СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ С ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА - ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА "МАГАЗИЯ 1"

ИНВЕСТИТОР:

Клон -териториално поделение Бургасна ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, гр. София

КОНСТРУКТОР:

инж. Александър Лазаров Мишев, инж. Мая Чаушева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД “Магазия Инженеринг” - основен партньор Джи Пи Груп АД

АРХИТЕКТ:

"ОББ Контролинг",арх. Десислава Стоянова,арх. Мариана Сърбова,арх. Петя Танъмова

АДРЕС:

Пристанище Изток - гр. Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

        „Магазия 1“ се намира на територията на пристанище Изток – гр. Бургас. В близост до Морска гара и трафик кула Бургас.  В процес на изпълнението, Джи Пи Груп се справи със желанието на възложителите сградата да запази вида на старата сграда. Запазени са част от айфелови  ферми от автентичната конструкция.
         Преди и след завършването си сградата Магазия 1 е притегателен център за бургазлии и гостите на града. Сградата е предвидена да има билетен център за корабчетата към остров Св. Анастасия, предвиждат се допълващи функции като: зона за хранене /ресторант, кафе/, търговски обекти – магазини, информационен център и др.


    РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА СГРАДА “МАГАЗИЯ  1” ”  

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни  книжа и строителната документация:


Обектът е изграден законосъобразно съгласно Разрешението за строеж № 84 от 23.12.2014 г., издадено от МРРБ София, влязло в сила на 31.01.2015; Заповед на МРРБ с № 127/28.12.2015 год. и влязла в сила на 30.01.2016 год.; Заповед на МРРБ с № 20/06.06.2016 год. и влязла в сила на 01.07.2016 год. Строежът започва с подписване на протокол  /Образец 2/ за откриване на строителна площадка от 03.08.2015 г  и определяне строителна линия и ниво на строежа от дата 06.08.2015 год и изготвяне на акт Образец 4 -  Заповедна книга на строежа №1 от  06.08.2015 год., заверена от ДНСК София.
Работните проекти са одобрени от МРРБ София и ДП „Пристанищна инфраструктура”-Клон-Териториално поделение” Бургас на 18.12.2014 г; на 22.10.2015 г. и на  25.05.2016 год.
Техническата документация е окомплектована съгласно изискванията. Екзекутивната документация е в пълен обем.
По време на строителството са съставени актове и протоколи по Наредба №3, доказващи качеството на изпълнените СМР.
Налице са документи в достатъчен обем, удостоверяващи качеството на вложените строителни материали отговарящи на Наредбата за съществените изисквания към строежите - Сертификати за качеството на използваните материали, придружени от декларации за съответствие, бетонов дневник, монтажен дневник, дневник на заваръчните работи, дневник на антикорозионнито, дневник на противопожарно покритие, дневник на строителните отпадъци.
По време на работа са изготвени лабораторни протоколи от акредитирани лаборатории за доказване на изискуеми показатели по отделните части на проекта.  Комисията констатира, че създадената строителна документация е в достатъчен обем и характеризира качественото изпълнение на СМР.
2. По изпълнението на строежа:

Основни показатели на сградата:
ЗП /ново/: 2827 м2 /с вкл. покритите дворове/;
РЗП /ново/: 4085 м2 / с вкл. покритите дворове/
Допълнителна площ открити тераси с височина до 1.2м от нивото на терена -264m2
Архитектура:
В настоящият проект проектанта разглежда възможността конструкцията да остане във възможно най-автентичен вид, въпреки вмъкването на нова допълнителна стоманена конструкция .

Функционално зониране в сградата
Първо ниво - кота 0+000
1. Приемна зона с информационен център - Фоайе и емпоре
Фоайето е основната посрещаща и разпределителна зона в сградата. В него има подходи към повечето функционални единици в сградата.
2.Търговски обекти
Към основната транспортна улица откъм североизток са разположени търговски обекти – общо 6 броя магазини и 4 броя помещения за продажба на билети .

3. Заведения за обществено хранене
Ресторант : общо около 770 м2, зала – около 450 м2 /капацитет макс. 200 места/;
Ресторантът е разположен на партерно ниво, има самостоятелен вход откъм югоизток, както и достъп от главното фоайе на сградата. Неговата зала е разположена в предната част на сградата, с изглед към морето и пристанището, а обемът й е през цялата височина. Кухнята е поместена в задната част, има височина до междинното ниво. Тя има отделен стопански вход от улицата.
Кафене-бар – около 126 м2 /капацитет 65 места/;
То е разположено непосредствено до приемната зона, с директна връзка от главното фоайе на сградата. Кафенето е ориентирано с голямо остъкляване към морето и към покрития двор.
Бистра Е-2 и Е-3
Търговските зали на двете бистра са разположени в зоната с двойна етажна височина, разделени една от друга със звукоизолационна стена от двупластовгипсокартон и минерална вата. Всяко бистро разполага със самостоятелен вход за клиенти отвън и собствен санитарен възел, включително и достъпен такъв. Кухните са разработени според технологичен проект и включват всички необходими помещения за този тип завдение.
По ос А е изпълнена открита тераса на едно ниво със заведението, където могат да се изкарват маси през топлите месеци. Към откритата зона на бистро Е-3 е приобщен и покрития двор в западния ъгъл на сградата. До главните входове и терасите е предвидена инвалидна рампа.
Ресторанта, кафето и бистрата се предават със завършени санитарни възли /WC/, кухните са със завършени подови настилки, мазилки по стени и тавани, с изградена вентилация. Залите се издават на шпахловка и боя и изведени изходи за ток и вода за мокрите помещения.

Второ ниво кота 5+40
На второ ниво между оси 1 и 10 и между оси 13 и 19 са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки. Основният достъп до тях е през емпорето. За помещението между оси 1 и 10 са предвидени  два допълнителни евакуационни изхода през коридор към стълбището между оси 5 и 6. За по-малкото помещение между оси 13 и 19 е осигурен евакуационен изход към стълбището до трафопоста. Залите разполагат с добро естествено осветяване, чрез фасадни отвори и покривни люкове. Предвидени са санитарни възли с вход от емпорето при асансьора и които поемат нуждите на двете зали на етажа.
По желание на Възложителя залите се издават на груб строеж с минимални довършителни работи /до тапа/: под – стоманобет. плоча; стени – предстенни обшивки от гипсокартон или мазилки и шпахловки; таван – покривна ламарина; Заданието към инженерните мрежи изисква само основни изводи, за да не се нарушава завършеността на съседните помещения при последващи довършителни работи. Санитарните възли се издават в пълна завършеност.


Покрив и фасади:
За покривите е използван послоен монтаж: от долна страна - трапецовидна ламарина за покрив, твърда минерална вата като топлоизолация и завършваща нископрофилна покривна ламарина. От юг козирката се спуска вертикално по продължение на дългите фасади „завеса“ от алуминиева просечена ламарина, прахово боядисана в бяло. От северната страна по продължение на стрехата са монтирани жалузи.
Контурът на сградата по късите фасади е подчертан с непрекъсната ивица от бял еталбонд, който обрамчва и просечената ламарина по ЮЗ фасада.
-    Основните стени на сградата са композитни панели с гладка повърхност от тъмно сива ламарина.
-    Фасадите, които гледат към морето, са с остъкляване двоен стъклопакет за всички прозорци и за всички окачени фасади с прекъснат термомост, а троен стъклопакет има само на дограмата на втория етаж, фасада североизток. Цветът на профилите е тъмно сив. Оригиналната метална конструкция, както и всички контурни колони, са боядисани в тъмно сив цвят.
-     Осветителни куполи – Разположени са във фоайето и при кабинетите на 2ро ниво.
-    Външни врати – вратите са стъклени при главните входове /вкл. евакуационни/ и метални в цвят по RAL при технологичните помещения и при голямата многофункционална зала;
-    Цокълът на сградата е от еталбонд;
-    Настилки в екстериора – шлайфан бетон и дървени настилки - тип декинг /при заведенията/.
Констрикции:

