещения.

В сградата е осигурена е достъпност за хора с увреждания както при входовете на ремонтната база и до прилежащите и площи. Асансьорът е адаптиран за ползване от хора с увреждания и осигурява достъп от партера до всички нива на административната вътрешна сграда. Налична е и тоалетна за хора с увреждания към административната част на партерно ниво.

Изграждането на Хангар 1 с разгърната площ от 7393 кв.м. и застроена площ от 6189 кв.м. е значим принос в прогреса на авиационния отрасъл в Република България и утвърждава позицията на авиобазата като иновативна, динамично развиваща се и високотехнологична.

ПРИЛОЖЕНИЯ: