СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Болници > МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЪРЦЕ И МОЗЪК, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АПТЕКА

БОЛНИЦИ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЪРЦЕ И МОЗЪК, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АПТЕКА

ИНВЕСТИТОР:

Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноком ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

АРХИТЕКТ:

Архитектурно Бюро Хелвеция ЕООД, арх. Елена Каменов, арх. Даниела Георгиева, арх. Доника Тодорова

АДРЕС:

гр. Плевен
ИНФОРМАЦИЯ

УМБАЛ „Сърце и Мозък”, Медицински център и Аптека за ЛП с изключение на ПМФР, местонахождение УПИ I, кв.841, гр. Плевен

 

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”  е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови и неврологични заболявания. Намира се в гр.Плевен – регион, в който няма друга болнична структура, специализирана в борбата с тези социално значими заболявания.

Ситуация

Сградата е разположена в урегулиран поземлен имот с площ около 6 дка. Разположена е в североизточната част с цел оформянето на южен двор с озеленени и рекреационни площи. Съдържа пет надземни и един подземен етаж. Централният вход откъм юг е подчертан и оформен като отделен обем при южната фасада, освен като архитекурен акцент, но и с оглед улеснена ориентацията на пациентите. Входът за спешни случаи е откъм северната страна, като достъпът до линейки е обезпечен с изградена независима еднопосочна вътрешна за имота улица.

Функционално решение

Планирането на МБАЛ „Сърце и Мозък” е обвързано с внедряването на съвременните постижения на медицинската техника и нововъведенията в методите на лечение. Изискванията за автономност на отделните сектори налагат сградата да притежава сложна структура с ясни комуникации, къси връзки между функционално свързаните звена, логична модулна организация на клиниките. Централно разположени са секторите с най-голяма посещаемост, а изолирани в периферията са функции със специфични технологични или хигиенни изисквания. Създадени са непресичащи се потоци, обезпечаващи движението на пациенти, придружители, персонал, материали, отпадъци.

Функционалното решение включва три основни компонента – болнична структура– МБАЛ „Сърце и Мозък”, доболнична помощ – Кардиологичен медицински център и Аптека за готови лекарствени продукти. За всички тях е избрана максимално компактна функционална схема.

На първото, достъпно от всички ниво, са разположени медицинският център, аптеката и диагностично консултативния блок на болницата, включващ регистратура, чакална, приемна за спешни случаи, приемни лекарски кабинети, кабинети за неинвазивна диагностика и сектор с клинична и микробиологична лаботатории. На това ниво се намира и секторът за Инвазивна кардиология, с процедурна зала, оборудвана с ангиографски апарат, специализиран за диагностика и лечение на сърдечно съдови заболявания.

На второ ниво е ситуиран операционен блок с 5 многофункционални операционни зали. Една от тях – хибридна операционна зала – е изпълнена с възможност за приложение на съвременни хибридни технологии посредством монтирани интраоперативен ангиографски апарат, както и ядрено-магнитен резонанс, предоставящи достъп на пациентите до най-съвременните световни постижения в областта на кардиохирургията и неврохирургията. Самите операционни зали са обезпечени с необходимите санитарни пропускници и подготвителни помещения за пациенти и персонал, складове, кабинети, стерилизационен сектор, при стриктно спазване на хигиенните изисквания относно отделни потоци на пациенти, персонал и материали.

Клиниката по Интензивно лечение е разположена на трети етаж. Обособени са 3 отделни зали с реанимационни легла. Леглата във всяка от тях са по периферията, а в центъра се намира открит сестрински пост, позволяващ непрекъснато наблюдение на пациентите. На същото ниво се намира и клиниката по Кардиохирургия. Тя включва общо 20 легла в болнични стаи със санитарни възли към тях, както и необходимите сестрински и лекарски кабинети, манипулационни,  складови и обслужващи помещения.

На четвърти и пети етаж са ситуирани останалите клиники на болничната структура – клиники по кардиология, съдова хирургия, рехабилитация, по неврология и неврохирургия. При проектирането им е избрана двукоридорна планова схема, позволяваща компактно решение, при което основните помещения  - болнични стаи и кабинети са с осигурено естествено осветление по периферията, а в централната неосветена част се намират санитарни, помощни и обслужващи помещения.

В сутерена е разположен сектор по образна диагностика, включващ компютърен томограф и ренгенов апарат. Голямото тегло на тези уреди, както и необходимостта от лъчезащитни мерки, екраниращи йонизиращото лъчение, налага разположението им на подземно ниво, без естествено осветление. В сутерена е изпълнена и централна стерилизационна с всички необходими сектори за подготовка, миене, опаковка и същинска стерилизация.

Вертикалната комуникация в сградата е обезпечена посредством 2 стълбищни клетки и  6бр. електрически асансьори. Кабините им са с хигиенно изпълнение от неръждаема стомана, а управлението е с автоматизирана система за контрол на достъп.

