НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ"

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

"ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ"

ИНВЕСТИТОР:

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Микс Констръкшън“ ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Михаил Григоров, инж. Сергей Иванов

АРХИТЕКТ:

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД; Подизпълнител проектиране: „Стивън Лийч Асосиейтс България“ ООД

АДРЕС:

Бенковски
ИНФОРМАЦИЯ

Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз
„Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз“ е проект на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, чието проектиране започна през май 2013г. и успешно бе въведен в експлоатация в края на 2015г. Разположен е в непосредствена близост до автомагистрала „ Тракия“ в индустриална зона Марица, с административен адрес УПИ 36.313, в землището на с. Бенковски, обл. Пловдив. Обектът осигурява нови работни места, което има положителен социален ефект за общината, както и за област Пловдив.
Обектът се състои от три основни части – логистично хале, административна сграда и транспортна лента. Разгърнатата застроена площ на логистичния център възлиза на 32 992 м2, площта на административната част е 1722,36 м2, а тази на транспортната лента е 1201 м2.
В околното пространство са предвидени необходимите за функционирането на обекта елементи от вертикалната планировка и площадкова инфраструктура – улици за автомобилен обход за леки и тежкотоварни автомобили, товаро-разтоварни рампи, паркинги, озеленени зони, площадково осветление, разделна битово-дъждовна канализация, санитарно-битово водоснабдяване, електро и газопреносни мрежи, инсталации за наблюдение, контрол на достъп и периметрова охрана. За облагородяване на територията около автомагистрала „Тракия“ при отбивката за град Пловдив са проектирани и изпълнени автоматична поливна система в близост до административната сграда и водопроводни отклонения в зелените зони за автоматично поливане, които се захранват с вода от сондажeн кладенeц.
Административната сграда е двуетажна и е разположена в северозападната част на имота. Сградата се вписва в общия обем на логистичната база и съчетава няколко основни функции – санитарно-битови помещения за работниците, столова, офис площи за административния и ръководния персонал, презентационни и конферентни зали. Предвидени са всички необходими инсталации за осигуряване на функционалност и висок комфорт на работа – високо ефективна VRV инсталация за отопление, вентилация и климатизация; структурно окабеляване от висок клас; енергийно ефективно LED осветление и др. При проектирането и изграждането на фасадите на сградата са избрани модерни технологии и материали, като е обърнато особено внимание на енергийната ефективност и на защитата на офисните пространства от негативното влияние на шума, породен от преминаващите автомобили по автомагистрала „Тракия“. Северната и западната фасада е тип „окачена“ като е постигната ексклузивна и модерна визия на сградата. За обособяване на офисните пространства са използвани модулни стени, които в комбинация с двойния под осигуряват гъвкавост при евентуални бъдещи промени. За осигуряване на комфортна и позитивна работна среда около сградите са осигурени рекреационни зони, включващи беседки, пейки, озеленяване.
Логистичното хале е на едно ниво с директен достъп до офисната част и съчетава следните функции – складиране на готова продукция и опаковъчни материали, складиране на резервни части, ремонтна работилница, зарядна станция за електрокари, претоварни зони и др. Сградата е осигурена с всички технологично необходими инсталации – автоматизирана система за електрозахранване; висок клас структурно окабеляване и оптични кабели, включително и безжичен интернет; мощна система за сгъстен въздух; резервираност на електроподаването чрез високоефективен дизелгенератор и др. Особено внимание е обърнато на прилагането на висококачествени, надеждни и съвременни материали при всички сградни елементи. Отоплителната инсталация е цялостно системно решение на реномиран производител, осигуряваща висока енергийна ефективност на газовите излъчватели. Осветителната инсталация е високоефективна, осигуряваща равномерна осветеност с параметри, значително по-високи от нормативно изискуемите. Конструкцията на сградата е от предварително изготвени стоманобетонни елементи, налице е сеизмична осигуреност съгласно съвременните нормативни изисквания. Пожарната безопасност е осигурена със система от мерки за пасивна и активна пожарозащита, в т.ч.: система за автоматично пожарогасене, пожароизвестителна система, пожарозащита на всички критични сградни елементи, система за отвеждане на дим и топлина, система по вътрешни и външни пожарни кранове, газсигнализация и др. Системата за автоматично пожарогасене е изпълнена от висок клас материали и оборудване като по задание на Възложителя са съблюдавани по-консервативни изисквания спрямо тези в българските норми. Системата за отвеждане на дим и топлина комбинира и функция за естествена вентилация чрез контролирано отваряне на покривни люкове, като по този начин се постига алтернативен и енергийно ефективен начин за вентилиране на обекта. С цел оптимизиране на експлоатационните разходи, съгласно задание на Възложителя сградната обвивка е със значително по-консервативни параметри спрямо нормативно изискуемите. С аналогична цел – осигуряване на по-добра енергийна ефективност – са предвидени покривни светлинни кладенци, които през деня осигуряват голяма част от нужното осветление.