Запазен е контура и силуета на съществуващата сграда, както и голяма част от носещите  елементи на конструкцията – ферми, греди, капители. Добавено е частично второ ниво в обема на североизточния кораб, чрез независима бетонова конструкция. В югозападния кораб пространствата са през цялата височина на сградата. Оформени са и два покрити двора в контура на постройката.
В новата стоманена конструкция на сградата са внедряване съществуващите ферми. Заместени са кръглите чугунени колони от средния ред в участъка им до капителя с нови стоманени, които максимално повтарят геометрията им. Запазени и интегриране са чугунените капители. Усилени са надлъжните средни греди. Подменени са всички фасадни колони и греди с нови и добавени нови вертикални връзки.
Повдигнато е нивото на кота 0.00 на сградата (в рамките на 15-25 см) чрез бетонова настилка. Нивото е съобразено с одобрената Идейна вертикална планировка на околния терен и е привързано към съществуващия терен.  
Носимоспособността на фермите е решен както следва: Добавени са нови конструктивни елементи /наклонени греди 2Т, с размер, съизмерим с горния пояс на фермите/. Гредите се свързват с обтегач на нивото на долния пояс на фермите, и планка под билната столица. Наклонените греди стъпват върху надлъжните греди по крайните и средната оси. Новите конструктивни елементи се разполагат успоредно на фермите, помежду всеки две от тях /на 2.50 м от всяка ферма/, т.е. при стъпка от 5 м. По този начин товарът от покрива се разпределя между нова и стара конструкция и частта, попадаща върху фермите, се намалява. Запазена е старата нитована конструкцията без нова намеса /чрез заварки или болтови връзки/ върху нея. При добавяне на новите елементи се намалява височината на долната ламарина от покривната повърхност /при послоен монтаж/, което е по-икономично решение.
Изпълнено е ново проектно решение на  противоветровите връзки, съобразено с новите нормативни изисквания и вида на ограждащите стени.

Монолитна стоманобетонна конструкция
В сградата е проектирана и изпълнена монолитна стоманобетонна конструкция. Представлява междинно ниво разположено между оси Б и В с независима конструкция от стоманената. Поради голямата си дължина е разделена е разделена на две тела свързани с пасарелка с отделна стоманена конструкция. Носещата конструкция е скелетно-гредова с дебелина на плочата 18 см. Гредите са с размери 25/45 см. Изпълнени са три гредови стълбища с дебелина на плочата също 18 см и едно асанцьорно ядро в лявото тяло.  Колоните са основно с размери 25/25 см. В отделни участъци над плочата се изпълняват тухлени зидове и е изпълнено обрамчване с хоризонтални и вертикални пояси. Към корабното място плочата излиза конзолно 3.0 м, което е конструирано с конзолни греди. В зоната на двете бистра и ресторанта, колоните са сгъстени на растер 6.00/6.00м. Размерите на вертикалните носещи елементи следват от статистическите изчисления в проекта. Вертикалните товари чрез стоманобетонови колони, шайби и стени се предават на фундаментите.
Фундаментите представляват система от единични и ивични фундаменти с височина 40 см, залягащи на К-1.25 и обвързани с ранбалки с размери 40/95 см и 60/95 см. Предвидено е стъпване върху существуващите основи, като по средната ос те са разкъртени до кота на фундиране.  Фундаментите са повдигнати 1,0 м над нивото над подпочвените води и бетона няма допир с тях.. Във ваните на асансьорите, между подложния бетон и фундамента е положена хидроизолация от два пласта.
Във вътрешността на сградата, както и частично около нея са изпълнени армирани бетонови настилки с на кота 0,00 с дебелина 10 (15) см и армирани с мрежа №6/20 см. В зоната между оси Б и В, настиката е изпълнена върху уплътнен на пластове 20-30 см обратен насип от скална маса, а в зоната между оси А и Б, където отсъстват основи и ранбалки не са изпълнявани изкопни работи.     
Пространствената устойчивост на конструкцията срещу хоризонтални сили породени от ветрове и сеизмични въздействия е осигурена от система от вертикални стоманобетонни стени – шайби и стоманобетонни рамки. Сградата е осигурена на земетръс на база на действащия в момента правилник за VII степен по скалата на МСК с коефицент на сеизмичност Кс = 0,10. Осигуряването на ветрово натоварване е направено за IV-ти район налягане на вятъра, местност тип А.
Стоманобетобетонови елементи са изпълнени за основи с бетон клас В20  и всички останали елементи с бетон клас В25. Използваната армировка е от стомана АI и AIII за което има представени необходимата документация.
Покривните и фасадни елементи на сградата са тип леки сглобяеми елементи. Вътрешните преградни стени са от леки конструкции.

Стоманени конструкции :
Стоманената конструкция на сградата запазва обема и осовата система на съществуващата, като е задигната с около 30 см. Колоните по ос А и В са от профил НЕА 260, като тези по наветрените челни фасади са от НЕВ280. Използваните ферми в настоящият проект са 28 бр. Подменени са подкосите на фермите осигуряващи корав възел към гредите. За укрепване на долните им пояси по слабата посока са изпълнени надлъжни връзки от тръбно съчетание. В напречна посока на сградата са изпълнени допълнителни  покривни греди от профи НЕА180 с обтегачи ф30, разположени между фермите на растояние 2.5 м. В главните цифрови оси където липсват ферми е изпълнена проектна заместваща рамка от профил НЕА260 с корави възли към колоните. В надлъжна и напречна посоки са изпълнени вертикални връзки за осигуряване на устойчивостта на сградата .В покрива също са развити покривни връзки. В надлъжна посока  по оси А и В са развити общо четири портални вертикални връзки от профил НЕА140. В напречна посока по оси 1,9 и 19 са монтирани три вертикални Х-връзки от кутиеобразен профил 160.160.5 осигуряващи нормативно ограничените премествания в тази посока.

Електро-силнотокови инсталации
Външно електроснабдяване - В обособено помещение на обекта има работещ трафопост Магазия  20/0,4kV, с два силови трансформатора 630kVA, резервиращи се ръчно един от друг, захранващи 6 бр. ЖР мачти и три кейови табла с общa мощност 90 kW. Съществуващите съоръжения са запазени, като само  са подменят кейовите табла с нови. Инсталираната мощност на сградата, съгласно разчетите на товарите е 581 kW. В Тгл. са обособени две секции с отделни външни захранвания. На обекта има два електромера с търговско мерене, съответно по един за всеки захранващ кабел от двата трафопоста и подотчетно мерене за следните обекти:
Ниво 1 -  Ресторант; Бистро 1;Бистро 2; Фойе; Кафе; Магазини /6 броя/ - за всеки един поотделно; Билетен център; Кейови табла; Районно осветление
Ниво 2 - Зала 1; Зала 2; Асансьор
Изпълнени са: Вътрешни електроинсталации;
Първи етаж:  За всеки един от подобектите на ниво 1, е предвидено самостоятелно ел.табло, таблата са съоражени с автоматични прекасвачи и дефектно-токови защити 30mA . Захранващите линии са трипроводни за еднофазно и пет проводни за трифазно захранваните ел. табла. Системата на свързване със земя е TN-S, при която апаратите ,се захранват от ел.таблата с отделен защитен проводник (РЕ) .
Втори етаж: Предвидени са две табла Тхз и Тхз2. И в двете е оставена резервна мощност за бъдещо строителство.
Силнотокови инсталации: контакти “общи нужди” и „компютри”;  Захранването на контактите , се изпълнява с три или пет проводни линии и защитени срещу токове на утечка. Всички контакти са тип „Шуко IP20“. За помещения с влажна среда са използвани контакти във влагозащитено изпълнение IP44.
Технологични силови инсталации;
Първи и втори етаж: Обхваща електрозахранването на всички консуматори на част „Технологична“, ОВК,Вик и Слаботокова. Захранването им се осъществява от ел.таблата на отделните подобекти ,съгласно разработените проекти по отделни части.
Осветителна инсталация;
Първи етаж- за помещенията с нормална работна среда се предвиждат осветителни тела в нормално изпълнение , със степен на защита IP21, а в тези с повишена влажност , се монтират оветители във влагозащитено изпълнение със степен на защите IP44.
Евакуацинно осветление: Инсталацията е предвидена автономна, независима от останалото осветление и обхваща всички помещения, евакуационни пътища, стълбищни клетки и изходи. Осветителните тела са LED с вградено автономно захранване за един час.
Втори етаж: На този етап са предвидени само изводи за осветление завършващи на фасунги. Монтажа на осветителните тела не е предмет на този проект и ще се реализира на по-късен етап.

Мълниезащитна уредба;
Мълниезащитната инсталация е решена за обект III-та категория и мълниезащита зона тип “Б“, според Наредба №4 от 22,12,2010г. Предвидена е посредством мълниеприемна мрежа с мълниезащитен проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 ф8мм. Токоотводите ще се изпълнят с мълниезащитен проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 ф8мм с PVC изолация. Връзките между отводите и заземителите ще се изпълнят през контролно- ревизионни кутии.
Заземителна уредба
Главното ел.табло съдържа нулева и защитна заземителна шини с електрическа връзка между тях , като те ще се присъединяват към съществуващият заземителен контур към трафопоста.
Асансьорна уредба : До стълбищната клета на фоайето е монтиран асансьор електрически за 8лица с макс. товароподемност 630кг. без машинно помещение скорст 1м/с. със 2 спирки.

Електро-слаботокови инсталации
Вътрешна инфраструктура – Изпълнена е с два главни комуникациоони шкафа , и шест броя малки разпределитени шкафове в бистрата, ресторанта и на етаж 2. Площа на цялата сграда се обхваща с безжична мрежова свързаност.
Структурна кабелна система (СКС) -Структурната кабелна система представлява единна система, поддържаща пренос на данни, глас и видео по едни и същи кабели и позволява интегрирането и управлението на компютърната мрежа, мултимедийни устройства, BMS, CCTV, СОТ и ПИС системи, като се ползва СКС за физическа преносна среда. Позволява централизирана комутация в комуникационните шкафове и използването на няколко мрежови протокола едновременно, като допуска се използването в една мрежа на оптични и медни кабели.
Аварийно оповестяване и фоново озвучаване – Системата за аварийно оповестяване е изградена на базата на шестзонов контролер и разширител за още шест зони. СГО е инсталирана по отделни независими линии от останалите системи в сградата. Говорителите са разделени на отделни зони като във всяка зона може да се излъчват евакуационни,бизнес съобщения и фонофа музика. При сработване на пожарната централа през СГО се излъчва евакуацинно съобщение. Сиситемата притежава сертификат за съответствие с EN54.
Система за точно време – Във централното фоайе са разположени два броя дисплеи за точно време. Дисплеите се сверяват посредством GPS  сигнал. Размерат на цифрите е 15см и се виждат от разстояние не по-малко от 30м.
Система за графична информация -  В сградата са инсталирани специализирани дисплеи за графична информация – 4 бр. Дисплеите се управляват от сървър посредством LAN мрежа. Системата е конфигурирана със защита от несанкциониран достъп до информацията.
Пожароизвестителна система: - Изградена на на базата на адрисируем контролен панел с четири контура. Системата обхваща всички помещения на сградата с изключение на санитарните. Монтираните пожароизвестители са както следва:
Пожароизвестител термичен
Пожароизвестител оптично димен
Пожароизвестител комбиниран
Ръчен пожаровестител
Модул изолатор
Входно-изходни устройства

Сигнално-охранителната техника (СОТ) – Изграден е на базата на контролен панел EVO 192  разделя се на отделни части във всеки Магазин ,Ресторант и Бистра има отделни клавиатури с който могат да се пускат и спират от охрана отделните части. За охрана на външните врати са монтирани МУК за охрана на обема са монтирани обемни датчици и комбинирани датчици.
Инсталация за видеонаблюдение – IP базирана система за видеонаблюдение. За охрана на външното пространство се използват стационарни и мобилни камери. В сградата са монтирани куполни камери във фоайе и стълбищни площадки . Камерите се записват на 32кнален NVR. Камерите се наблюдават при охраната на два 32” монитора.
Инсталация за SOS за инвалиди в санитарните помещения – В тоалетните за инвалиди са монтирани паник бутони със шнур и сигнална лампа със сирена пред вратите . В помощениете на охраната е монтиран индикаторен панел.

Водоснабдяване и Канализация
Изпълнението включва проектната разработка обхваща вътрешно сградните ВиК инсталации и съществената промяна настъпила по време на строителството. както следва:
Сградното водопроводно отклонение, хоризонталната вкопана канализационна мрежа и канализационните излази се запазват по основен проект. Към хоризонталната канализационна мрежа на необходимите места са изпълнени нови участъци съобразно отводняването на санитарните арматури.

Противопожарно водоснабдяване: Противопожарните касети са окомплектовани с кран Ф2”, струйник и шланг с L=20m, същите ще се захранват от ПП мрежа Ф2” стоманени поцинковани тръби. Необходимият разход на вода в продължение на един час за един пожарен кран и броят на едновременно действащите пожарни кранове е определен в съответствие с Наредба № I3, глава 11, раздел II, табл.19. За сградата не се изисква автоматично пожарогасене. Разхода за вода за пожарогасене е q max.s(п.п) = 2,5  l/s – два едновременно действащи ПК  - табл.19.т.6.(б), тъй като общия брой посетителите в сградата биха могли да бъдат повече от 500 души.
Kaнализация:
Битовите отпадъчни води от санитарните възли се заустват в предвидените ВКК (вертикални канализационни клонове) Ф110 PVC. ВКК се заустват в хоризонтална канализационна мрежа, предвидена от PVС Ф160х4,7, развита под плочата с кота ±0,00=2,45. Предвидените отклонения на хоризонталната канализация се заустват в площадковата гравитачна канализация за битово фекални води към КПС.