В парковото пространство пред болницата е предвидена  самостоятелна сграда– заведение за хранене с 50 места, обслужваща пациенти, персонал и посетители. В еднопространствено решената зала за хранене са предивидени места за сядане на различен брой групи от хора. Чрез съчетание от естествени материали – камък, дърво – е потърсен приятен и разтоварващ облик. Интересно е изграждането на тавана - чрез рамкирани окачени пана от фурнировани плоскости.

Конструктивно решение, ограждащи и преградни системи

Конструктивната система е монолитна стоманобетонна безгредова. Подовите плочи са изпълнени с повърхностно шлайфане при отливането им, което позволява полагане на подовите настилки директно, без подови замазки. Външните преградни стени са изпълнени с тухли Porotherm Light 25, топлоизолация – fibran EPS 10-12см. Всички вътрешни преградни стени са щендерни, от гипсокартон по системите на Knauf. Покривите са изпълнени по схемите „обратен покрив” с топлоизолационен слой fibran XPS 12 над хидроизолационната мембрана. При изграждането на сградата са спазени изискванията за енергийна ефективност. Детайлите между отделните конструктивни и преградни елементи са изпълнени при стриктно избягване на евентуални топлинни мостове. При избраните строителни характеристики на ограждащите елементи в сградата може да се поддържа оптимална температура при минимални разходи за отопление и охлаждане.

Екстериорно решение

При третирането на фасадите е приложена комбинация от три тоналности минерална мазилка. Зоната около главния вход е изпълнена с окачена фасада с интегрирани към нея окачени с обтегачи слънцезащитни елементи. Самият вход е отделен П-образен обем, третиран с мозаечна мазилка в активен червен цвят, като в случая цветът е използван и с функция на сигнално кодово обзначаване.

Интериорно решение

Многобройни са хигиенните изисквания, на които следва да отговаря интериорното решение. Но освен тях съществуват и чисто емоционалните очаквания на пациентите. Съвременните материали и технологии позволяват прилагането на решенията за създаване на хармонична среда не само в общите пространства и стационарните зони, но и в секторите с високотехнологично медицинско оборудване, както и в тези с изисквания за стерилност. Всички финишни материали са подбрани с възможност за постоянно почистване и дезинфекция. Приложени са хомогенни PVC покрития, подходящи за оформянето на холкерни връзки между строителните елементи. Те дават възможност за изпълнение на разнообразните интериорни композиции в зависимост от концепцията за съответния сектор на болницата. Изборът на различен цвят за всеки етаж е използван и като инструмент за подобряване на ориентацията на пациентите в непозната за тях среда.

Особен подход се изисква при изборът на материали за стерилните зони. Подовите настилки са електропроводими в помещенията със специфично оборудване. Таваните са изпълнени с „clip-in” метална модулна система, а хигиенните врати са от неръждаема стомана с опция за безконтактно отваряне.

Оборудване

Болницата разполага с високотехнологично оборудване за образна диагностика, както и с единствена по рода си в България хибридна операционна зала. Апаратите са висок клас медицинско оборудване на Philips. При планирането и изпълненито са следвани изискванията за покриване на критерииите за най-високо, трето ниво на компетентност по медицинските стандарти Кардиология, Кардиохирургия, Анестезия и интензивно лечение, Съдова хирургия, Рехабилитация, Клинична лаборатория  и Микробиология. Всички апарати за образна диагностика посредством оптична вътрешна информационна мрежа са свързани с единна PACS  (Picture Archiving and Communication System) система за архивиране и обмен на образите, предоставяща възможност резултатите от образните изследвания да бъдат достъпни за всички специалисти на територията на лечебното заведение и извън него. В нея се съхраняват всички образни диагностични изследвания (ядрено.магнитен резонанс, компютърен томограф, ангиограф, ехограф и рентген), за получаване на образи и данни от отдалечени от болницата места с цел извършване на консултации и диагностика на пациенти от цялата страната в реално време, улеснена размяна на видео файлове и документи, свързани с пациенти, преминали лечение в което и да е от болниците или медицинските центрове на Български Кардиологичен Институт, предоставяне на бързи и точни он-лайн терапевтични решения.

Инсталационна обезпеченост

Всички системи са високо ефективни и енергоспестяващи. Инсталациите са снабдени с ВМС център, оптимизиращ енергийните разходи на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации. Същият гарантира контрола на параметрите в помещенията и сигурността на работа на инсталациите. Осигурени са две нива на конрол – потребител и супервайзер и ВМС дава възможност за WEB базиран достъп. Климатичните камери в болничните стаи и лекарските кабинети работят с променлив дебит и са комплектовани с роторни регенератори “twin wheel”, което гарантира минимален разход на енергия. Климатизацията на болничните стаи и лекарските кабинети е реализирна с chilled beams (охладителни греди с променлив дебит), осигуряващи висока степен на хигиена и комфорт. За операционните зали са предвидени отделни климатични камери, като при тях е изградена защитна зона с тристепенно филтриран /F7+F9+H14/, еднопосочен въздушен поток и съответна кратност на въздухообмен.

