СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

АВИАЦИОННА И ЛЕТИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОФИС СГРАДА

ИНВЕСТИТОР:

България Ер Меинтенанс ЕАД

КОНСТРУКТОР:

План 31 ООД с водещ проектант инж. Петър Рогачев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноимпортекспорт АД

АРХИТЕКТ:

Енергопроект АД и ПЛАН 31 ООД с водещ проектант арх. Боян Митов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Административната сграда е изградена като част от сертифициран инвестиционен проект: „West Wing Extension Project: Разширяване на база за ремонт и поддръжка на самолети „Луфтханза Техник София“ ООД“, от инвеститор клас А – “България Ер Меинтенанс”, получил и престижното отличие инвеститор на годината 2017, в категория „Разширяване на бизнеса“.

Предназначението на новоизградения обект е да осигури едновременно офис пространство за увеличения брой служители, в резултат на реализацията на сертифицираният проект (откриват се нови 165 работни места), и да създаде улесен достъп  до всички досега изградени съоръжения в авиоремонтната база (хангари 1, 1А, 2, 2-разширение и 3). В проекта тази функционалност е реализирана чрез изграждането на технологичен коридор с топли връзки, свързващ съществуващите съоръжения с офис сградата. Това определя и ключовото й значение в цялостният комплекс за “Луфтханза Техник-София”, ситуиран югозападно на главния достъп към Терминал 2 и граничещ от север с перона на Летище София. Комплексът е в зона с ограничен достъп и специален пропускателен режим. Подходът към базата за ремонт на самолети е с контролиран достъп от новоизградено КПП с паркинг, разположени южно спрямо  5- етажната адмистративна сграда.

Сградата се състои от сутерен, пет надземни етажа и инсталации на покрива. Мултифункционалността на сграда се обуславя от помещаващите се в нея офис площи, работилници, в които се извършват подготвително-ремонтни дейности по обслужването на самолети, битови помещения, столова с кухня. В конструктивно и противопожарно отношение е разделена на две зони с площи до 1500 кв.м чрез брандмауер изпълнен по цялата й височна.

Сградата е със следното деление във вертикала:

Сутерен (Undergound floor - Level -1) –битови и технически помещения;

Партер (Ground floor – Level 0) – работилници и зареждане кухня;

Етаж 1 (Level 1) – Столова с кухня;

Етаж 2 (Level 2) – Офиси;

Етаж 3 (Level 3) – Офиси;

Етаж 4 (Level 4) – Офиси;

Покривно ниво (Level 5) – инсталационни помещения (котелно, овк машини).

Вертикалните връзки се осъществяват посредством две основни стълбищни клетки, достигащи всички нива и разположени разсредоточено в двете половини на сградата. В западната част на сградата, където се намира основният вход за служители са монтирани 3 бр.пътнически асансьори. Чрез тях се осигурява и достъпна среда за хора с увреждания до цялата сграда, включително и покрива. За кухненския тракт има отделена самостоятелна стълбищна клетка както и 2 бр.товарни асансьори. Кухнята е обособена като самостоятелен обект със собствен вход и товаро-разтоварителна зона, разполагаща с вградена в пътната настилка ножична платформа.

Сградата е разделена на две динамично независими тела, осъществено посредством  противоземетръсна фуга, която пресича и фундаментите. Конструкцията на основната сграда е смесена, състояща се от сглобяеми стоманобетонни елементи и монолитни шайби, стени и стълбищни клетки. Подовата конструкция се състои от предварително изготвени в заводски условия подови греди и панели, като на кота ±0.00, където са разположени ремонтните помещения, панелите са със сечение 2Т, поради по-големите експлоатационни товари. От втория етаж до покрива на всички нива са изпълнени кухотели - подови панели тип „Спирол“.  Подовите греди на всички нива, както и гредите на покрива са със сечение L и 2L, които са предварително изготвени в заводски условия. Изключение правят гредите в зоната на товарните и пътническите асансьори, които са монолитно изпълнени.Вертикалните елементи са предварително изготвени в заводски условия. Колоните са със сечение 60х60 по средната ос и със сечение 50х50 по крайните две оси, които участват само в поемането на вертикалните товари. За поемането на хоризонтални сеизмични сили са поставени монолитни шайби от основата на сградата до нивото на покривната конструкция. Те са с дебелина 30 см, като само „свободностоящите“ шайби в сутеренното ниво са с дебелина 40 см. В обема на сутерена е изграден подземен стоманобетонен резервоар с монолитни стени и покривна монолитна плоча на кота ±0.00.
Следва да бъде отбелязано, че въпреки конструктивната сложност на сградата, строежът й е изпълнен в посоченият в проекта срок от 9 месеца, което е от ключово значене, предвид обстоятелството, че строителството е осъществявано в действащ работен комплекс.

По северната и източната фасада на сградата са изпълнени стоманени конструкции с различно функционално предназначение - едноетажни рамкови конструкции с хоризонтални покривни и вертикални връзки, поемащи статични и сеизмични натоварвания. В две от междуосията стоманените конструкции са триетажни рамкови системи с подова ламарино-бетонна плоча, които осигуряват „топла“ връзка на офисните етажи със съществуващите хангари на север от новоизградената сграда.

На ниво партер е изграден т.нар. „Access corridor“ по цялата северна фасада на сградата,  със светла широчина 5,15 метра и свързан с работилниците „Интериори”  и „Панели” и техните подготвителни помещения, с по две секционни врати с размери 3х3 м., за зареждането на  работилниците  с материали.  Коридорът е оборудван с няколко ролетни врати с широчина 3.60 м., кореспондиращи с аналогични в съществуващите хангари 1А и 2, като по този начин се осъществява възможност за транспортиране на части от и до работилниците. Тези комуникационни връзки се явяват покрити - за хангар 1А от новопроектиран навес, а за хангар 2 ролята на навес играят две нови топли връзки на горни нива, които осигуряват бърз достъп на работниците между хангар 2 и обслужващата сграда. Топлите връзки осигуряват преминаване между двете сгради на нивото на столовата (кота+4,70) и първо офисно ниво (кота +9,30). В  източната половина на сутерена на сградата (кота -4.00) са разположени съблекални, съобразени с числеността на персонала и придвидени за индивидуално ползване, снабдени с всички необходими удобства – умивално помещение, тоалетни и душове. На това ниво са разположени и работилници, като за помещенията с отделяне на вредности са предвидени самостоятелни вентилационни системи. Където вредностните са запалими се предвижда вентилационните системи да бъдат с взривобезопасни вентилатори. В помещенията с отделяне на прах са предвидени локални екстрактори на мръсен въздух с филтри за праха.

В източната половина на първия етаж на сградата е разположена столова, проектирана и изпълнена с оглед обслужване на 450 човека на една смяна, съобразена с производственият и административен ритъм на дейността на „Луфтханза Техник-София“, оборудвана с най-съвременно столово оборудване, с осигурени две независими ленти за обслужване, три експресни каси с безконтактно картово плащане.  В западната половина на етажа е ситуирана кухня, отговаряща на най-висок клас оборудване, съобразено с изискванията на Lufthansa Sky Chefs – партньор, част от Joint venture групата на инвеститора и собственик на базата. Кухненските помещения са разположени на две нива - партер и етаж 1. Вертикалната комуникация между нивата се осъществява посредством самостоятелна стълба и два товарни асансьора.

Етажи 2,3 и 4 на многофункционалната сграда са офисни  , с капацитет до 200 служителя на етаж. В основната си част са разделени на две зони с отворено планиране – позволяващо гъвкавост на помещенията, конферентни зали, „тихи стаи“ за лични разговори, кабинети, сървърно помещение, битови помещения. Естествената светлина на офис помещенията се осигурява от изцяло остъклената южна фасада на сградата. Климатизация и осигуряване на пресен въздух се извършва посредством четиритръбни вентилаторни конвектори тип касета и общообменна вентилационна приточно-смукателна инсталация. Засмукването на пресен въздух и изхвърлянето на отработен става на покрива. Подаването на въздуха в офис помещенията се осъществява с таванни решетки.

Покривът на сградата е изпълнен с PVC  мембрана. Бордовете на покрива са оформени с ламаринени шапки с PVC покритие. Предвидени са предпазни осигурителни парапети захванати към борда. Върху западната част на покрива е изградена „зона за почивка“ оформена като тераса с дървен декинг. На покривното ниво са разположени системи за студопроизводство, климатични камери и вентилатори, обхванати от специални акустични материали, с оглед постигане на максимална шумоизолация, котелно помещение, предвидено за овлажняване на сухия външен въздух подаван в офисите през зимата  и енергиен център. За обслужване на съоръженията на покрива са изпълнени усилени пътеки за ревизия.

В мултифункционалната административна и производствена сграда е инсталирана система за сградно управление - BMS с която се наблюдават и контролират всички инсталации на инфраструктурата на сградата -помпени станции, ОВ и климатична, електрическа, откриване на пожар, противопожарна, сигурност.

Сградата е предвидена и осигурена за непрекъсваем режим на работа 24/7, с изграждането на резервна мощност, осигурена от дизел генератор. За нуждите на целият комплекс е изграден и функционира Енергиен център, състоящ се от дизел агрегат и двоен бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП). Енергийният център е отделен в самостоятелен обект, находящ се в непосредствена близост до новоизградената административна сграда.

С изграждането на мултифункционалната сграда е постигната оптимизация на работните и административни процеси, присъщи на дейността на авиоремонтната база с осигуряването на достатъчни офис площи, самостоятелна кухня и столова, обезпечаващи в най-висока степен удовлетвореността на служителите и гости на базата.

С въвеждането й в експлоатация се постигна необходимата синергия между всички изградени обекти на територията на “Луфтханза Техник-София” и се даде възможност за устойчиво бъдещо развитие.