ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ

ИНВЕСТИТОР:

Министрество на правосъдието

КОНСТРУКТОР:

инж. Янко Радев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Промишлено и гражданско строителство“ ООД

АРХИТЕКТ:

АРХ. АННА ДЕМИРЕВА

АДРЕС:

гр. Добрич, бул. Трети март №5, 9300
ИНФОРМАЦИЯ

Oсновна цел за автора на проекта е постигане на респектиращ и запомнящ се архитектурен образ, съответстващ на ролята на институцията, за която се изгражда обекта - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СЪДЕБНАТА ВЛAСТ, чрез композирана градация на обеми,  тонове и пропорции. С цялостното обемно – пространствено решение на сградата, в рамките на допустимата при реконструкции намеса, целенасочено е търсен съвременен прочит на темата „триумфална арка“, визуализиращ образа на правната институция като определящ репер за обществото.
    Сградата на Административен съд Добрич е разположена в центъра на града, като прилежащото й пространство непосредствено граничи с административни, общественообслужващи сгради, както и с паркова среда.
    През 2009г. Министерство на правосъдието възлага изготвяне на проект за преустройство,  пристрояване   и   надстрояване на   съществуваща  банкова сграда за нуждите на Административен съд Добрич.
    Съществуващата сграда е триетажна със сутерен, със стоманобетонна носеща конструкция. За нуждите на административна съдебна сграда, в предвид специфичните норми и изисквания за този тип сгради,  се налага преразпределение и увеличаване на използваемите площи – пристрояване и надстрояване.
    Поради спецификата на сградата – с контролирани нива на достъп, функционално в сградата са обособени две зони:
Зона за свободен достъп на граждани - деловодство и две заседателни зали на първи етаж, заседателна зала и помещения за адвокати и прокурори на втори етаж.
Зона с ограничен достъп на външни лица: кабинети на съдии и съдебни секретари и друг административен персонал, архив, технически и обслужващи санитарни и специализирани помещения.  
    Сградата е съобразена с изискванията за достъпна среда, като е изграден  нов хидравличен асансьор и рампа за инвалиди  при главния вход на сградата, както и санитарен възел за инвалиди, разположен на първи етаж.
    Изградени са пожароизвестителна инсталация, система за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Сградата е газоснабдена и климатизирана. Изпълнени са изискванията за контрол на достъпа и охрана на обществени сгради със специално предназначение.
    Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна. С проекта за преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващата сграда новите функции и обеми се осигуряват при максимално съобразяване със съществуващата носеща конструкция, като  се използват максимално технологични и леки материали – метална носеща конструкция, външни и вътрешни преградни зидове от газобетон и гипсокартон, топлоизолация от минерална вата, за постигане на максимално удовлетворяване общите и специфични норми за
проектиране, строителство и експлоатация на сгради на съдебната власт.  

Застроена площ         –   308,6 м2
РЗП  по ЗУТ                         – 1051,5 м2
Обща  РЗП                            – 1371,5 м2