За болницата е изпълнено двойно независимо ел.захранване от два източника високо напрежение, резервирано допълнително с дизелов генератор. Осветлението в цялата сграда е изпълнено с LED осветителни тела.

Паркоустройство

Осигурено е просторно дворно пространство, което създава значително предимство за лечебното заведение. Планирано с подходящо южно изложение, то съдържа специално подбрани елементи за рекреация. Освен това композицията е  аранжирана с елементи за раздвижване и рехабилитация /стълби и рампи с лек наклон/, като по този начин е използвана като активен участник в лечебния процес.

Алеите в парка на „Сърце и Мозък” са проектирани с различни наклони и степени на натоварване, което позволява рехабилитацията на пациентите да се извършва на открито и намалява стреса у пациентите, преминали кардиохирургична процедура.

Принос за икономиката на региона

Многопрофилна болница за комплексно лечение на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания в Централна Северна и Северозападна България – УМБАЛ „Сърце и Мозък” в гр. Плевен е специализирана в иновативни здравни технологии в областта на кардиохирургията, неврохирургията, съдовата хирургия и приема пациенти от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен – регион, обхващащ население над 1,5 млн. души.

Стартирането на работата на специализирано лечебно заведение в Северозападния регион на страната, често сочен като най-икономически слабо развития в България дава възможност за значително подобряване на икономиката на региона. Освен отриването на нови работни места за лекарии здравни специалисти болница „Сърце и Мозък” ползва външни услуги, възложени на фирми от региона.

В работещите 3 отделения – кардиохирургия, съдова хирургия и кардиология работят повече от 250 човека, предстои откриването на отделението на неврохирургия, което ще бъде едно от най-модерните в Източна Европа и ще увеличи обема, както на назначените на трудов договор в болницата здравни и други работници, така и на допълнителните външни услуги ползвани за нуждите и дейността й.

Заключение

От началото на дейността си през март 2017 г. през отделенията на болница „Сърце и Мозък ” са преминали над 1000 пациенти.

Стартирането на лечебната и медицинска дейност подобри достъпа на населението на региона до високоспециализирана и често животоспасяваща медицинска помощ. Позволи на пациентите и техните близки да не губят време и средства за пътуване до столицата и повиши комфорта на пациентите, които се лекуват в собствения си град или на близко разстояние от дома си.

Множеството нововъведения в болницата позволиха денонощно да бъдат проследявани основните показатели на пациентите, дори когато те се движат или дори разхождат в парка чрез преносими предаватели, които индикират на сестринските монитори всяка промяна в показателите им, където и да се намират на територията на болницата. Това скъсява времето за спешна реакция при необходимост. Всеки пациент получава гривна с уникален бар код чрез който индивидуалната терапията се проследява и се свежда до минимум възможността от човешка грешка.

Болницата предлага високоскоростен интернет и възможност за видео връзка с близките на пациента без да е необходимо те да пътуват или присъстват ежеминутно в стаята му.

Традиционно е тясното научно и медицинско сътрудничество на болниците на Български Кардиологичен Институт с водещите европейски и световни специалисти в областта на кардиологията, кардиохирургията и инвазивната диагностика. Болница „Сърце и Мозък” не е изключение от това правило.

Предстои провеждането на акредитация за превръщането на това модерно лечебно заведение в база за обучение на студенти и специализанти, провеждане на клинични изпитвания и много други.

Професионализмът на екипите, преминали специализации в най-големите университетски болници в Европа, САЩ и Япония улесни изграждането на сплотен екип, фокусиран само и единствено върху здравето и качеството на живот на пациентите. Проследяването на пациентите от момента на постъпване до успешното приключване на лечението не свършва до тук. Дългосрочното проследяване на здравословното състояние и общия физиологичен статус на всеки пациент след неговата дехоспитализация е начин на работа в болница „Сърце и Мозък”.

Болницата разполага със специализиран транспорт и реанимобили за пациентите, предлага транспорт за близките на пациентите кръводарители от всички области извън обхвата на кръвен център Плевен. Денонощна възможност за осъществяване на контакт с лекарите, консултации с признати специалисти, достъп за хора с двигателни проблеми и други.

Само преди месец болница „Сърце и мозък” получи медицински Оскар за инвестиция в медицината.   

Вярваме, че изграждането на болница „Сърце и Мозък” на зелено, техническото обезпечение и медицинско оборудване,  стартирането на високоспециализирана лечебна дейност извън столицата и не на последно място влиянието върху икономиката на региона е достатъчен повод за спечелване на отличието „Сграда на годината” 2017.