СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Паметници на Културата > РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КЪЩА КЛИАНТИ, АИР СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КЪЩА КЛИАНТИ, АИР СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

Община Пловдив

КОНСТРУКТОР:

Инж. Пейко Манов Манов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СМР: Реставрация 02 ООД, КРР: Рест – Димитров ЕООД

АРХИТЕКТ:

Арх. Вера Василева Коларова (починала) и Арх. Румяна Иванова Пройкова

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Къща „Клианти“ е една от най-старите жилищни сгради в Архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив". Разположена в югоизточния ъгъл на кръстовището на ул. "Княз Церетелев" и ул. "Т. Самодумов". Заедно с "Къща Ламартин", тя е част от автентичната архитектурна рамка на периода на Възраждането и е свидетелство за архитектурния интегритет на градската тъкан.

Къща “Клианти“ е обявена за "културно наследство" през 1949 г., а през 1963 г. – за паметник на културата. През 1995 г. е обявена за архитектурен и художествен паметник с национално значение.

Строителната история на къщата обхваща почти 250 години, като се отделят основни периода на архитектурна и строителна приемственост. Първият период обхваща времето от средата на XVIII век до второто десетилетие на XIX век. Независимо от частичните промени, които къщата претърпява през втория строителен период, тя запазва първоначалните си ситуационни параметри. В края на XIX в. и началото на ХХ в. върху нея се извършват доста радикални интервенции, засягащи целостта на първоначалния план и пространствената структура на къщата. Парцелът е разделен на три по-малки имота (всеки с различен собственик). Следствие от това е разрушаването на западната част на къщата, което сериозно влошава общото състояние на къщата - драстично променени планове на етажите и значително променени архитектурни и дори градустройствени параметри.

Преди началото на консервационно-реставрационните дейности, физическото и структурното състояние на къща „Клианти“ е описано като "аварийно състояние с риск от самосрутване" вследствие на терминален разпад, продължил с десетилетия. Конструктивните елементи са напълно амортизирани и връзките между тях са прекъснати, което води до опасност от срутване поради описаните необратими деформации. Най-засегнатите сектори са покривът, северните и източните фасади. Някои от заключенията от първоначалното проучване на екипа по проекта са:

- Конструктивната система на къщата - напълно износена, деформирана и пред  самосрутване  – не е в състояние да осигури стабилитет и устойчивост на сградата, особено при повишените натоварвания при предвижданата в бъдеще експлоатация.

- Художествените ценности /тавани, алафранги, мусандри, стенописи/ са частично разрушени, а запазените са застрашени от заличаване.

- Инженерните  системи /ВиК и Ел./ са изключени от захранване и са полуразрушени.

Проучванията и документирането на паметника се извършват единствено върху запазения до наши дни намален обем, който е предмет на настоящите консервационно-реставрационни и конструктивни намеси. Проучването включва цялостно графично, фотографско и геодезическо документиране на сградата в нейното състояние преди възстановяването. С проучванията и сондажите, извършени в оригиналната зидария, е постигнато оптимално изясняване на оформлението, изяснена автентична пространствената композиция и декорация. Дефинирани са вида на конструктивната система, вида, размера и физическото състояние на носещите елементи и техните детайли. Инженерните геоложки и хидроложки доклади са изготвени заедно с цялостната оценка на физическото състояние на къщата.

По този начин концепцията за консервация, реставрация и адаптация решава два основни проблема: избор на оптимален период на реконструкция (който най-добре представя архитектурния и художествен облик на сградата) и определянето на архитектурни, структурни и декоративни елементи - в съответствие с тяхната ценност,и степента им на съхранение, и възможността за съхранение на място, както и кои от тези елементи подлежат на демонтаж, възстановяване и връщане на обекта, или на подмяна с нови, изготвени по образец на запазените автентични елементи.

Сред основните задачи при реставрацията и адаптация на къща Клианти са:

- възстановяване на къщата при запазване на всички възможни елементи и максимално възстановяване спрямо предварително избран оптимален строителен период - втори период на строеж, който включва - партер, междинен етаж /химала/ и основен етаж.

- възстановяване на съществуващата декоративна система в съответствие със съществуващия втори строителен период. Описване на компрометирани части, ретуширане и интегриране на новите части в съществуващата тъкан на къщата.

- постигане на цялостно, сложно въздействие върху посетителя, като обзавеждането на интериора е с подходящи улични стилове с епохата на мебелите и аксесоарите.

- подпомагане на посетителя да оцени ценността на Къща "Клианти" в типологичното разнообразие на Пловдивската къща, вдъхновено от експресивното пластично богатство на традиционната българска архитектура.

