СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Паметници на Културата > КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ТУРСКИ СКЛАД В РАЙОНА НА КРЕПОСТТА БАБА ВИДА И АДАПТАЦИЯТА МУ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЕПИГРАФСКИ ЦЕНТЪР

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ТУРСКИ СКЛАД В РАЙОНА НА КРЕПОСТТА БАБА ВИДА И АДАПТАЦИЯТА МУ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЕПИГРАФСКИ ЦЕНТЪР

ИНВЕСТИТОР:

Община Видин, представлявана от Инж. Огнян Ценков – Кмет на Община Видин

КОНСТРУКТОР:

Инж. Пламен Евгениев Кичашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Интер Строй Груп ЕООД, представлявано от Гена Христова Кадийска

АРХИТЕКТ:

Архика ЕООД, представлявано от Арх. Милена Каменова

АДРЕС:

гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Строеж: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида“ и адаптацията му като Археологически музей – Епиграфски център“,                
местонахождение - гр. Видин, к-с Калето,  ул. „Казармена“, УПИ IV – „ за музеен комплекс“, кв. 507 по плана на гр. Видин
 
Възложител: Община Видин, съгласно Акт за публична общинска собственост N 3252, съставен на 10.04.2014 г. , архитектурен паметник на културата с местно значение, обявен за такъв в ДВ бр. 85 от 1964 г. 
 
Проект: Европейският проект за „Създаване на достъп на обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на епиграфски център“, по договор N 24-10-М№-35 от 24.04.2015 г., с бенефициент община Видин, по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за широката общественост“,  в рамките на Меморандума за разбирателство,  относно изпълнението на  финансовата подкрепа на фондовете на ЕС, чрез финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия  
 
Цел на проекта: Общата цел на проекта беше да се възстанови в максимално автентичен вид сградата на турският склад и същата да се  адаптира за нуждите на археологически музей, с цел създаване на възможност за запазване за поколенията напред на паметниците на недвижимото културно наследство, открити на територията на община Видин. Достъпа до експонатите е директен, а също така и дигитален и определено ще допринесе значително за увеличаване на туристическият потенциал на община Видин. 
 
Историческа справка: Сградата е построена приблизително в краят на XVII и началото на  XVIII век, като една от няколко складови сграда за съхранение на зърнени храни, събирани от турската власт като данък „десятък“ от българското население. В непосредствена близост се е намирала военната мелница, която за времето си е била внушителна постройка на три етажа.Тази мелница е обслужвала не само войската и турските чиновници, но и целият град и околностите му. След Освобождението от турското робство, сградата се е ползвала за много други дейности - като конюшня за видинският конен полк, впоследствие за работилница за театрални декори, цех за сушене на дърво и преди няколко десетки години е била тотално изоставена. Имаше започнал процес на разрушаване, вследствие на повредена покривна обшивка и на част от основната носеща дървена конструкция.
       Сградата представлява правоъгълна постройка с каменни стени, дебели около 1 м. в основата си и равномерно стесняващи се във височина. Размерите са около 45,50 м. X 14,50 м и приблизителна застроена площ от около 657 кв. м. Покривната конструкция е била изцяло дървена и покритието е било първоначално с каменни плочи, а впоследствие с турски керемиди. Благодарение на трайните материали, от които е била изпълнена, сградата се съхранила повече от 200 години.
      Региона на град Видин, поради своето изключително географско разположение, винаги е бил стратегически център на различните народи и култури, които са го населявали. Поради тази причина, същият е изключително богат на археологически находки от различни векове и епохи. Идеята, тази сграда да се реставрира и да се използва като епиграфски център, за съхранение и експозиция на археологични находки от различни епохи, е едно изключително решение и постижение на община Видин, която успя да го реализира с европейски средства. По този начин всички открити през годините назад исторически артефакти, а тук те са много,  ще могат да бъдат събрани на едно място,  ще могат да бъдат опазени и експонирани по най-добрият и професионален начин и ще могат да станат обществено достъпни за хиляди туристи от страната и чужбина, каквато всъщност е и крайната цел на тази транс европейска програма.
      Строежът се изпълни изцяло под контрола на специалистите от НИНКН към МК. Допуснатата от тях намеса в автентичността на недвижимата културна ценност предвиждаше почистване и заздравяване на запазената структура и поставяне на допълнителни елементи, необходими за новата функция, която е изцяло приложима и изключително подходяща за самата сграда. Не се промениха пространствените параметри и архитектурните характеристики. Фасадното й оформление предвиждаше съхранение на всички оригинални елементи и детайли и възстановяване или подмяна на амортизирани части по образец на оригиналните, съществуващи на място и възстановени по наличен снимков материал от много години назад.
      Самият характер на строежът не предполагаше използването на някакви нови иновационни методи в строителството, технологиите или строителните материали. В този случай, най-важното беше да се извърши качествена реставрационна и консервационна дейност на съществуващата сграда и на отделните елементи от нея. Резултата е повече от успешен и тази сграда, на повече от 200 г., както и прилежащото околно пространство, като част от охранителната зона и на средновековната крепост „Баба Вида“, ще получат нов живот, нова функция и успешна реализация като археологичен музей – епиграфски център.
      
 
 
ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ
Кмет на Община Видин