СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Паметници на Културата > КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ И ГРИФОНИ

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ И ГРИФОНИ

ИНВЕСТИТОР:

Община Казанлък

КОНСТРУКТОР:

Инж. Иванка Пенчева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пи Ес Пи ЕООД

АРХИТЕКТ:

Архитектура и наследство ООД с проектанти Арх. Петкана Бакалова и Арх. Петър Петров

АДРЕС:

гр. Шипка
ИНФОРМАЦИЯ

Кратко описание на проекта

Проектът е реализиран на територията на „Долината на тракийските царе“ край гр. Шипка, Община Казанлък в границите на археологически резерват, „Комплекс от тракийски гробници“, обявени за паметници на културата с категория „национално значение“. Самата долина има статут на „Територия за охрана на историческия пейзаж“.

На всички етапи от реализирането на този проект, принципът на минимална намеса в средата е водещ както за проектантите, така и за изпълнителите. Съхранен е културният пейзаж, реконструиран е, доколкото е възможно, историческия пейзаж като е възстановена формата на тракийските могили. Новите сгради и благоустройствените дейности са с минимална изява в средата. Автентичността на археологическите структури е запазена чрез прилагане на нови, нетрадиционни методи и технологии. Редуцирано е въздействието на разположените в непосредствена близост ограда и сгради на промишлено предприятие.

Подобект: Консервация, реставрация и експониране на могила „Хелвеция“

Голям интерес представляват мазилките /Stucco lustro-като техника на направа/ по стените на вътрешната камера и предверието на гробницата. Резултатът от проучване на лабораторните анализи показа, че мазилките в „Хелвеция“ предхождат с няколко века най-старите подобни познати в света, намерени в Рим - Италия. Това изключително откритие изисква осигуряването контролиран микроклимат за цялото подмогилно съоръжение.

Проектното решенеие е съобразено с няколко много важни факта:

-              за последните 2500 години стените с мазилките в камерата са постигнали равновесно състояние със земните маси на могилния насип - те са пребивавали в защитена среда с постоянна влажност и температура;

-              нарушаването на това равновесие ще доведе до непредвидими и неконтролируеми физически и химически разрушителни процеси още по време на строителните и реставрационни дейности;

-              тракийските могили имат интересна стратиграфия, по която може да се проследи определена обредност в изграждането им, особено в близост до подмогилните съоръжения;

-              каменният градеж на камерата е нестабилен и с деформации, но за огромна изненада на експертите, мазилката по него е без никакви разрушения.

На базата на комплексен анализ, бе предложено и осъществено иновативно техническо решение  - изискващата се от експертите защитена и контролирана среда се осигури, без разкриване на подмогилната камера. Камерата бе климатизирана заедно с непосредствено прилежащия и могилен насип.

Това техническото решение дава възможност перманентно да се измерва и контролира температурно-влажностния режим. Основното за опазване на мазилките в случая е контролирано да се обърне и управлява движението на влага през стените на камерата от вътре на вън.

Това е постигнато като са обособени две зони на климатизация – вътрешна, достъпна за посетители и технически пероснал, и външна, обхващаща гробната камера с част от могилния насип.   Възстановена е автентичната форма на могилата като е изградена бетонова черупка, изцяло скрита под озеленен земен насип. Цялата дължина на дромоса е с покривно остъляване, за да се пресъздаде автентичното преживяване за открито небе, както е било по времето на действие на храма /гробницата/.

Втората климатизирана зона е външна - тя е реализирана, като е създаден  скрит „покрив“, изграден на разстояние около същинската подмогилна камера. „Покривът“ е съставен от множество пластове, осигуряващи защита от корени на растения, хидроизолация, топлоизолация, вентилация и контрол на температура и влага в автентичния могилен насип обграждащ самата камера.

Това решение отговарящо на принципа за минимална намеса и съхраняване на огигиналната археологическа субстанция позволи да се извърши интервенция без аналог досега в България.

Подмогилното съоръжение остана неразкрито – без премахване на прилежащите до каменния градеж земни маси, без разкриване на археологическата структура и без излагане на риск от деструкции и механично увреждане на мазилките в камерата.

Изпълнени са консервационно-реставрационни работи, свързани със структурно укрепване на зидовете на дромоса, консолидиране на квадри и разтвор, както и мерки по защита и аварийно укрепване на изключително нестабилните мазилки. 

 

Подобект: Консервация, реставрация и експониране на могила „Грифони“

Проектът е реализиран, като гробницата не е разкрита и земните маси около нея са оставени интактни, запазвайки изцяло стратиграфията на могилния насип.

Над дромоса е изградено леко, изцяло остъклено защитно покритие, с метална конструкция. Това решение запазва автентичната визия на съоръжението. Конструкцията е лека и фундаментите стъпват високо, без да нарушават целостта на  насипа.

В зоната над камерата е изграден скрит в могилния насип „покрив“, съставен от няколко пласта, осигуряващи хидроизолация и вентилация. Разположен е близо до повърхността в зоната на хумусния слой. Изпълнени са дейности по отвеждане на атмосферни и проникващи в почвата води по протожение на зидовете на дромоса.

Осигурена е перманентна естествена вентилация в интериора.

Изпълнени са консервационно-реставрационни работи, свързани с частично разкриване и експониране на каменни стени на дромоса от по-ранен период. Извършени са консервационни работи по  консолидиране зидовете, на каменните блокове и на разтворите. Каменната пластика над входа, дала името на могилата, е почистена и укрепена, отстранени са множество кристални образувания и соли от интериора. 

И при двете гробници автентичните подови замазки са изцяло разкрити и експонирани, като за тяхното опазване са монтирани метални платформи с ажурни решетъчни и стъклени подове, чрез които на посетителите се осигурява достъп до вътрешността на камерите и едновременно с това се дава възможност за наблюдение на оригинала.

Осветителните тела в интериорите на гробниците са реплики на канделабри от тракийската епоха, изработени на базата на съществуващи модели след проучване и консултиране със специалисти.

 

Подобект: ПРИЕМНА СГРАДА

С цел съхраняване на културния пейзаж, новата сграда е полувкопана, затревена отгоре и видима само с една фасада, ориентирана към входното за комплекса пространство – паркинг и алея. Усещането е за подземен джоб. Екстериорът  естествено и без прекъсване преминава в интериорното пространство. Линията на дълбоката шест метра конолна козирка започва от алеята, прави сложна крива и завършва в земния насип около сградата.

На площ от 200 м2, на едно ниво са разположени, приемно пространство с пластично оформени стени и работен плот, интерактивни мултимедийни екрани, служебни,  технически и санитарно-битови помещения.

 

Благоустрояване

С благоустрояването успешно е решен едни основен проблем. Овладяван е негативния ефект от присъствието на масивна тухлена ограда и постройки, разположени в непосредствена близост - само на няколко метра от могилите.

Решението е интересно и нетрадиционно. Високите постройки и оградата са закрити чрез моделиране на терена. Насипите, на много места, достигат височината на горния ръб на оградата,  което става с помощта на скрити габионни подпорни стени, изградени в близост до границата на имота.

На алеята, свързваща отделните обекти, е отделено специално внимание, тя е пейзажна, настилката е с цвят сливащ се с тези на околния терен и с текстура имитираща земен полски път.

 

Технически показатели:

Застроена площ:

Подобект: Защитна сграда „Грифони“ - 54,00 м2

Подобект: Защитна сграда „Хелвеция“ - 180,00 м2

Подобект: Приемна сграда“ - 200 м2

Благоустрояване: 9 930 м2