Транспортна лента – топла връзка между производствената и логистичната база на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД. Конструкцията е стоманена, като транспортното ниво е задигнато над ниво терен на 4,5м, като по този начин се позволява безпрепятственото ползване на обходните улици. Фасадните термо-панели са със същите параметри като на основната сграда. В транспортния коридор са изградени всички технологично необходими инсталации – автоматизирана система за електрозахранване; структурно окабеляване и оптични кабели, система за сгъстен въздух, система за автоматично пожарогасене, пожароизвестителна система, система за отвеждане на дим и топлина, система за газсигнализация, отоплителна газова инсталация. Инсталираната поточна (транспортна) линия е напълно автоматизирана и транспортира един опакован хладилник от производствената част до логистичната част само за 3 мин.
Информация за доставчици на материали, технологии и решения, използвани при реализацията на сградата.
Основни акценти от сградата са прилагането на пасивни и активни мерки за енергийна ефективност, внедряването на нови технологии за сградна автоматизация за оптимизация на работните процеси.
Основни акценти от сградата:
Пасивни мерки за енергийна ефективност – плътни части от фасадата и фасадна дограма с ниски коефициенти на топлопреминаване. Плътната част от фасадата е изпълнена с фасаден термопанел Kingspan с пълнеж от полиизоцианурат, като постигнатите параметри надвишават нормативните изисквания.
Коефициентът на топлопреминаване на покривния пакет също надвишава изискванията за високо енергийно ефективна сграда. За повишаване енергийната ефективност на сградата над транспортните коридори в логистичното хале са монтирани 271 броя светлинни кладенци, които в светлите часове на денонощието осигуряват необходимата осветеност в помещенията. За разлика от стандартните светлинни ленти, кладенците притежават коефициент на топлопреминаване от 1.1 W/m2K, с което значително допринасят за намаляване на топлинните загуби, също така поради малката си площ топлинните загуби през топлите месеци са ограничени.
Активни мерки за енергийна ефективност. За всички основни електро консуматори са търсени високоефективни решения. Осветителната инсталация в логистичната част е изпълнена от висококачествени енергийно ефективни луминесцентни тела - T8, като разположението на осветителните тела е единствено над коридорите за движение на електрокарите.
В административната част са монтирани LED осветителни тела, като в санитарните помещения, коридорите и в стълбището са монтирани датчици за присъствие и осветеност.
С цел подобряване на климата в претоварната зона и редуциране на топлинните загуби претоварните рампи са с подаващ се (телескопичен) език и плътно затваряне на секционните врати пред рампите. Секционна врата с общ коефициент на топлопреминаване през вратата 1,288 W/m2K, като коефициент на топлопреминаване през секционния панел е 0,55 W/m2K. На претоварните рампи са монтирани уплътнителни ръкави, гарантиращи четиристранно уплътнение около товарните ремаркета посредством надуваеми възглавници, намаляващи проникването на външен въздух с 90%., което се отразява много благоприятно на топлинните загуби през зимата, а през лятото предотвратява проникването на горещ въздух и прах в халето.
В зоните с интензивен трафик са изградени 2 шлюза за минимализиране на топлинните загуби при товарните дейности. Шлюзовете са съставени от външни секционни врати – и вътрешни бързодвижещи се ролетни врати, като едната от двете врати е винаги затворена и не позволява навлизането на външен въздух.
Реализирана е цялостна система за сградна автоматика (BMS), която позволява комплексен контрол на всички инсталации и оптимизиране на съвместната им работа и техните функции за постигане на максимален ефект. Така например осветителната инсталация в логистичното хале може да се управлява по отделни токови линии, по време, по дневен-седмичен график, по осветеност и ръчно. Датчикът, мерещ осветеността в халето може да командва осветителните тела, като при ясен слънчев ден, светлината проникваща през светлинните кладенци може да покрива заложените параметри и да не е необходимо включването на осветителни тела, или при по-нисък интензитет да се наложи включването на осветителни тела, които са подвързани към електрическата инсталация по фази.
Системата за сградна автоматизация следи/управлява и други инсталации – водомерни възли, газомери, газсигнализираща система Dräger, оповестителна и силнотокова инсталации, ПИЦ, ПГИ, СОТ, рекуперационните камери, VRV инсталация, газови лъчители , секционни и евакуационни изходи, соларна система за подгряване на вода, както и ред други системи.
Реализираната система дава възможност за получаване на представа за протичащите процеси при експлоатацията на сградата и предлагаща нови възможности за подобряване на енергийната ефективност, безопасността и комфорта.

ПРИЛОЖЕНИЯ: