НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради паметници на културата > ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

ИНВЕСТИТОР:

Църковно настоятелство на Православен храм "Успение на Пресвета Богородица"

КОНСТРУКТОР:

инж.Десислав Мераков, ,,БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Диана Комерс-1" ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Любомир Асенов Семерджиев; "ЛСИ Любомир Семерджиев Архитекти и Инженери " ООД

АДРЕС:

гр. Ямбол
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ:    ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“, кв. „АВРЕН“, гр. ЯМБОЛ
ИНВЕСТИТОР:    ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“

1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Инвестиционният проект е разработен на базата на скица и виза за проектиране №77/25.03.2010г. по чл.140 и във връзка с чл.137, ал.3 от ЗУТ.

2. СИТУИРАНЕ
Енорийският храм, който носи името „Успение на Пресвета Богородица“, се намира в квартал „Аврен“ на град Ямбол, където в миналото са се били заселили тракийски бежанци от едноименното село. Място за храма е определено в УПИ І, кв.29, разположен между улиците „Драма“, „Ксанти“ и „Галиполи“ и отреден за парк и църква.
Предоставеният терен е с ясно изразена денивелация с издигане от юг към север: 142.50 до 145.50m надморска височина.
В проекта e предвиден храмът да е разположен в центъра на градинката, ориентиран с абсидата си на изток. Централният вход е от запад, насочен към ъгъла на улиците „Драма“ и „Ксанти“. Пространството пред църквата се оформя като площад, а от север и изток се запазват зелените площи.

3. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ
Инвестиционните намерения са, освен православният храм, да бъдат изградени постройки (помещения) за развиване на съпътствуващите функции: неделно училище, сбирки на настоятелството, събирания на църковни празници, стопански нужди.
Малкият размер на терена определя обемно-пространствената и функционална композиция на проекта. Основната храмова сграда е компактна и разположена в центъра на парцела. В северния му ъгъл е изнесена малка постройка, състояща се от склад за градински инструменти, навес за приготвяне на курбан и санитарен възел. Проектът на тази постойка ще се разработи на по-късен етап, след изработване на проекта за трафопоста.
Църквата е издигната на 1,20 м над терена. Достъпът за трудноподвижни хора се осъществява по плавна рампа от северната й страна. От южната й страна дворът е изкопан, за да се оформи атриум, към който да се отвори многофункционалният сутеренен етаж. Под храма в полувкопания етаж на ниво -3,50 са разположени параклис, приемна канцелария, многофункционална зала за неделно училище или изложби, както и зала за различен вид мероприятия, свързани с дейностите на  църквата, административни помещения за свещеници и църковно настоятелство, стопански и машинни помещения.
Атриумът е третиран като парк – с плочник, тревни площи, водна площ и висока растителност. В източния му край е оформен кът като олтар на открито. В момента на мястото на атриума се намира трафопост, който трябва да бъде изместен в северната част на градинката, на гърба на допълващото застрояване. Това изместване е предмет на отделен проект.
Църквата е кръстокуполна, с преддверие и екзонартекс (външно преддверие – колонада). В центъра има висок купол с прозорци по барабана му, а в ъглите между засводените рамене на кръста таванът е оформен с малки слепи куполи. Над преддверието и църковния магазин е развит балкон за хора на храма. Продължавайки по стълбата нагоре се излиза в камбанарията, разположена над външната колонада. Тези два елемента заедно оформят западната фасада. Северната и южната фасада са композирани около високите витражи по напречната ос на кръстокуполното пространство.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Сградата е с монолитна скелетна стоманобетонна конструкция и е фундирана с фундаментна плоча. Сводовете и куполите са монолитни, стоманобетонни. Покривът е с дървена конструкция, стъпила върху стоманобетоните сводове.
В сградата са предвидени отопление (захранвано с газов котел, радиаторно на кота +3,50, подово на кота 0,00) и вентилация по ОВ проект.
Сградни и площадкови водопровод и канализация са разработени в работен проект по част ВиК.
Проекта по част Вътрешни Ел-инсталации включва сградните силнотокови и слаботокови инсталации на храма, а също и фасадно и дворно осветление.
Изместването на трафопоста и проекта на новия трафопост не са част от този комплексен инвестиционен проект.
Проектите по всички части за постройката на допълващото застрояване (място за курбани и склад за градински сечива) са реализирани.

5. МАТЕРИАЛИ И АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ
Търсеният архитектурен образ произлиза от традициите на източноправославната църковна архитектура, като е реализиран чрез осъвременени стилистични елементи и със съвременни средства.
Фасадите са облицовани с два цвята полимерен камък и декорирани с корнизи и други пластични елементи от полимербетон по архитектурен детайл. Покривът се обшива с медна ламарина. Терасата, която обикаля храма на нивото на основния етаж, е настлана с термолющен гранит, разделен на полета с ивици полимербетон. Обезопасена е с парапет от ковано желязо. Плоският покрив на колонадата е настлан с гранитогрес.
Прозорците на кота -3,50 са алуминиеви със стъклопакет и прекъснат термомост. Прозорците и входните врати на кота 0,00 са метална дограма с витражи.

6. ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Проектът отговаря на изискванията на наредба N2 за противопожарните строително-технически норми.
За помещенията са осигурени необходимите евакуационни изходи .
Стълбищната клетка е естествено осветена.
Спазени са изискванията на чл.11 ал.1 и чл.418 ал.1 и 2 на Наредба №2 ПСТН, касаещи покритията на стени, подове и тавани.
Вратите на машинните помещения са метални, негорими, самозатварящи се с граница на пожароустойчивост 1h и 12min.
Всички вложени материали в общите части на сградата са трудногорими със съответните сертификати.

7. ОБЩОДОСТЪПНА СРЕДА
Проектът отговаря и на изискванията на наредба N 6. Връзката между нивата се осъществява посредством рампа с наклон 5%, разположена северно от църквата. Стълбите за граждани (пред входа и в двора) са с ширина най-малко 120см. В постройката на двора е предвидено санитарно помещение за инвалиди, отговарящо по размери на изискванията на наредба No6.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Постигнати са следните показатели:
1. ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ на основното застрояване:
a. Застроена площ на кота -3.50        = 466.76м2
b. Застроена площ на кота ±0.00        = 322.06м2
c. Застроена площ на кота +3.50        = 43.61м2
d. Застроена площ на кота +7.40        = 43.75м2

2. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ на допълващото застрояване – 68,43м2

3. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ по смисъла на чл.9, ал.2 на Наредба №7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони – 322.06м2 + 68,43м2 = 390,49м2

4. Площ на парцела (измерена по регулация) – 2293.83м2

5. Плътност на застрояване - 17%

6. РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ     944.61м2 (вкл. Допълващо застр.)
7. РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ по смисъла на чл.10 на Наредба №7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони – 477.85м2 (вкл. Допълващо застр.)

8. Коефициент за интензивност застрояване 0,21.