Консервацията и възстановяването на Къща Клианти се извършва в два периода. Първа фаза 2003-2007 (с партньорството на БНК ИКОМОС) с водещ архитект Вера Коларова, инж. Пейо Манов (конструкции), Джовани Димитров (реставратор художествени ценности), Марин Стоянов (дърводелец-реставратор), Здислав Карчевски (реставратор художествени ценности), инж. Георги Желязков (електроинсталация), инж. Николай Шишков (ВиК), инж. Георги Архангелов (геодезическо заснемане), Смесената Българо-японска група на ИКОМОС, проф. Акира Ишии (заместник-председател на Смесената Българо-японска група на ИКОМОС), проф. Тодор Кръстев (председател на Смесената Българо-японска група на ИКОМОС), Синиша Сесум (представител на офиса на ЮНЕСКО във Венеция), арх. Христина Станева (заместник-председател на Смесената Българо-японска група на ИКОМОС). Първата фаза обхваща цялата конструкция на обекта. Дейностите започват с демонтаж - отстраняване на всички преградни стени от по-късни интервенции. Част от структурните и художествени фрагменти са почистени, реставрирани и подготвени за връщане на обекта. С цел осигуряване на оптимални условия за строителни и реставрационни работи по всички части на сградата бе изградено защитно покритие. Керемиденият покрив е разкрит, като са премахнати всички деформирани и компрометирани структурни елементи, а здравите са върнати по местата им след консервацията. Сградата е укрепена чрез сложна система от нови подпори, които осигуряват работа през всички сезони. Същевременно са усилени фундаментите, както и компрометираните сектори и елементи от съществуващата структура – тухлен зид над основи от каменна зидария. Дебелата гипсова замазка е разкрита с цел изясняване на автентичната конструкция на сградата, прозоречните отвори, по-интересни сглобки, алафранги и прочие.

               Предвид текущите сеизмични норми за 9-та степен в Пловдив, дизайнерският екип предлага стоманобетонно укрепване. Вътрешните и външните стени запазват оригиналната схема - дървена конструкция с тухли за първи етаж и за втори етаж - запълване на изолацията двустранно с облицовка от латекс и измазана с традиционна мазилка.

 

Между подовите конструкции е укрепен дървения гредоред според първоначалната схема. Поради големите подпорни разстояния обаче, в двете южни стаи на втория етаж, се налага укрепване и с метални греди, които са скрити от погледа на посетителите с цел запазване на максимално близък до оригинала облик. Като цяло, първата фаза на реставрацията на сградата обхваща цялата архитектурна и конструктивна намеса в обекта – укрепване, строително-ремонтни дейности, поправка на дограми и дейности по фасади.

Втората фаза 2013 - 2017 включва довършителни строителни работи, архитектурни и конструктивни детайли (подови настилки, стълбища, парапети, детайли на врати, шкафове, и прочие), реставрация на декорации и художествени ценности, обзавеждане и допълнителни аксесоари (подходящи килими, пердета, и цяла гама принадлежности в съответствие със стилистиката на обекта - полилеи, аплици, лампи и т.н.). Най-трудни и най-сложни за реставрация са таваните в двете южни стаи на втория етаж. И въпреки че художественото възстановяване на силно повредените стенописи, е сериозно предизвикателство и представлява сложен комплексен процес, е постигната изключителна художествена приемственост по отношение на старо-ново. Възстановяването на художествената пластика и декорацията по стените възвръща оригиналния блясък и автентичната естетика на къща „Клианти“, като акцентира върху богатото интериорно великолепие, и допълва завършения вид на къщата. Като цяло, втората фаза на възстановителните работи завършва процеса на въвеждане на сградата в новия ѝ живот (експлоатация) и я представя пред обществото в пълния ѝ блясък. Във втората фаза се включват и арх. Румяна Пройкова (водещ проектант след смъртта на арх. Вера Коларова) и Елена Кривошиева (художник-реставратор).

Значението на къща „Клианти“ се определя от нейната комплексна схема на оформление, органично извлечена от историческите слоеве в развитието ѝ. Уникалната композиция на помещенията е стъпка в типологическото развитие на Пловдивската възрожденска къща. Декоративната и пластична декорация е сред най-добрите образци за периода - цветова композиция, финес на рисунъка и свобода на визуалния изказ - свободна ръка, без използване на шаблон, идентичност на мотиви и теми. Местоположението на къща "Клианти" в "Старинен Пловдив", диалогът със средата, определя нейното ключово историческо значение като един от най-ранните представители на архитектурния архетип на пловдивската къща. Днес къщата функционира като културен център – място за изложби в обширния закрит двор, концерти, разговори и място за срещи на творчески съюзи на втория етаж – функция която е в съответствие и допълва съществуващият на това място вековен междукултурен диалог.