ОВК
Климатизация на сградата се прави автономни климатици сплит система, като вътрешните тела са от различни типове – канални, колонни и за висок стенен монтаж.. Предвидено е всички външни тела на климатиците да се монтират на покрива на сградата.
Бистра 1 и 2 :
Отоплението и охлаждането в двете бистра е решено с два отделни климатични инсталации. За всяка една от залите е разработена общообменна вентилационна инсталация, към която се интегрира климатичната инсталация (канален климатик). Предварителната обработка на свежия въздух се прави чрез енергоспестяващи вентилационни боксове.Отработеният въздух се засмуква от енергоспестяващи вентилационни боксове. Той отдава енергията си (топлина или студ) на постъпващия свеж въздух и се изхвърля над покрива на сградата чрез топлоизолирани въздуховоди. Вентилациите на топлите кухни и обсулжващите помещения са разработенни отделни вентилационни инсталации : Смукателни  на топли кухни, смукателни на складове и подготовки, Нагнетателна инсталация на кухнята.
Смукателни инсталации на санитарни възли: - За тях е ползвана схема с непрекъсната вентилация от един общ един вентилатор и регулируеми решетки засмукващи от всички зони.
Ресторант Търговска зала : Инсталацията се състои от два рекуоператора , две канални климатични машини чрез които се подава обработения свеж въздух и две колонни климатични машини.За топлата кухня ОВК е изпълнено както на бистрата.
Магазини : Изпълнението е с климатици за висок стенен монтаж. За санитарните помещения са монтирани отделни вентилатори в тавана.
Фоайе и Кафебар: Вентилацията и климатизацията е решена както на търговските зали на бистрата и канални климатични машини и по един енергоспестяващи вентилационни боксове.
Етаж2: Решението за етаж 2 е с касетъчни климатици и естествена вентилация които на този етап от проекта не се изпълняват.

Пожарна безопасност
Пасивни мерки за пожарна безопасност -  Към настоящия момент в близост до строежа няма други сгради и съоръжения. Сградата отговаря на изпълнение от Iва степен на огнеустойчивост, което удовлетворява изискванията на всички обособени зони и сектори. Сградата е със смесени функции, което означава наличие на помещения с различен клас на функционална пожарна опасност (КФПО).
Активни мерки за пожарна безопасност - Съгласно Приложение 1 към чл. 3, ал.1 от Наредбата за сградата се изисква:
Автоматична пожароизвестителна инсталация;
Оповестителна инсталация;
Водоснабдяване за пожарогасене;
Външно противопожарно водоснабдяване;
Вътрешно (сградно) противопожарно водоснабдяване;
Система за гласово уведомяване
Евакуация - Евакуацията от първо ниво се осъществява директно навън през коридори и фоайета.  От второ ниво евакуацията се осъществява през коридори и три броя евакуационни стълбища водещи навън на кота терен.
Евакуационно осветление -Съгласно Чл. 55, ал.2 от Наредбата аварийно-евакуационно осветление е предвидено за сградата. Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода има най-малко 1 Lx.


Строежът е изпълнен в съответствие с Договора за строителство и допълнителното споразумение към него, одобрените проекти и наложилите се несъществени изменения отразени в Заповедната книга. Недовършени, неизвършени и недобре извършени СМР  НЯМА.

3. По състоянието на строителната площадка: Строителните отпадъци са извозени от Строителя на посочени от Община Бургас места. Строителната механизация е изведена от обекта. Временно поставените фургони, използвани от Изпълнителя по време на строителството са извозени. Строителната площадка е оставена в добър вид.

4. По състоянието на околното пространство:
След строителството околното пространство е почистено, няма строителни отпадъци и излишни строителни материали. Няма постъпили жалби от собствениците на имоти или трети лица за нанесени щети по време на изпълнение на строежа и след него. Няма засегнати обекти и съоръжения извън обхвата на строежа.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: