СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Болници > ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ, БУРГАС

БОЛНИЦИ

ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ, БУРГАС

ИНВЕСТИТОР:

Хипократ ЕOОД

КОНСТРУКТОР:

инж. Теодор Стаматов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БМ ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Димитър Шаренков

АДРЕС:

гр.Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Строежът представлява Очен медицински център с оптика и аптека, намиращ се в ъглов ПИ с идентификатор 07079.604.289, УПИ III-289, кв.16 в гр.Бургас, ПЗ „Север”, бул. „Даме Груев” №2.

Медицинския център е разположен в северния ъгъл на имота, на калкан със сграда в съседния имот и се състои от шест надземни нива и едно подземно. Вертикалните връзки между отделните етажи се осъществяват посредством две отделни евакуационни стълбища -  ляво стълбище с асансьор №1, обслужващо сутерен и последните два етажа и дясно стълбище с асансьор №2 – обслужващо сутерен и първите четири етажа.

На партерно ниво са разположени приемно фоайе с регистрационно-информационен пост, хигиенни възли за персонал и посетители, включително и за хора с увреждания. Към медицинският център са изпълнени специализирани диагностично-консултативни кабинети. На същото ниво са разположени аптека и оптика със самостоятелни входове. В аптеката ще се предлагат лекарствени продукти, включително приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура с изготвяне на лекарствени форми за очи. В оптиката са обособени приемно със сектор за посетители и оформено работно място за консултации на клиентите, санитарен възел, машинно помещение със сектор за изработка на очила, ремонти и корекции на рамки.

На етажи от 1 до 5 са изградени 2 фоайета със зона за изчакване, манипулационни, специфични очни кабинети, лазерен кабинет, кабинет здравен мениджър, две операционни зали с прилежащи  помещение за предоперативна подготовка на пациента и помещение за подготовка на очно-хирургичния екип,  сестринска стая, кабинети счетоводство, 2 лекарски кабинета, санитарно – битови възли за персонал, стая за почивка на операционният екип, болнични стаи за наблюдение и лечение с общ капацитет от 10 легла, изолационен бокс, сестрински пост, складове чисто и мръсно бельо, кухненски бокс, административни кабинети, помощни помещение за чист и нечист болничен мек постелъчен инвентар, складове за бутилки кислород и въглероден окис, помещение за разделно събиране на отпадъци (битови и болнични).

Всяка стая има самостоятелен санитарен възел – баня WC, оборудвани с мивка с течаща топла и студена вода. Осигурена е възможност за стерилизационни дейности в манипулационните.

В сутерена са изпълнени парко места, складове и други технически помещения. За автомобилно обслужване са осигурени парко места на територията на медицинския център - 17 паркоместа в подземен паркинг и 20 на терен. Подземния паркинг е отделен в сектор от останалите помещения със пожарозащитни стени и врати.

В медицинския център е осигурена достъпна следа във всички структурни звена и техните помещения.

Сградата се вписва хармонично и ненатрапчиво в околната среда. През окачената фасада се осъществява визуална връзка през няколко нива с парка и новостроящата се спортна зала. Архитектурата е с плавни обтекаеми форми в съответствие с  формата на парцела и околната територия. Сградата дава своя принос за оформяне на съвременната визия на района.  Местоположението съчетава удобна локация, близост до парка, както и удобните градски транспортни комуникации в близост.

Конструкцията е монолитна, скелетно-гредова, състояща се от стоманобетонни плочи, колони, греди и шайби. Фундирането е изпълнено със стоманобетонна фундаментна плоча с дебелина 70 см и пропадала под двата асансьора. Етажните плочи са със смесена конструктивна система, състояща се от гредови и безгредови участъци. Плочите са с дебелини от 14 см до 22 см.

Изпълнени са следните инсталации: непрекъснато ел. захранване чрез UPS и дизел генератор, евакуационно осветление, видео-домофонна, телефонна, кабелна телевизия и интернет, мълниезащитна с мълниеприемник с изпреварващо действие, пожароизвестителна и оповестителна, повиквателна система за медицински персонал, СОТ, видеонаблюдение,  дистанционно отчитане на импулсни водомерни възли, вътрешно противопожарно водоснабдяване, принудителна вентилационна на гаража, партера и първи до трети етажи, противодимна вентилация в стълбищната клетка, вентилационна система за отвеждане на дим и топлина за подземния гараж, абонатна станция с централна охладителна инсталация с индивидуални конвектори в помещенията.

Използваната растителност е съобразена с екологичните условия за района. Видовете са устойчиви на замърсяването на въздуха, като едновременно с това доизграждат естетико-художествения облик на сградата и околното пространство и подобряват микроклимата, както и санитарно-хигиенното състояние на обекта. Реализирани са всички мероприятия за благоустрояване на прилежащите към имота улици в района – тротоари, зелени площи, улични платна.